Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet

SFS nr
1976:230
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-05-13

Företrädare för de anställda vid statlig myndighet, som enligt
särskild föreskrift får ingå i styrelsen eller annat organ vid
myndigheten, får utses och entledigas av den eller de
arbetstagarorganisationer som är företrädda hos myndigheten, om ej
annat följer av avtal eller särskild föreskrift.

Regeringen får föreskriva att denna lag ej skall tillämpas i fråga om
viss myndighets styrelse eller motsvarande organ.