Förordning (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd

SFS nr
1976:1067
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:933
Upphävd
1994-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1449

1 § Kontant arbetsmarknadsstöd till stödtagare som avses i 18 § andra
stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd utgår med det
antal ersättningsdagar per vecka som följer av denna tabell.

Kol. 1 Kol. 2 Kol.3

Arbetslöshet Antal ersätt- Antalet ersättningsdagar i kol. 2 med-
som skall er- ningsdagar för att följande antal dagar skall
sättas omfat- under veckan anses ha ersatts vid beräkning av åter-
tar ett antal stående ersättningsperiod enligt 14 §
timmar under lagen (1973:371) om kontant arbets-
veckan uppgående marknadsstöd för tidigare deltids-
till men ej arbetande och heltidsarbetande som
till minskat sitt arbetsutbud

6 0
6 9 1 2
9 13 1,5 3
13 17 2 4
17 21 2,5 5
21 25 3 5
25 29 3,5 5
29 33 4 5
33 36 4,5 5
36 5 5

2 § Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid
deltidsarbete lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare
och fackliga organisationer, aktivt verka för att stödtagaren får en
sammanlagd arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud. Kan
detta inte åstadkommas, skall stödtagaren om möjligt i stället
erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1993:172).

3 § Länsarbetsnämnden skall göra en särskild prövning av rätten till
ersättning var sjätte månad. Beslut om fortsatt ersättning får medges
endast om stödtagaren

1. har fyllt 55 år, eller

2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som
svarar mot dennes arbetsutbud, eller

3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller annan ort, vare sig ett
arbete med en arbetstid som svarar mot dennes arbetsutbud eller en
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1987:227).

4 § har upphävts genom förordning (1993:172).

5 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1973:371)
om kontant arbetsmarknadsstöd och denna förordning meddelas, efter
samråd med den andra myndigheten, av AMS respektive
Riksförsäkringsverket. Förordning (1987:227).

6 § Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd görs skriftligen hos
länsarbetsnämnden i

1. Gävleborgs län om sökanden är bosatt i Uppsala, Västmanlands,
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller
Norrbottens län,

2. Älvsborgs län om sökanden är bosatt i Jönköpings, Göteborgs och
Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro eller Hallands län,

3. Gotlands län om sökanden är bosatt i Stockholms, Södermanlands,
Östergötlands eller Gotlands län, eller

4. Blekinge län om sökanden är bosatt i Kronobergs, Kalmar, Blekinge,
Kristianstads eller Malmöhus län. Förordning (1989:1010).

7 § Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med 245 kronor per dag om inte
annat följer av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.
Förordning (1993:1449).

7 a § En stödtagare som har påbörjat ersättningsperioden före
den 6 september 1993 skall vid tillämpning av punkten tre av
övergångsbestämmelserna till lagen (1993:657) om ändring i lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd anses ha varit oavbrutet
arbetslös, även om stödtagaren har haft ett avbrott i
arbetslösheten på grund av

1. något skäl som sägs i 7 eller 8 § lagen om kontant
arbetsmarknadsstöd, eller

2. ett förvärvsarbete som varat kortare tid än 30 kalenderdagar i
följd. Förordning (1993:1082).

8 § Arbetsmarknadsstyrelsen får om det finns särskilda skäl
föreskriva

1. om karenstid utöver vad som följer av lagen (1973:371) om
kontant arbetsmarknadsstöd i fråga om en stödtagare som
regelbundet utför deltidsarbete under veckor då denne i övrigt är
arbetslös, och

2. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 1
ovan och 3 §.

Föreskrifter för verkställigheten av lagen om kontant
arbetsmarknadsstöd och av denna förordning meddelas, efter
samråd med den andra myndigheten, av Arbetsmarknadsstyrelsen
respektive Riksförsäkringsverket. Förordning (1993:659).

Övergångsbestämmelser

1987:227

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. För den som vid
ikraftträdandet redan får kontant arbetsmarknadsstöd vid sidan av
regelbundet deltidsarbete utgör den sammanlagda ersättningstiden enligt
2 § dock högst 300 dagar eller, om stödtagaren uppnått 60 års ålder, 450
dagar.

1989:1010

Denna förordning träder i kraft i fråga om 4 b § den 1 januari 1990 och
i övrigt den 1 juli 1990.

1993:172

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993 och tillämpas på
beslut om ersättning som avser tiden från och med den 22 mars
1993. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om beslut om
ersättning som avser tiden före den 22 mars 1993.

1993:659

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § första stycket 1
den 6 september 1993 och i övrigt den 5 juli 1993.

2. Äldre bestämmelser i 4 b § gäller fortfarande i fråga om
ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1993:1082

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och tillämpas
på beslut om ersättning som avser tiden från och med den 6
september 1993.

1993:1449

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 1994. Den äldre
bestämmelsen gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.