Förordning (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer

SFS nr
1976:263
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:818
Upphävd
1988-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Statliga bostadsbidrag utgår enligt denna förordning till
barnfamiljer som är bosatta här i riket.

2 § Bidragsverksamheten handhas av bostadsstyrelsen,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

3 § Organ för kommunens befattning med bostadsbidragen
(förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen, om ej kommunen beslutar att
verksamheten skall handhas av annat kommunalt organ.

Bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna har tillsyn över
förmedlingsorganens verksamhet.

Förutsättningar för bostadsbidrag och bidragets storlek m.m.

4 § Bostadsbidrag lämnas till familj med barn under sjutton år som
helt eller delvis försörjs inom familjen. Bostadsbidrag lämnas även
till familj med barn som har fyllt sjutton år och som får förlängt
barnbidrag eller studiehjälp enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Fosterbarn som sedan minst tre månader vistas i familjen anses som
försörjt inom familjen.

Som delvis försörjt inom familjen anses barn som för undervisning
eller vård bor utanför hemmet under längre tid men som vistas i
familjen minst så lång tid som motsvarar normala skolferier.

Barn som bor på institution eller i fosterhem och som vistas i den
egna familjen kortare tid än som anges i tredje stycket får anses som
delvis försörjt inom familjen, om det föreligger särskilda skäl och
socialnämnden har tillstyrkt det.

I fall som avses i tredje och fjärde styckena utgår bostadsbidrag utan
hinder av att bidrag utgår även till fosterföräldrar. Förordning
(1984:613).

5 § Bostadsbidrag för tiden den 1 juli 1986–den 31 december 1986
lämnas med det belopp som anges i 10 §, om den bidragsgrundande
inkomsten inte överstiger 39 000 kronor för ensamstående
familjeförsörjare och 49 000 kronor för makar. För tiden efter den 31
december 1986 lämnas bostadsbidrag med fullt belopp, om den
bidragsgrundande inkomsten inte överstiger 41 000 kronor för
ensamstående familjeförsörjare och 53 000 kronor för makar. Är den
bidragsgrundande inkomsten högre än vad som har föreskrivits i första
och andra meningen, minskas bostadsbidraget,

1. om bidraget avser tiden den 1 juli 1986–den 31 december 1986, med
15 procent av den överskjutande inkomsten intill 71 000 kronor samt
med 22 procent av inkomsten därutöver, avrundad till närmast högre
hela 1 000-tal kronor och,

2. om bidraget avser tiden efter den 31 december 1986, med 15 procent
av den överskjutande inkomsten intill 75 000 kronor samt med 22
procent av inkomsten därutöver, avrundad till närmast högre hela
1 000-tal kronor.

Till grund för beräkningen av den bidragsgrundande inkomstens storlek
läggs den för familjeförsörjaren till statlig inkomstskatt taxerade
inkomsten vid taxeringen året före bidragsåret. För makar läggs den
sammanlagda taxerade inkomsten till grund för beräkningen. Förordning
(1986:139).

6 § Om makar eller ensamstående familjeförsörjare samt barn under
sjutton år som helt eller delvis försörjs inom familjen har en
sammanlagd förmögenhet som överstiger 50 000 kronor, läggs en femtedel
av det överskjutande beloppet, avrundat till närmast lägre hela
1 000-tal kronor, till den taxerade inkomsten enligt 5 § andra
stycket.

Avdrag för underskott i förvärvskälla och förlustavdrag, som har
medgivits vid taxeringen, skall läggas till den taxerade inkomsten
enligt 5 § andra stycket.

Till den taxerade inkomsten enligt 5 § andra stycket läggs även
hälften av sådana studiemedel enligt 4 kap. studiestödslagen
(1973:349) som någon av makarna eller den ensamstående
familjeförsörjaren har uppburit under året före taxeringsåret.
Förordning (1984:613).

6 a § Vid beräkning av tillägg för förmögenhet enligt 6 § första
stycket skall värdet av fastighet eller tomträtt med en- eller
tvåfamiljshus inte tas med, om huset stadigvarande bebos av
bidragssökanden. I sådana fall tas inte heller med låneskulder för
vilka säkerhet har lämnats i form av panträtt i fastigheten eller
tomträtten. Är huset beläget på en jordbruksfastighet gäller vad som
har föreskrivits den del av fastighetens värde och låneskulder som
belöper på huset med tillhörande tomtmark.

Vid beräkning av tillägg för förmögenhet skall inte heller värdet av
en bostadsrättslägenhet tas med, om lägenheten stadigvarande bebos av
bidragssökanden. Förordning (1984:613).

7 § Har makarnas eller den ensamstående familjeförsörjarens inkomst
ökat eller minskat väsentligt i förhållande till den taxerade inkomst
som avses i 5 § andra stycket, skall storleken av bostadsbidraget
bestämmas med hänsyn till en beräknad bidragsgrundande inkomst för
bidragsåret.

Första stycket gäller även vid ändrade förhållanden i fråga om sådana
studiemedel som avses i 6 § tredje stycket.

Om det är uppenbart att familjen saknar behov av bostadsbidrag, får
förmedlingsorganet besluta att bidrag inte skall lämnas, även om
villkoren för rätt till bidrag är uppfyllda. Förordning (1981:337).

8 § Vid beräkning av bostadsbidragets storlek för månad avrundas
månadsbelopp, som slutar på öretal, uppåt till närmaste hela krontal.
Bostadsbidrag som understiger 50 kronor i månaden bortfaller.

