Förordning (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

SFS nr
1976:262
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:818
Upphävd
1988-01-01

1 § Kommun erhåller statsbidrag till sina kostnader för bostadsbidrag
till barnfamiljer samt ensamstående och makar utan barn, om
bostadsbidragen utgår enligt 2–7 §§. Sådant bostadsbidrag kallas
statskommunalt bostadsbidrag.

Med barnfamilj avses i denna förordning makar eller ensamstående med
barn, som helt eller delvis försörjes inom familjen.

Fosterbarn som sedan minst tre månader vistas i familjen anses som
försörjt inom familjen.

Som delvis försörjt inom familjen anses barn som för undervisning
eller vård bor utanför hemmet under längre tid men som vistas i
familjen minst så lång tid som motsvarar normala skolferier.

Barn som bor på institution eller i fosterhem och som vistas i den
egna familjen kortare tid än som anges i fjärde stycket får anses som
delvis försörjt inom familjen, om det föreligger särskilda skäl och
socialnämnden har tillstyrkt det.

I fall som avses i fjärde och femte styckena får barnet anses som
delvis försörjt inom familjen utan hinder av att det försörjes i
fosterhem Förordning (1982:672).

2 § Bostadsbidraget till barnfamiljer skall utgå till familj med barn
under sjutton år.

Bostadsbidraget skall utgå även till familj med barn som har fyllt
sjutton år och som uppbär förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt
vad som är särskilt stadgat om detta. Förordning (1986:417).

3 § Bostadsbidraget till ensamstående och makar utan barn skall lämnas
om bidragssökanden eller bidragstagaren på grund av vårdnads- eller
umgängesrätt hos sig har sådana barn till vilka enligt 8 § tredje
stycket hänsyn får tas vid bestämmandet av den högsta boendekostnaden
enligt andra stycket samma paragraf. Förordning (1985:283).

4 § Bostadsbidraget till barnfamiljer skall vara beroende av prövning
enligt de grunder som anges i 5–7 §§ förordningen (1976:263) om
statliga bostadsbidrag till barnfamiljer. Vid minskning enligt 5 §
nämnda förordning skall det statliga och det statskommunala
bostadsbidraget läggas samman och det statliga bidraget minskas i
första hand.

Bostadsbidrag i fall som anges i 3 § skall för tiden den 1 juli
1986–den 31 december 1986 lämnas med fullt belopp, om den
bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 28 000 kronor för
ensamstående och 31 000 kronor för makar. För tiden efter den 31
december 1986 lämnas bostadsbidrag med fullt belopp, om den
bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 30 000 kronor för
ensamstående och 33 000 kronor för makar. Är den bidragsgrundande
inkomsten högre än vad som föreskrivits i första eller andra meningen,
minskas bostadsbidraget,

1. om bidraget avser tiden den 1 juli 1986–den 31 december 1986, med
15 procent av den överskjutande inkomsten intill 71 000 kronor samt
med 22 procent av inkomsten därutöver och,

2. om bidraget avser tiden efter den 31 december 1986, med 15 procent
av den överskjutande inkomsten intill 75 000 kronor samt med 22
procent av inkomsten därutöver.

För bostadsbidrag i fall som anges i 3 § tillämpas i övrigt 5–7 §§
förordningen om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer. Förordning
(1986:138).

5 § För bostadsbidraget skall 3 § första stycket, 8 § första stycket,
9 §, 11–16 §§ och 18–21 §§ förordningen (1976:263) om statliga
bostadsbidrag till barnfamiljer äga motsvarande tillämpning.

Flyttar familjen eller den ensamstående till annan bostad den första
dagen i en månad och uppkommer först därigenom rätt till
bostadsbidrag, skall bidraget utgå från och med denna månad. Flyttar
familjen eller den ensamstående till annan bostad och skall
bostadsbidrag av denna anledning utgå med ändrat belopp, skall det nya
beloppet utgå från och med månaden närmast efter den då flyttningen
ägde rum eller, om flyttningen ägde rum den första dagen i en månad,
från och med denna månad.

Dröjer hyresgäst med betalning av hyra på sätt som avses i 12 kap. 42
§ 1 jordabalken i två efter varandra följande förfallodagar, kan dock
förmedlingsorganet under tolv månader framåt utbetala bostadsbidraget
till hyresvärden, om han begär det och särskilda skäl ej föranleder
annat.

6 § Bostadsbidraget skall utgå till familj eller ensamstående som har
egen bostad.

Disponeras bostaden även av annan person än som avses i 2 eller 3 §,
skall hänsyn till detta tas vid beräkningen av den bostadskostnad som
skall läggas till grund för bestämmande av bostadsbidraget. Förordning
(1979:228).

7 § Vid beräkning av bostadskostnadens storlek för en sådan bostad i
en- eller tvåfamiljshus som bebos av husägaren får kostnaden för
avskrivning inte tas med. De föreskrifter som i övrigt skall gälla i
fråga om beräkning av bostadskostnader meddelas av bostadsstyrelsen.
Förordning (1980:708).

8 § Statsbidrag lämnas med 43 procent av kostnaderna för
bostadsbidrag, dock högst med 8 kronor 60 öre i månaden för varje helt
25-tal kronor av den del av bostadskostnaden som anges i andra
stycket.

Vid beräkning av statsbidrag enligt första stycket beaktas endast den
del av bostadskostnaden per månad som anges i det följande.

1. För tiden den 1 juli 1986–den 31 december 1986 den del av
bostadskostnaden per månad som överstiger 650 kronor men inte

1 775 kronor för familj med ett eller två barn,

2 300 kronor för familj med tre eller fyra barn och

2 775 kronor för familj med fem eller flera barn.

2. För tiden efter den 31 december 1986 den del av bostadskostnaden
per månad som överstiger 800 kronor men inte

2 075 kronor för familj med ett eller två barn,

2 600 kronor för familj med tre eller fyra barn och

3 125 kronor för familj med fem eller flera barn.

Har en bidragssökande eller bidragstagare något annat barn än som
avses i 1 § andra–femte styckena och som uppfyller förutsättningarna
enligt 2 §, får hänsyn tas till detta barn vid tillämpningen av andra
stycket. Som ytterligare förutsättning härför gäller att barnet vistas
hos bidragstagaren så lång tid årligen att denne kan anses behöva
bostadsutrymmet för barnet.

Bostadskostnad som överstiger kostnadsgränsen enligt andra stycket får
beaktas, om bidragstagaren eller någon medlem av hans hushåll är
handikappad och om socialnämnden har tillstyrkt att bostadsbidrag till
högre kostnad beviljas. Förordning (1986:138).

9 § Statsbidrag utgår för kalenderår i efterskott.

Ansökan om statsbidrag göres varje år hos länsbostadsnämnden inom tid,
som bostadsstyrelsen bestämmer, och skall avse bostadsbidrag som
utbetalats under det sist förflutna kalenderåret.

Fråga om statsbidrag prövas av länsbostadsnämnden. Har kommunen
tidigare fått för högt statsbidrag, göres avdrag för vad som
utbetalats för mycket.

Statsbidrag utbetalas av bostadsstyrelsen. Förordning (1986:138).

9 a § har upphävts genom förordning (1986:138).

10 § Talan mot förmedlingsorganets beslut i ärende enligt denna
förordning föres hos länsbostadsnämnden genom besvär.

Talan mot länsbostadsnämndens beslut föres hos bostadsstyrelsen genom
besvär.

Mot bostadsstyrelsens beslut får talan ej föras.

11 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1986:138

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bostadsbidrag som
avser tiden före ikraftträdandet.