Lag (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

SFS nr
1976:240
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1144
Upphävd
1996-01-01

1 § Anläggning för yrkesmässig närdistribution av elektrisk
starkström som ej får användas utan koncession
(eldistributionsanläggning) får ej utan tillstånd av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer förvärvas genom

1. köp, byte eller gåva,

2. tillskott till bolag eller ekonomisk förening,

3. utdelning eller skifte från bolag eller ekonomisk förening,

4. fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller
enligt 12 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Utgör eldistributionsanläggning tillbehör till fast egendom, äger
första stycket motsvarande tillämpning på den fasta egendomen.
Detsamma gäller, om eldistributionsanläggning utgör tillbehör till
tomträtt som inskrivits.

Till eldistributionsanläggning som avses i denna lag hör
distributionsledningar, transformatorstationer, ställverk och
liknande för distributionen behövliga anordningar. Lag (1994:1805).

2 § Den som direkt eller genom förmedling av juridisk person innehar
koncession för att draga fram eller använda elektrisk starkströmsledning
får ej genom fång som avses i 1 § utan tillstånd av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer förvärva

1. andel i ekonomisk förening som äger eldistributionsanläggning,

2. aktie i bolag som äger eldistributionsanläggning och vars aktier ej
är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om inlösen enligt 3
kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1992:547).

3 § Förvärvstillstånd fordras ej

1. i fall som avses i 1 §, om förvärvaren innehar koncession avseende
det område där anläggningen finnes, när eldistributionsanläggningen
förvärvas,

2. i fall som avses i 2 §, om förvärvaren innehar koncession avseende
det område där föreningen eller bolaget bedriver sin verksamhet,

3. om eldistributionsanläggning eller sådan andel eller aktie som avses
i 2 § förvärvas eller överlåtes efter medgivande av riksdagen eller
regeringen,

4. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren
eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens
avkomling,

5. om aktie förvärvas på grund av nyemission där aktieägarna tecknar de
nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Lag
(1992:1372).

4 § Bedriver aktiebolag eller ekonomisk förening huvudsaklingen annan
verksamhet än distribution av elektrisk starkström, får regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer på ansökan av bolaget eller
föreningen medge undantag från tillståndsplikt enligt 2 §. Undantag
meddelas för viss tid.

5 § Har förvärvstillstånd ej sökts före fånget, skall det sökas inom tre
månader från det fånget skedde.

6 § Förvärvstillstånd får vägras, om förvärvet ej är förenligt med
eldistributionens ändamålsenliga anordnande eller, i fall som avses i
1 §, sökanden icke finnes från allmän synpunkt lämplig att utöva
distributionsverksamhet.

7 § Göres ej ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillsånd genom lagakraftägande
beslut, är fånget ogiltigt.

8 § Bestämmelserna i 1, 3, 5–7 §§ gäller i tillämpliga delar upplåtelse
med nyttjanderätt.

Övergångsbestämmelser

1976:240

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Lagen äger icke tillämpning på
förvärv eller upplåtelse som har skett före ikraftträdandet.

1982:629

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om förvärv som har
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.