Förordning (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

SFS nr
1976:241
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:177
Upphävd
1998-05-01

1 § Regeringen överlåter åt statens energiverk att pröva fråga om
förvärvstillstånd enligt lagen (1976:240) om förvärv av
eldistributionsanläggning m.m. och fråga om undantag från tillstånds
plikt enligt 4 § samma lag. Förordning (1983:541).

2 § Ansökan om förvärvstillstånd eller om undantag från tillståndsplikt
enligt lagen (1976:240) om förvärv av eldistributions anläggning m.m.
skall vara skriftlig.

3 § Ansökningshandling rörande tillstånd till förvärv av eldistribu
tionsanläggning eller av fastighet eller tomträtt till vilken
eldistributionsanläggning utgör tillbehör skall innehålla uppgift om

1. den anläggning som förvärvet avser,

2. fastighet eller tomträtt som omfattas av förvärvet,

3. det fång varigenom förvärvet sker,

4. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för
ansökningen.

I ärendet skall fångeshandlingen eller, om sådan ännu ej har upprättats,
fångesmannens skriftliga samtycke till ansökningen företes.

4 § För ansökan om tillstånd till upplåtelse med nyttjanderätt äger
föreskrifterna i 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning.

5 § Ansökningshandling rörande tillstånd till förvärv av aktie eller
andel i bolag eller förening skall innehålla

1. uppgift om fångesmannen och de aktier eller andelar som förvärvet
avser,

2. uppgifter enligt 3 § 3 och 4.

6 § Statens energiverk kan för särskilt fall medge undantag från 3-5 §§.
Förordning (1983:541).

7 § Finner statens energiverk att utredningen behöver kompletteras, får
verket förelägga sökanden att inom viss tid komma in med sådan
utredning. Efterkommes ej föreläggandet, får ärendet avvisas. Erinran om
detta skall tagas in i föreläggandet. Förordning (1983:541).

8 § Talan mot statens energiverks beslut i tillståndsärende eller i
ärende om undantag från tillståndsplikt föres hos regeringen genom
besvär. Förordning (1983:541).

9 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:240) om
förvärv av eldistributionsanläggning m.m. meddelas av statens
energiverk. Förordning (1983:541).