Åtnjuter familjen utöver statligt bostadsbidrag sådant bostadsbidrag,
för vilket statsbidrag utgår enligt förordningen (1976:262) om
statskommunala bostadsbidrag, tillämpas första stycket på de båda
bostadsbidragens sammanlagda belopp. Förordning (1986:139).

9 § Rätten att uppbära bostadsbidrag tillkommer familjeförsörjaren. I
fråga om makar tillkommer rätten makarna gemensamt. Förordning
(1981:337).

10 § Oreducerat bostadsbidrag utgör 3 180 kronor om året för varje
barn. Förordning (1983:1027).

11 § Bostadsbidrag lämnas från och med månaden efter den då rätt till
sådant bidrag har uppkommit. Om rätten till bidrag uppkommer den
första dagen i en månad, skall dock bidraget lämnas från och med den
månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre månader
före den månad då ansökan om bidrag gjordes. Förordning (1980:295).

12 § Bostadsbidrag beviljas för högst ett kalenderår i taget.

Om antalet barn under sjutton år i familjen ökar eller minskar eller
om inkomst eller studiemedel ändras så som anges i 7 § första stycket,
skall bostadsbidraget lämnas med det nya beloppet eller upphöra från
och med månaden närmast efter den då förändringen skedde. En sådan
förändring som sker den första dagen i en månad, skall dock påverka
bidraget från och med den månaden.

Andra stycket tillämpas även vid en sådan ändring av
familjeförhållandena som har betydelse för rätten till bostadsbidrag.
Förordning (1981:337).

Förfarandet m.m.

13 § Ansökan om bostadsbidrag göres hos förmedlingsorganet på blankett
enligt formulär som bostadsstyrelsen fastställer.

Ansökningen skall innehålla en av sökanden underskriven förklaring på
heder och samvete att de uppgifter som lämnas i ansökningen är sanna.
Är sökanden gift skall förklaringen skrivas under av makarna
gemensamt. Förordning (1979:227).

14 § Ärende om bostadsbidrag prövas av förmedlingsorganet.

15 § Bostadsbidrag utbetalas månadsvis av förmedlingsorganet.

Har bostadsbidrag ej lyfts före utgången av kalenderåret efter det,
under vilket bidraget har förfallit till betalning, är det förverkat.

16 § Bostadsbidrag utbetalas till den som enligt 9 § har rätt att
uppbära bidraget. I fråga om makar utbetalas bidraget till den av
makarna som anges av dem. Om det föreligger särskilda skäl, får
länsbostadsnämnden eller, efter nämndens bemyndigande,
förmedlingsorganet besluta att bostadsbidraget i stället skall
utbetalas till annan lämplig person eller till kommunal myndighet att
användas till familjens bästa.

Bostadsbidrag får utbetalas till annan än den som anges i första
stycket, om den eller de som enligt 9 § är berättigade att uppbära
bidraget särskilt begär det.

17 § För bostadsbidrag som förmedlingsorganet har utbetalat enligt
denna förordning erhåller kommunen ersättning av statsmedel. Ansökan
härom göres varje år hos länsbostadsnämnden inom tid, som
bostadsstyrelsen bestämmer. Ansökan skall avse bostadsbidrag som har
utbetalats under det sist förflutna kalenderåret.

Fråga om ersättning prövas av länsbostadsnämnden. Har kommunen
tidigare erhållit för hög ersättning, göres avdrag för vad som sålunda
har utbetalats för mycket.

Ersättning utbetalas av bostadsstyrelsen. Förordning (1986:139).

17 a § har upphävts genom förordning (1986:139).

Övriga bestämmelser

18 § Med makar jämställs i denna förordning de som utan att vara gifta
lever tillsammans, om de tidigare har varit gifta med varandra eller
gemensamt har eller har haft barn. Med makar jämställs även man och
kvinna som i annat fall lever tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden och har gemensamt hushåll.

Den som är gift men som lever åtskild från sin make jämställs med
ensamstående familjeförsörjare. Förordning (1981:337).

19 § Det åligger den som uppbär bostadsbidrag att i den utsträckning
bostadsstyrelsen föreskriver upplysa förmedlingsorganet när det har
inträffat omständighet som har betydelse för rätten till
bostadsbidrag.

20 § Har någon obehörigen uppburit bostadsbidrag och har han insett
eller skäligen bort inse detta, skall han återbetala vad han har
erhållit för mycket. Ärende om återbetalningsskyldighet prövas av
förmedlingsorganet.

Är någon återbetalningsskyldig enligt första stycket får vid senare
utbetalning till honom skäligt belopp innehållas i avräkning på vad
som utgått för mycket. Fullgöres ej återbetalningsskyldigheten på sätt
som sagts nu, skall förmedlingsorganet vidta de åtgärder som behövs
för att driva in fordringen.

Länsbostadsnämden får helt eller delvis efterge
återbetalningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Förordning
(1986:139).

21 § Fordran på bostadsbidrag får ej överlåtas eller utmätas.

22 § Talan mot förmedlingsorgans beslut i ärende enligt denna
förordning föres hos länsbostadsnämnden genom besvär.

Talan mot länsbostadsnämndens beslut föres hos bostadsstyrelsen genom
besvär.

Mot bostadsstyrelsens beslut får talan ej föras.

23 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1986:139

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5, 17, 17 a och 20 §§ den
1 juli 1986 och i övrigt den 1 januari 1987.

I fråga om bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller
fortfarande 5, 8, 17 och 17 a §§ i paragrafernas äldre lydelse.

Ärenden om eftergift enligt 20 § tredje stycket som vid utgången av
juni månad 1986 har kommit in till bostadsstyrelsen handläggs enligt
äldre bestämmelser, om inte styrelsen föreskriver annat.