Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1976:1046
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:295

1 § Har upphävts genom lag (1992:317).

2 § Handelshögskolan i Stockholm prövar frågor om utbildningsbidrag för
doktorander till studerande vid högskolan.

Beslut enligt denna paragraf fattas av högskolans lärarråd. Lag
(1991:932).

2 a § har upphävts genom lag (1992:317).

3 § Musikaliska akademien prövar

1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom
privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,

2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta
bidrag.

Musikaliska akademien handhar

1. orgelspelarkurs och

2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande
av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av
kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse. Lag
(1992:317).

4 § har upphävts genom lag (1991:932).

5 § har upphävts genom lag (1992:317).

6 § har upphävts genom lag (1992:317).

7 § har upphävts genom lag (1990:232).

7 a § har upphävts genom lag (1992:317).

7 b § Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av
statsbidrag mellan folkhögskolor, studieförbund och
studerandeorganisationer inom folkhögskolan.
Lag (2000:1369).

8 § Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om
fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings-
och utbildningsverksamhet. Lag (2014:295).

9 § Svenska föreningen Norden prövar

1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och

2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom
föreningens verksamhetsområde.

9 a § Stiftelsen Svenska institutet prövar frågor om statliga stipendier
för att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige
och andra länder och frågor om fördelning av statliga medel för andra
åtgärder som syftar till att stärka forsknings- och
forskarutbildningssamarbete mellan Sverige och andra länder.

Stiftelsen Svenska institutet prövar också frågor om statliga
resestipendier åt lärare i ungdomsskolan för studiebesök i utländska
skolor. Lag (1990:232).

10 § har upphävts genom lag (1992:317).

10 a § har upphävts genom lag (1992:317).

10 b § har upphävts genom lag (1992:317).

10 c § har upphävts genom lag (1992:317).

11 § har upphävts genom lag (1990:232).

11 a § Folkbildningsförbundet prövar frågor om fördelning mellan
länsbildningsförbunden av statsbidrag till länsbildningsförbundens
verksamhet. Lag (1979:268).

11 b § har upphävts genom lag (1992:317).

11 c § Enligt föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i
folkbildningen m. m. kan ideell förening få statsbidrag.
Länsbildningsförbunden prövar frågor om statsbidrag enligt dessa
föreskrifter i den mån prövningen inte ankommer på statens kulturråd.

Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel för
sådana statsbidrag, som avses i första stycket, som står till varje
länsbildningsförbunds förfogande. Lag (1981:520).

12 § Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får
deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i
forskningsrådet.

12 a § har upphävts genom lag (1992:317).

12 b § har upphävts genom lag (1992:317).

12 c § har upphävts genom lag (1992:317).

13 § För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de
föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen
utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om undantag
från föreskrifterna i denna lag.

14 § Om ett beslut som avses i 2 § får överklagas, tillämpas
bestämmelserna i 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223). Lag
(1992:317).

Övergångsbestämmelser

2007:1338

Den upphävda bestämmelsen gäller fortfarande för ärenden om
bidrag vid korttidsstudier som har beslutats före
ikraftträdandet.