Lag (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

SFS nr
1976:225
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1976-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1212
Upphävd
1995-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:706

Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt får avdrag göras för bidrag som Sveriges allmänna
hypoteksbank lämnar till landshypoteksförening. Mottagaren ska ll ta upp
bidraget som intäkt av näringsverksamhet. Lag (1992:706).

Övergångsbestämmelser

1992:706

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Till och med 1994 års taxering
gäller de nya bestämmelserna även i fråga om bidrag från Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa till stadshypoteksförening.

1994:1212

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1976:225) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m. m. skall upphöra
att gälla vid utgången av december 1994. Den upphävda lagen tillämpas
dock alltjämt vid 1995 och tidigare års taxeringar.