Förordning (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall

SFS nr
1976:257
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1929
Upphävd
1992-01-01

1 § Enligt denna förordning får lån (förvärvslån) lämnas för förvärv
från staten av egnahemsfastighet som har

1. inlösts enligt 56 a § arbetsmarknadskungörelsen (1966:368),

2. avstyckats från jordbruksfastighet genom åtgärder i samband med
jordbrukets rationalisering.

Förvärvslån får lämnas även för förvärv av egnahemsfastighet, som kan
lösas in enligt arbetsmarknadskungörelsen, om inlösen undviks därigenom.
Förordning (1985:458).

2 § Låneverksamheten utövas av plan- och bostadsverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Organ för kommuns låneförmedling och annan verksamhet som sammanhänger
med den (förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen om ej kommunen har
beslutat att verksamheten skall utövas av annat kommunalt organ.

I ärende enligt denna förordning, vari kommun ej är sökande, får beslut
som innebär avvikelse från förmedlingsorganets yttrande i ärendet
meddelas endast om särskilda skäl föreligger. Förordning (1988:303).

3 § Förvärvslån får efter ansökan beviljas enskild person, kommun eller
allmännyttigt bostadsföretag.

Är sökanden enskild person och överstiger köpeskillingen 10 000 kronor
lämnas lån endast under förutsättning att kommunen har åtagit sig att,
om förlust uppkommer på lånet, svara för sådan förlust intill ett belopp
som motsvarar 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället.
Förordning (1985:458).

4 § Förvärvslån till kommun eller allmännyttigt bostadsföretag utgår
högst med belopp som motsvarar köpeskillingen, minskad med låneskuld för
vilken panträtt har upplåtits i fastigheten och som övertages i samband
med förvärvet.

Till enskild person utgår lån högst med belopp som motsvarar skillnaden
mellan 95 procent av köpeskillingen och låneskuld som avses i första
stycket.

Lån utgår ej om det belopp som beräknas enligt första eller andra
stycket är obetydligt i förhållande till köpeskillingen.

5 § I fråga om säkerhet för förvärvslån tillämpas bestämmelserna i 23 §
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692).

Upplåtes till säkerhet för lånet panträtt i fastighet, skall
inteckningen vara belägen inom 95 procent av köpeskillingen när
låntagaren är enskild person och inom 100 procent av köpeskillingen i
övriga fall. Förordning (1986:713).

6 § Förvärvslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen.
Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under
lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån
utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Förordning
(1988:303).

7 § Förvärvslån amorteras med lika stora årliga belopp under det antal
år som länsbostadsnämnden bestämmer med hänsyn till husets återstående
användningstid och övriga omständigheter. Amorteringstiden får dock
uppgå till högst 20 år.

Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen. Förordning (1988:303).

8 § Fråga om lån prövas av länsbostadsnämnden. Ansökan skall ställas
till länsbostadsnämnden och ges in till förmedlingsorganet som med eget
yttrande skall sända handlingarna i ärendet till länsbostadsnämnden.

Är ansökningshandlingarna ofullständiga eller på annat sätt
bristfälliga, skall förmedlingsorganet ge sökanden tillfälle att
avhjälpa bristen innan handlingarna översändes.

9 § Bestämmelserna i 34 § andra och tredje styckena, 38 och 45 §§
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) samt 2, 12, 16, 20
och 21 §§, 22 § första stycket, 23 §, 23 a §, 29 § första stycket och 30
§ förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av
bostadslån och räntebidrag gäller i tillämpliga delar i fråga om
förvärvslån.

Om fastigheten övergår till en ny ägare som är enskild person och om
köpeskillingen när lånet beviljades översteg 10 000 kronor, får lånet
övertas endast om kommunen åtar sig sådant ansvar som avses i 3 § andra
stycket. Förordning (1989:862).

10 § Talan mot länsbostadsnämndens beslut enligt denna förordning föres
hos plan- och bostadsverket genom besvär.

Talan mot plan- och bostadsverkets beslut föres hos regeringen genom
besvär. Förordning (1988:303).

11 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
plan- och bostadsverket. Förordning (1988:303).

Övergångsbestämmelser

1985:458

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen gäller
även i fråga om förvärvslån som har beviljats men inte betalats ut före
ikraftträdandet.

1988:303

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Bestämmelserna i 7 § i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden
i vilka förvärvslån har beviljats men inte betalats ut före
ikraftträdandet.

1989:862

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten övergått till ny
ägare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya
bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren begär det och frågan om
ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.