Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

SFS nr
1976:247
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:463
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1051

Avgifter för kärntekniska anläggningar

1 § Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306)
eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra,
inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell
energiframställning ska till Statens strålskyddsinstitut för
varje kalenderkvartal betala följande avgifter:

kronor

1. för finansiering av Strålskyddsinstitutets
verksamhet på kärnenergiområdet 588 840

2. för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder
mot kärnkraftsolyckor 867 450

3. för finansiering av strålskyddsforskning med
anknytning till kärnkraftsproduktionen 286 700
Förordning (2007:1051).

1 a § Statens strålskyddsinstituts kostnader för anlitande av konsult
skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss kärnteknisk
verksamhet, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt
atomenergilagen (1956:306) eller lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet. Förordning (1990:962).

1 b § Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar
ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal
betala följande avgifter för den beredskap och
tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:

kronor

1. Studsviksanläggningen med där belägna
försöksreaktorer och avfallsanläggningar 482 560

2. anläggning för framställning av bränsle för
kärnkraftsreaktorer 147 200

3. anläggning för hantering och lagring av använt
kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan
avgiftspliktig anläggning 97 900

4. anläggning för slutlig förvaring av annat
kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en
del av någon annan avgiftspliktig anläggning 97 900

5. anläggning för bearbetning och annan hantering av
lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon
annan avgiftspliktig anläggning 54 900
Förordning (2007:1051).

1 c § Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen
(1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1
100 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden
beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1
eller 1 b §, när det gäller

1. villkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220),
eller

2. tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
Förordning (2003:771).

1 d § Den som har givit in en ansökan om tillstånd enligt 24 §
förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall betala
en avgift till Statens strålskyddsinstitut med 2 800 000 kronor
för den granskning av ansökan som institutet utför, om ansökan
avser uppförande och drift av

1. anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne
eller använt kärnbränsle,

2. anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt
kärnbränsle, eller

3. anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör
sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om
kärnteknisk verksamhet.

Om Strålskyddsinstitutets granskning av en ansökan medför
kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i
första stycket, skall sökanden betala en tilläggsavgift med 750
kronor per timme för arbete som institutet har utfört.
Förordning (2006:1500).

2 § Avgift som avses i 1 § betalas för varje reaktor från och
med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd har
lämnats för reaktorn.

Avgiftsplikten enligt 1 § 2 upphör från och med det
kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har
anmält till Statens strålskyddsinstitut att reaktorn har tagits
ur drift. Avgiftsplikten enligt 1 § 1 och 3 upphör från och med
det kalenderkvartal strålskyddsinstitutet konstaterat att
sådana insatser inte längre behövs. Förordning (1999:1203).

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

3 § För verksamheter och för innehav av tekniska anordningar som
kräver tillstånd enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket
strålskyddslagen (1988:220) skall till Statens strålskyddsinstitut
betalas avgifter som motsvarar Strålskyddsinstitutets kostnader för
tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med direkt
anknytning till tillståndet. Förordning (1994:853).

4 § En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår
av bilagan.

Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och
med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har
lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för
det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens
strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta
att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i
samband med att ansökan om tillstånd görs.

Förhållanden anmälda skriftligt till Statens
strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund
för beräkningen av avgiften. Förordning (2002:861).

5 § Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om
tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som
leder till väsentligt högre kostnader än normalt för
Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med
1 100 kronor per timme för arbetet. Förordning (2003:771).

Gemensamma bestämmelser

6 § Avgifter enligt denna förordning debiteras och redovisas av
Statens strålskyddsinstitut. Förordning (1993:424).

7 § Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut
sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1993:424).

8 § Beslut att ta ut avgift enligt denna förordning får verkställas
enligt utsökningsbalken. Förordning (1993:424).

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1171).

10 § Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning
(1993:424).

Övergångsbestämmelser

1995:211

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:684

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall
avgift enligt 3 § betalas med ett belopp motsvarande en och en halv
gång det belopp som framgår av bilagan till förordningen.

Meddelas beslut om tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och
med den 31 december 1995 skall avgift betalas med det belopp som
framgår av bilagan till förordningen.

Bilaga

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Verksamhet Avgift Avgift
beräknas per kronor

Tillståndspliktiga lasrar tillstånd 3 700

Medicinsk röntgendiagnostik generator 1 950

Extern strålterapi

acceleratorer och
koboltapparater utrustning 4 800

röntgenterapiutrustningar utrustning 1 650

Brachyterapi

efterladdningsutrustningar utrustning 4 800

övriga slutna strålkällor över tillstånd 7 250
100 gigabecquerel

Nuklearmedicin

högst 100 gigabecquerel tillstånd 29 700

över 100 gigabecquerel tillstånd 47 800

Odontologisk röntgendiagnostik generator 1 550
dock högst
11 100

Veterinärmedicinsk
röntgendiagnostik generator 1 650

Verksamhet med öppna
strålkällor 600
(högst 100 megabecquerel)

Verksamhet med öppna
strålkällor laboratorium 1 950
(högst 10 gigabecquerel) dock högst
23 500

Verksamhet med öppna
strålkällor laboratorium 10 600
(över10 gigabecquerel)

Mindre acceleratorer och utrustning 3 600
bestrålningsapparater dock högst
med slutna strålkällor 15 600
(över 100 gigabecquerel)

Acceleratoranläggningar tillstånd 13 250

Radiografering utrustning 1 550
dock högst
86 000

Utrustningar för analys, utrustning 600
kontroll och övervakning dock högst
samt slutna strålkällor 31 800
(högst 100 gigabecquerel)

Strålsterilisering anläggning 14 900

Handel med strålkällor tillstånd 3 800

Handel, installation och tillstånd 9 600
underhåll av strålkällor

Verksamhet med tillstånd 600
kvalitetskontroll av
radiologisk utrustning
Förordning (2007:1051).