Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov

SFS nr
1976:1090
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1014

1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan
misstänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen
(1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap.
2 § luftfartslagen (2010:500) eller annat brott, på vilket
fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning
om brottet.

Alkoholutandningsprov tas av

1. en polisman,

2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om
misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för
vissa trafikbrott, eller

3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller
brott som avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta
ett alkoholutandningsprov har samma befogenhet som en
polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett
fordon eller ett annat transportmedel.

Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på
vilken provet tas för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl
inte föranleder något annat, ska provet tas i täckt fordon
eller fartyg eller inomhus i avskilt rum. Lag (2010:509).

2 § Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses
i 1 § första stycket tas på

1. förare av motordrivet fordon, om inte fordonet är avsett
att föras av gående,

2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana
eller spårväg,

3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg
fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till
sjöss, om fartyget kan antas vara sådant som avses i 20 kap.
4 § första stycket sjölagen (1994:1009), samt

4. den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på
ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för
flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap.
20 § luftfartslagen (2010:500).

Bestämmelserna i 1 § andra–fjärde styckena ska tillämpas vid
provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov
får tas endast på eller i nära anslutning till den plats där
personen kontrolleras eller ett ingripande mot honom eller
henne sker. Proven ska tas med instrument som kan användas
utan dröjsmål och som bara anger om eventuell
alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde. Prov
som enligt denna paragraf får tas på förare av motordrivet
fordon får även tas av en bilinspektör som avses i
fordonslagen (2002:574).

Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid
provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas.
Lag (2010:1014).

3 § Blodprov får tas på den som är skyldig att lämna ett
alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns
förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken,
om han eller hon

1. vägrar att medverka till alkoholutandningsprov, eller

2. inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon
varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:324).