Utsädeslag (1976:298)

SFS nr
1976:298
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1218

1 § I denna lag förstås med

1. utsäde, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av
skogsfrö, dels utsäde av potatis (utsädespotatis),

2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär
kvalitetskontroll av utsäde, försegling av förpackning med
utsäde och utfärdande av bevis om detta,

3. saluföring av utsäde, sådan överlåtelse av utsäde,
lagerhållning av utsäde för försäljning och utbjudande av
utsäde till försäljning, som sker yrkesmässigt. Lag
(2000:1262).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får saluföras
endast om utsädet har

1. certifierats, eller

2. kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter också om andra villkor för saluföring än
som avses i första stycket och om förbud mot saluföring. Lag
(2000:1262).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. certifiering och annan kvalitetskontroll,

2. godkännande av leverantörer av utsäde som skall utföra annan
kvalitetskontroll än certifiering, av personer som skall utföra
besiktning av utsädesodlingar och av sådana laboratorier som
skall analysera utsäde.

Myndighetsutövning som avses i första stycket 1 får av
regeringen överlämnas till en juridisk person som regeringen
har godkänt för uppgiften. Regeringen får överlåta åt en
förvaltningsmyndighet att besluta om sådant överlämnande eller
godkännande. Lag (2000:1262).

4 § Tillsyn över att föreskrifter meddelade med stöd av denna
lag följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen
bestämmer.

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler och
andra utrymmen och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på
begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen. Detta gäller också för EG:s institutioner och för
inspektörer och experter som utses av institutionerna.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs
vid tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
att bestämmelserna i första stycket skall efterlevas.
Förelägganden kan förenas med vite. Lag (2000:1262).

4 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag
(2000:1262).

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför
utsäde

1. skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens
jordbruksverk,

2. skall föra journal över vissa utsädespartier.
Lag (2005:1218).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om avgifter i ärenden enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Lag (1996:1560).

7 § Den som till Statens jordbruksverk uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort
döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2005:1218).

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
föreskrift som har meddelats med stöd av 2 § döms till böter,
om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om
straff för smuggling. Till samma straff döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd av 5 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med
stöd av 2 §, skall förklaras förverkad, om det inte är
uppenbart oskäligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I
stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket,
skall han ersätta tillsynsmyndigheten kostnader för
undersökning av taget prov. Lag (2000:1262).

9 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 § fjärde stycket får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2000:1262).