Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

SFS nr
1976:248
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1293

1 § Svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 4 i
miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland,
Norge och Sverige är Naturvårdsverket. Regeringen kan på
anmälan av Naturvårdsverket förordna att bevakningsmyndighetens
uppgifter i visst ärende skall fullgöras av annan myndighet än
naturvårdsverket. Förordning (1998:1293).

2 § Vad i artikel 5 i konventionen föreskrives om skyldighet för
prövningsmyndighet att i vissa fall bereda bevakningsmyndighet i annat
nordiskt land tillfälle att avge yttrande har motsvarande tillämpning,
när remissförfarande förekommer utan samband med kungörelse eller
utställning.

3 § Vid verkställande av utredning som avses i artikel 7 i konventionen
skall Naturvårdsverket samråda med de statliga och kommunala
myndigheter som kan antagas ha väsentliga intressen att bevaka i
ärendet.

Om det behövs för utredningen, får Naturvårdsverket föranstalta om
besiktning i områden som kan skadas av den miljöfarliga verksamheten och
om sammanträde med sakägare och andra intressenter. Besked om tid och
plats för besiktning eller sammanträde meddelas på lämpligt sätt.
Förordning (1998:1293).

4 § Det åligger myndighet som besitter särskild sakkunskap i viss fråga
att biträda Naturvårdsverket vid fullgörandet av verkets uppgifter
som bevakningsmyndighet. Detsamma gäller i fråga om biträde åt myndighet
som enligt 1 § har förordnats att fullgöra bevakningsmyndighetens
uppgifter. Förordning (1998:1293).