Lag (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle

SFS nr
1976:1054
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:321

1 § För att motverka utsläpp i luften av svavelföreningar får regeringen
i fråga om bränsle som innehåller svavel meddela föreskrifter som gäller
förbränning, handel, överlåtelse eller import och som är påkallade från
miljöskyddssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att
meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1988:1034).

2 § Har regeringen eller förvaltningsmyndighet medgivit undantag från
bestämmelse som med stöd av 1 § har meddelats om den högsta mängd
svavelföreningar som får släppas ut i luften, får särskild avgift tagas
ut med belopp som fastställes av regeringen eller förvaltningsmyndighet
som regeringen bestämmer.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som driver handel med eller importerar bränsle skall
lämna uppgift om svavelhalten i bränslet. Lag (1989:321).

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas av förvaltningsmyndighet som regeringen
bestämmer.

5 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till lokal eller område där
bränslet förvaras och får där göra undersökning och ta prov på bränsle
eller rökgas. För uttaget prov betalas inte ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva
om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för
provtagning och undersökning av prov. Lag (1989:321).

6 § Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande som behövs för att denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
efterlevas. I beslut om föreläggande får myndigheten utsätta vite.

7 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av
1 §, om inte gärningen är ringa.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
lämna uppgift eller lämnar oriktig uppgift i fall då uppgiftsskyldighet
har föreskrivits med stöd av 3 §.

Till ansvar enligt denna lag döms inte, om ansvar för gärningen kan
ådömas enligt brottsbalken.

Om ansvar för import av bränsle i strid mot föreskrift som har meddelats
med stöd av 1 § och försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418)
om straff för varusmuggling. Lag (1989:321).

8 § Bränsleparti som har varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om
det ej är uppenbart obilligt.

Övergångsbestämmelser

1976:1054

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977, då lagen (1968:551) om
begränsning av svavelhalten i eldningsolja skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som
har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

Beslut om medgivande av undantag som har meddelats enligt den gamla
lagen, skall anses meddelat enligt den nya lagen om ej regeringen eller
förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.