Förordning (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare

SFS nr
1976:1121
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-01-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:382

1 § Denna förordning gäller ersättning som utgår till överförmyndare,
förmyndare och förvaltare enligt 4 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 1
§ tredje stycket lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
Förordning (1988:1353).

2 § Överförmyndare har rätt till arvode, resekostnadsersättning och
traktamente samt ersättning för andra utgifter som varit skäligen
påkallade för uppdragets behöriga fullgörande. Ersättningen utgår av
statliga medel.

Arvode utgår med 50 kronor för dag under vilken överförmyndaren utfört
arbete avseende förmynderskap eller förvaltarskap som står under hans
tillsyn.

Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt
utlandsresereglementet (1953:666). Överförmyndare hänföres till
reseklass A. Förordning (1988:1353).

3 § Förmyndare och förvaltare har rätt till arvode och ersättning
för utgifter enligt vad som anges i 12 kap. 16 och 17 §§
föräldrabalken. Arvode och annan ersättning som enligt de
paragraferna skall betalas av en kommun skall dock i stället utgå av
statliga medel.

Arvode beräknas särskilt för dels förvaltningen av den enskildes
egendom, dels arbetet med den personliga omvårdnaden om den enskilde.
Endast om det finns särskilda skäl får det sammanlagda arvodet för
ett visst förmynderskap eller förvaltarskap under ett kalenderår
överstiga ett belopp som motsvarar 18 procent av det basbelopp enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gällt för det året.
Förordning (1995:382).

4 § Fråga om ersättning till överförmyndare prövas av Stockholms
tingsrätt.

När det gäller prövning av frågor om ersättning till förmyndare och
förvaltare finns bestämmelser i 12 kap. 16 och 17 §§ föräldrabalken.
Förordning (1995:382).

5 § Har enligt denna förordning fattats beslut om ersättning av statliga
medel, skall besked om beslutet genast sändas till domstolsverket som
har att utan dröjsmål betala ut ersättningen till den
ersättningsberättigade. Förordning (1976:1121).

Övergångsbestämmelser

1988:1353

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. I fråga om arvode och ersättning till förmyndare för år 1981 eller
tidigare år tillämpas övergångsbestämmelserna till förordningen
(1981:1210) om ändring i förordningen (1976:1121) om ersättning till
vissa överförmyndare och förmyndare.