Förordning (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.

SFS nr
1976:1064
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1976-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1935
Upphävd
1995-01-01

1 § Sådan arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11–13 §§
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet som enligt
lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa
avtalsförhandlingar m. m. ankommer på Statens arbetsgivarverk
skall i stället fullgöras av den statliga myndighet som beslutar i
den fråga som förhandlingen avser.

Första stycket medför icke behörighet att sluta avtal.
Förordning (1993:1532).

2 § Skall enligt 1 § förhandlingsskyldighet i viss fråga fullgöras av
annan myndighet än Statens arbetsgivarverk, fullgör myndigheten i samma
fråga även sådan informationsskyldighet som avses i 18 eller 19 §
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Förordning (1993:1532).