Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

SFS nr
1976:108
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-03-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:920

1 § Bestämmelserna i denna lag äger enligt förordnande av
regeringen
tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt Haagkonventionen
den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden
angående underhållsskyldighet.

Regeringen får förordna att lagen skall tillämpas också i förhållande
till en annan stat eller del av stat som under i huvudsak likvärdiga
förutsättningar som anges i denna lag erkänner och verkställer svenska
avgöranden angående underhållsskyldighet. En sådan stat eller del av
stat skall vid tillämpningen av denna lag jämställas med de stater som
avses i första stycket. Lag (1988:258).

2 § Lagakraftvunnet avgörande av behörig myndighet i fördragsslutande
stat gäller även här i riket, om det avser skyldighet att på grund av
föräldraskap utge underhållsbidrag för tid innan den
underhållsberättigade har fyllt tjugoett år eller ingått äktenskap
eller avser skyldighet att utge underhållsbidrag till make eller
förutvarande make.

Har fördragsslutande stat förbehållit sig att ej erkänna och
verkställa avgörande, varigenom underhållsbidrag har bestämts till
visst belopp att utges en gång för alla, kan regeringen förordna att
sådant avgörande som har meddelats i den staten ej skall gälla här
i riket.

3 § Med avgörande avses i denna lag dom eller slutligt beslut av
domstol eller annan myndighet.

Vad i lagen sägs om avgörande gäller i tillämpliga delar också
förlikningsavtal, som har träffats inför domstol eller annan myndighet
i fördragsslutande stat och som kan verkställas där.

Har fördragsslutande stat avgivit förklaring att konventionen skall
gälla även sådan officiell handling (acte authentique) rörande
underhållsskyldighet som har upprättats av eller inför myndighet eller
offentlig funktionär och som omedelbart kan läggas till grund för
verkställighet i den stat där handlingen har upprättats, kan regeringen
förordna att vad som sägs om avgörande i lagen skall i tillämpliga delar
gälla även handling av nämnda slag.

4 § Erkännande eller verkställighet av avgörande kan vägras

1. om erkännande eller verkställande av avgörandet är uppenbart
oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket,

2. om avgörandet har påverkats av svikligt förfarande i samband med
handläggningen,

3. om mål angående samma sak är anhängigt här i riket och talan däri
har väckts innan talan väcktes i den andra staten,

4. om här i riket har meddelats avgörande angående samma sak,

5. om i annan stat har meddelats avgörande angående samma sak och det
avgörandet uppfyller övriga villkor för att gälla här i riket.

Avgörande mot utebliven svarande gäller här i riket endast om stämning
med underrättelse om det väsentliga innehållet i kärandens talan har
delgivits svaranden enligt föreskrifterna i den stat, där avgörandet
har meddelats, och denne med hänsyn till omständigheterna har haft
tillräcklig tid för att svara i saken.

5 § Avgörande anses vara meddelat av behörig myndighet i
fördragsslutande stat

1. om den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade hade
sitt hemvist i den staten, när talan väcktes,

2. om den underhållsskyldige och den underhållsberättigade var
medborgare i den staten, när talan väcktes,

3. om den underhållsskyldige uttryckligen har godtagit att saken prövas
av myndigheten eller utan invändning angående myndighetens behörighet
har ingått i svaromål i saken.

Utöver vad som följer av första stycket skall myndighet i
fördragsslutande stat som har meddelat avgörande angående underhåll anses
behörig, om underhållet utgår med anledning av äktenskapsskillnad eller
legal separation eller med anledning av ogiltighetsförklaring eller
återgång av äktenskap samt beslutet härom har meddelats av myndighet i
samma stat och myndigheten i sådant hänseende var behörig enligt svensk
lag.

Vad myndighet i fördragsslutande stat har funnit utrett angående de
omständigheter, på vilka myndigheten har grundat sin behörighet, skall
godtagas.

6 § Har offentligt organ på grund av avgörande som avses i denna lag
betalat bidrag till underhållsberättigad, äger organet i hans ställe
ansöka om erkännande eller verkställighet av avgörandet, om organet är
behörigt därtill enligt lagen i den stat det tillhör.

Har avgörande meddelats på ansökan av offentligt organ, som har utgivit
bidrag i förskott till underhållsberättigad, fordras för att avgörandet
skall gälla här i riket, utöver vad som följer av 1–5 §§,

1. att det offentliga organet kan erhålla återbetalning av den
underhållsskyldige enligt lagen i den stat det tillhör,

2. att skyldighet att utge underhåll till den underhållsberättigade är
föreskriven i den lag som är tillämplig enligt svensk internationell
privaträtt.

Ett offentligt organ, som enligt lagen i den stat det tillhör har till
uppgift att för den underhållsberättigades räkning ta emot betalning av
underhållsbidrag och som för detta ändamål har övertagit den
underhållsberättigades rätt att kräva ut bidraget, får i dennes ställe
ansöka om erkännande och verkställighet av ett avgörande angående
underhållsskyldighet. Lag (1988:1220).

7 § Avgörande, som gäller här i riket enligt denna lag, skall på
ansökan verkställas här.

Ansökan får avse avgörandet i dess helhet eller del därav.

8 § Även icke lagkraftvunnen dom angående underhåll, vilken får
verkställas i den stat där den har meddelats, skall på ansökan
verkställas här. Detsamma gäller domstols beslut om underhåll för tiden
intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger, om beslut av
detta slag kan meddelas av svensk domstol i motsvarande fall.

Ansökan enligt första stycket får icke bifallas, om hinder mot
verkställighet av lagakraftvunnet avgörande skulle föreligga enligt
denna lag.

9 § En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart
görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts
av en myndighet,

2. bevis om att exekutionstiteln får verkställas i den stat där
den har upprättats,

3. om ansökan avser en dom eller ett beslut om
underhållsskyldighet som har meddelats mot någon som har
uteblivit, en handling i original eller i bestyrkt kopia som
utvisar att stämning med underrättelse, som avses i 4 § andra
stycket, har delgetts i den ordning som gäller enligt lagen i
den stat där domen eller beslutet har meddelats,

4. om sökanden är ett offentligt organ, behövliga handlingar
om organets behörighet att begära verkställighet,

5. en bestyrkt översättning av handlingarna till svenska,
såvida inte tingsrätten anser att det inte behövs.
Lag (2014:920).

10 § Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs
avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga
kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock
inte tillämpas. Lag (2014:920).

11 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om
verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242)
om domstolsärenden. Lag (2014:920).

12 § Föreskrifterna i denna lag gäller ej i förhållande till Danmark,
Finland, Island och Norge, i den mån särskilda bestämmelser äger
tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1976:108

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

I fråga om underhållsbidrag, som har fastställts i stat som avses i 1 §
första stycket före konventionens ikraftträdande i förhållande till den
staten, gäller lagen endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller
till betalning efter ikraftträdandet. Lag (1988:258).

2014:920

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.