Kommittéförordning (1976:119)

SFS nr
1976:119
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1976-04-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1474
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:449

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på kommitté och särskild utredare som
har tillkallats av regeringen eller av statsråd efter regeringens
bemyndigande för att utreda viss fråga.

Vad som sägs i förordningen om kommitté och ordförande i kommitté
gäller i tillämpliga delar också särskild utredare.

De medverkande

2 § Kommitté består av ordförande och en eller flera andra ledamöter.
Kommitté kan biträdas av bl. a. sakkunniga, experter och sekreterare.

Sakkunnig, expert och sekreterare förordnas av regeringen eller av
statsråd efter regeringens bemyndigande.

Vid meddelande av kommittéuppdrag eftersträvas en i huvudsak jämn
könsfördelning i enlighet med förordningen (1984:803) om jämställdhet i
statlig verksamhet. Förordning (1986:1384).

3 § Ordföranden leder kommitténs arbete.

4 § Sakkunnig skall i samma utsträckning som ledamot få del av
handlingar som är avsedda för kommittén. Sakkunnig har rätt att vara
närvarande vid kommitténs sammanträden och att deltaga i dess
överläggningar. Kommittén kan dock för särskilt fall besluta om
undantag från vad som har sagts nu.

Expert biträder kommittén i den omfattning som kommittén eller
ordföranden bestämmer.

Utredningsarbetet

5 § Varje kommitté skall snarast göra upp en plan för
utredningsarbetet. I planen skall anges den beräknade kostnaden för
fullgörandet av uppdraget. Planen skall fortlöpande ses över. Det
departement till vilket kommittén hör skall på det sätt som
vederbörande statsråd bestämmer hållas underrättat om planeringen.

Vid planeringen skall särskilt eftersträvas att onödiga kostnader för
utredningsarbetet ej uppkommer. Förordning (1982:37).

6 § Kommittéer får påkalla samråd med statliga myndigheter. Sådana
myndigheter skall lämna upplysningar och avge yttranden, när en kommitté
begär det.

Om en kommitté finner att det är lämpligt att en utredningsuppgift som
omfattas av kommitténs uppdrag fullgörs av en statlig myndighet men att
myndigheten inte kan utföra uppgiften utan särskilt förordnande, skall
kommittén göra framställning härom hos regeringen.

Om samråd med och anlitande av vissa myndigheter m. m. är föreskrivet i
förordningen (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila
statsförvaltningen och i förordningen (1978:620) om samråd med
statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m. m.
Förordning (1987:280).

7 § För undersökning som är avsedd att utföras av kommitté eller av
annan för dess räkning behövs tillstånd av det statsråd som handlägger
ärenden angående kommittén, om undersökningen kan antagas leda till
mera betydande kostnader för staten. Detsamma gäller, om uppgifter för
undersökningen skall inhämtas i större omfattning från kommuner eller
från enskilda personer, företag eller sammanslutningar. Framställning
om tillstånd skall innehålla kostnadsberäkning och kortfattad
redogörelse för undersökningens syfte, omfattning och planläggning.

8 § För sådant sammanträde med kommitté som hålles på annan än
ordinarie sammanträdesort och som varar mer än en dag behövs tillstånd
av vederbörande statsråd. Detsamma gäller annan resa för kommittén än
resa till och från sammanträdesort.

9 § Över sammanträde med kommitté föres protokoll.

10 § Kommitté skall årligen före den 1 november till vederbörande
departement lämna en redogörelse för arbetet under det senast
förflutna året.

Utredningsbetänkanden

11 § Kommitté skall redovisa sitt arbete i ett eller flera
betänkanden.

12 § Ledamot får foga reservation och särskilt yttrande till
kommitténs betänkande. Rätt att foga särskilt yttrande till
betänkandet tillkommer också sakkunnig och, om kommittén medgiver
det, expert i fråga som har omfattats av expertuppdraget.

13 § Betänkanden skall vara koncentrerade och inriktade på
väsentligheter. Historiska översikter, redogörelser för gällande
ordning och jämförelser med utländska förhållanden skall vara
kortfattade, om inte särskilda skäl föranleder annat. Betänkanden med
tillhörande redogörelser för särskilda undersökningar bör disponeras
så att möjligheterna att ta del av utredningens förslag underlättas
och, om det behövs, fördelas mellan skilda volymer. I varje betänkande
skall finnas en sammanfattning.

I varje betänkande skall redovisas en beräkning av kostnaderna om
kommitténs förslag genomförs. I betänkanden som behandlar kommunala
eller landstingskommunala verksamhetsområden skall redovisas en
bedömning av vilka effekter kommitténs förslag medför för den
kommunala självstyrelsen.

Språket i betänkanden skall vara enkelt och klart. Det skall vara
fritt från onödiga förkortningar och fackuttryck. Förordning
(1981:307).

14 § Tryckta betänkanden, undersökningar m. m. som avgivits av en
kommitté skall ges ut i serien Statens offentliga utredningar.

För tryckning behövs tillstånd av det ansvariga statsrådet. Ansökan om
tryckning skall föregås av samråd med Allmänna Förlaget Aktiebolag om
försäljningsupplagans storlek. Kommittén skall för tryckningen anlita
antingen offsetcentralen vid regeringskansliets förvaltningskontor eller
ett tryckeri som förvaltningskontoret har träffat produktionsavtal med.
Förordning (1987:280).

15 § I lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och
bildupptagningar samt i förordningen (1978:910) om leverans till
riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statlig myndighet finns
föreskrifter om skyldighet att till vissa bibliotek lämna exemplar av
tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 5 §
tryckfrihetsförordningen.

Om kommitté avger betänkande i annan skrift än som anges i första
stycket, skall ett exemplar av skriften lämnas till vart och ett av
riksarkivet, kungl. biblioteket, riksdagsbiblioteket samt biblioteken vid
universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå.
Exemplaren skall vara framställda på papper som har märkts med orden
“svenskt arkiv” enligt lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt
arkiv. Förordning (1991:449).

15 a § Hos kommittéer tillämpas förvaltningslagen (1986:223) endast i
administrativa frågor. Förordning (1986:1132).

Övriga bestämmelser

16 § Bestämmelser om ersättning för kommittéuppdrag och därmed
förenade kostnader finns i förordningen (1978:45) om ersättning vid
kommittéuppdrag. Förordning (1978:85).

17 § I fråga om behandlingen av arkivhandlingar gäller arkivlagen
(1990:782). Förordning (1991:449).

18 § Statsråd kan förordna tjänsteman i departementet att i
statsrådets ställe besluta i fråga som avses i 5 § första stycket, 7
§, 8 § eller 14 § andra stycket. Förordning (1978:85).

19 § Föreskrifter om säkerhetsskyddet hos kommitté meddelas i samma
ordning som motsvarande föreskrifter för regeringskansliet.
Förordning (1977:438).