Förordning (1976:1089) om redovisning av allmän arbetsgivaravgift

SFS nr
1976:1089
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1582
Upphävd
1992-01-01

Regeringen föreskriver att allmän arbetsgivaravgift, som har tagits
upp på av riksförsäkringsverket utfärdad räkning och som inflyter
efter indrivning, skall redovisas av länsstyrelsen till verket
gemensamt med avgiftsbelopp som avses i 29 § lagen (1959:552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.

Övergångsbestämmelser

1976:1089

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977, då kungörelsen
(1968:423) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 18
december 1959 (nr 552) angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen
om allmän försäkring, m. m., skall upphöra att gälla.