Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

SFS nr
1976:157
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1976-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:396
Upphävd
2007-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:305

1 § Denna lag gäller arbetsgivare som avser att anställa arbetstagare
på ledig plats i sin verksamhet.

Lagen gäller ej

1. om anställning är avsedd att vara högst tio arbetsdagar,

2. vid tillsättning av statlig tjänst eller av sådan tjänst som lärare
eller skolledare för vilken avlöningsförmånerna fastställes under
medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

2 § Arbetsgivare som avses i 1 § första stycket skall anmäla ledig
plats till den offentliga arbetsförmedlingen.

Anmälan som avses i första stycket skall göras innan annan åtgärd
vidtages för anställning.

3 § Anmälningsskyldighet enligt 2 § föreligger ej för arbetsgivare som
avser att besätta den lediga platsen med

1. arbetstagare som redan är anställd hos arbetsgivaren,

2. arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj,

3. arbetstagare som skall arbeta i arbetsgivarens hushåll,

4. arbetstagare som skall ha företagsledande eller därmed jämförlig
ställning,

5. arbetstagare som enligt lag eller annan författning eller
kollektivavtal har företrädesrätt till anställningen,

6. arbetstagare till anställning som förutsätter viss politisk,
religiös eller annan ideell inställning,

7. arbetstagare till anställning som tillsätts genom valförfarande.

Anmälningsskyldighet föreligger ej heller, om den lediga platsen enligt
överenskommelse mellan arbetsgivaren, berörd arbetstagarorganisation och
arbetsförmedlingen skall förbehållas arbetstagare som avses i 8 § lagen
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetsmarknadsstyrelsen
får, om särskilda skäl föreligger, för visst yrkesområde föreskriva
ytterligare undantag från anmälningsskyldigheten.

4 § Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för
förmedlingsarbetet. Närmare föreskrifter om vilka uppgifter anmälan
skall innehålla meddelas av regeringen eller av myndighet som
regeringen bestämmer.

5 § När ledig plats som har anmälts till arbetsförmedlingen har blivit
tillsatt eller av annan anledning ej längre är aktuell, skall
arbetsgivaren så snart det kan ske anmäla detta till förmedlingen.

6 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter
att anmäla ledig plats enligt vad som föreskrivs i denna lag, döms till
penningböter. Detsamma skall gälla arbetsgivare som i anmälan
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, vilken ej
saknar betydelse.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast
efter medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen. Lag (1991:305).