Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

SFS nr
1976:1128
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1247

1 § Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga
om överträdelse av

1. 3 kap. 47-49 a §§, 52 § första och andra styckena, 53-55 §§
samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen
(1998:1276),

2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller
parkering som har meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket
trafikförordningen,

3. sådan föreskrift om stannande och parkering på grund av
vägarbete eller liknande arbete som har meddelats enligt 10
kap. 14 § trafikförordningen, eller

4. sådana föreskrifter som anges i 2 och 3 och som har
meddelats enligt motsvarande bestämmelser i äldre författning.
Förordning (2007:99).

2 § Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala
trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen
(1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 §
trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i
sådana fall då det skall ske har

1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 §
trafikförordningen,

2. kungjorts enligt bestämmelserna i 1 § förordningen
(2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter, och

3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket
trafikförordningen.

Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första
stycket 1, meddelas om bristerna i utmärkningen är utan
betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.
Förordning (2007:232).

2 a § Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.

Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och
högst ettusen kronor. Förordning (2004:193).

2 b § Om en felparkeringsavgift inte betalas inom den tid som
föreskrivs i en uppmaning enligt 6 § första stycket lagen (1976:206)
om felparkeringsavgift höjs avgiften med etthundrafemtio kronor.
Förordning (1993:1354).

3 § Felparkeringsavgift skall betalas i den ordning som
Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1116).

4 § Vid en sådan utredning som avses i 9 § andra stycket lagen
(1976:206) om felparkeringsavgift får skriftliga berättelser infordras
från dem som antas kunna lämna upplysningar av betydelse. Behöver någon
höras muntligen skall det om möjligt ske på tid och sätt som kan antas
medföra den minsta olägenheten för honom.

Den som utan att vara part hörs under utredningen kan få ersättning av
allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna
medel till vittnen, m. m. Förordning (1982:811).

5 § Har upphävts genom förordning (2014:1247).

6 § Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant
åläggande som avses i 6 § andra stycket lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift, skall Transportstyrelsen begära indrivning av
avgiften. Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Kronofogdemyndigheten skall redovisa indrivna felparkeringsavgifter
till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1116).

7 § har upphävts genom förordning (1993:1238).

8 § har upphävts genom förordning (1993:1238).

9 § Beslut om återbetalning som avses i 15 § lagen (1976:206)
om felparkeringsavgift meddelas och verkställes av
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1116).

10 § Har Polismyndigheten eller allmän domstol meddelat
beslut som innebär att betalningsansvar för
felparkeringsavgift har undanröjts, ska Transportstyrelsen
underrättas om beslutet. I fråga om beslut som har meddelats
av en tingsrätt ska underrättelse sändas endast om beslut som
har vunnit laga kraft.

Väcks åtal eller utfärdas ett strafföreläggande i fall som
avses i 14 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och
framgår det av utredningen att parkeringsanmärkning har
meddelats, ska Transportstyrelsen underrättas.
Förordning (2014:1247).

11 § Felparkeringsavgifter som skall tillfalla kommuner
överförs av Transportstyrelsen. Därvid görs avdrag för statens
kostnader med femtiotre kronor för varje helt eller delvis betald
avgift. Förordning (2008:1116).

12 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen
(1976:206) om felparkeringsavgift eller denna förordning får
i fråga om 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift och 4 §
denna förordning meddelas av Polismyndigheten och i fråga om
13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och 6 §
denna förordning av Skatteverket efter samråd med
Transportstyrelsen. I övrigt får verkställighetsföreskrifter
meddelas av Transportstyrelsen. Formulär till blanketter
fastställs av Transportstyrelsen efter samråd med annan
myndighet som berörs. Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om att felparkeringsavgift endast får betalas
med användande av blankett som styrelsen har fastställt efter
samråd med Posten Aktiebolag. Förordning (2014:1247).

Övergångsbestämmelser

1985:21

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 a §, den 1 april 1985
och i övrigt den 1 juli 1985. Beträffande överträdelser av 69 § andra
stycket eller 72 § 9 vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före
den 1 juli 1985 gäller äldre bestämmelser.

1985:347

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

1985:898

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. I fråga om
överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1988:1182

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1990:815

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1992:251

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Felparkeringsavgifter som före ikraftträdandet fastställts av
länsstyrelsen gäller intill dess att ett nytt belopp fastställts av
kommunen.

1993:1354

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994 utom i fråga
om 2 b §, som träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen
upphävs förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall.

1998:1280

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

2. Beträffande överträdelser av 72 § första stycket 6 och 74 §
första stycket 3 vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett
före den 1 oktober 1999 gäller äldre bestämmelser.

2003:861

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.

2005:272

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.

2007:232

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
Förordning (2010:713).

2. Parkeringsanmärkning får meddelas enligt 2 § i dess äldre
lydelse om anmärkningen avser överträdelse av föreskrifter
som meddelats före den 1 juli 2010 och som inte kungjorts
enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter. Förordning (2010:713).