Lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader

SFS nr
1976:276
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1976-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1720
Upphävd
1995-07-01

Utan hinder av vad som i 42 § civilförsvarslagen (1960:74) sägs om att
statsbidrag till kommun för kostnader som kommunen har fått vidkännas
för vissa civilförsvarsanordningar utgår med två tredjedelar av
kostnadsbeloppet äger kommun till och med utgången av juni 1979
erhålla bidrag av statsmedel för hela kostnaden för att uppföra
ledningscentraler, observationsplatser, skyddsrum för framskjutna
enheter och branddammar för civilförsvaret, i den mån kostnaden kan
anses skälig.