Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

SFS nr
1976:295
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1980:234

Inledande bestämmelser

1 § Näringsidkare som i icke obetydlig omfattning förbrukar sådan för
folkförsörjningen viktig vara, som staten håller i lager för att
utnyttjas när krig eller krigsfara råder eller införseln av varor till
riket minskar av annan anledning, kan åläggas att

1. till staten upplåta befintligt lagerutrymme eller plats för
uppförande av sådant utrymme,

2. inköpa vara från sådant lager, om det behövs för omsättningen av
varulagret.

Åläggande enligt första stycket meddelas av regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer.

Ersättning

2 § Näringsidkare är berättigad till ersättning av staten för
upplåtelse av lagerutrymme och plats för uppförande av sådant utrymme
samt för merkostnad vid inköp från lager som avses i 1 §.

3 § Tvist om ersättning prövas av allmän domstol.

Tillsyn

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas av myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsynsmyndigheten utbetalar ersättning enligt denna lag.

5 § Tillsynsmyndighet äger för inventering och besiktning tillträde
till lager som avses i denna lag. Myndigheten har också rätt att efter
anfordran taga del av sådana avtal, handelsböcker, korrespondens och
andra handlingar, som rör lagringen.

6 § Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande som behövs för att
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
efterlevas.

I beslut om föreläggande kan tillsynsmyndigheten utsätta vite.

7 § har upphävts genom lag (1980:234).

Ansvarsbestämmelser m.m.

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är ringa,
underlåter att följa föreskrift som har meddelats enligt denna lag
dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande dömes ej till ansvar för
gärning som omfattas av föreläggandet.

9 § Mot beslut av myndighet enligt 1 § föres talan hos regeringen
genom besvär.

Mot annat beslut som myndighet har meddelat enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen föres talan
hos kammarätten genom besvär.

Beslut skall lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär,
om ej annat föreskrives.