Förordning (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

SFS nr
1976:267
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1976-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:423
Upphävd
2007-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1024

1 § Denna förordning gäller anmälan som avses i lagen (1976:157) om
skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga
arbetsförmedlingen. Tillsyn över efterlevnaden av lagen utövas av AMS
med biträde av länsarbetsnämnderna. Förordning (1986:1024).

2 § Anmälan om ledig plats kan göras muntligen. Länsarbetsnämnden får
dock i det enskilda fallet föreskriva att anmälan skall vara
skriftlig. Förordning (1986:1024).

3 § Anmälan om ledig plats skall innehålla uppgift om

1. arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer,

2. var arbetsplatsen ligger,

3. arbetsuppgifter och kompetenskrav,

4. avlöningsförmåner,

5. arbetets varaktighet,

6. arbetstider,

7. tillträdesdag och

8. ansökningstid.

4 § AMS får i fall som avses i 3 § sista stycket lagen (1976:157) om
skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga
arbetsförmedlingen för visst yrkesområde medgiva ytterligare undantag
från anmälningsskyldigheten. Förordning (1986:1024).

5 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:157)
om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den
offentliga arbetsförmedlingen meddelas av AMS. Förordning
(1986:1024).