Förordning (1976:309) om statlig kursgaranti vid export

SFS nr
1976:309
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1976-09-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1199
Upphävd
1991-09-01

1 § Skall vid export betalning erläggas i utländsk valuta, kan statlig
garanti beviljas mot förlust som uppstår till följd av att kursen för den
utländska valutan ändras i förhållande till den svenska kronan
(kursförlust). Sådan garanti kallas kursgaranti.

Som export anses utförsel ur landet av vara, överlåtelse till utlandet av
uppfinning, tekniskt kunnande eller resultat av konsultativ verksamhet
eller liknande överlåtelse samt utförande av entreprenadarbete utomlands.
Uthyrning av vara till utlandet räknas som export, endast om uthyrningen
kan jämställas med försäljning.

Avser exporten vara som ej är svensk eller är exporten eljest ej att anse
som svensk, får kursgaranti beviljas endast om särskilda skäl föreligger.

2 § Kursgaranti får beviljas

1. näringsidkare som avtalar om export för vilken betalning skall
erläggas i utländsk varluta,

2. Långivare som lämnar lån i utländsk valuta i samband med export,

3. näringsidkare som i samband med export köper fordran i utländsk valuta
från exportör i Sverige.

3 § Kursgaranti får beviljas endast den som är verksam i Sverige och har
förutsättningar att genomföra avsedd transaktion och fullgöra sina
skyldigheter som garantitagare.

4 § Kursgaranti får ej avse betalning som erlägges tidigare än ett år
från det garantin har börjat gälla, om ej särskilda skäl föreligger.

5 § Kursgaranti avser kursförlust endast till den del denna motsvarar en
kurssänkning med mer än tre procent.

6 § Ärenden rörande kursgaranti prövas av exportkreditnämnden. Mot
nämndens beslut i sådana ärenden får talan ej föras.

7 § Den som har fått kursgaranti som avser viss export skall till
exportkreditnämnden inbetala vinst som uppstår till följd av att kursen
för den utländska valutan ändras i förhållande till den svenska kronan.
Sådan inbetalning skall dock ske endast till den del vinsten motsvarar en
kurshöjning med mer än tre procent.

8 § För kursgaranti skall erläggas premie. Premien skall vara avpassad
till det utländska valutaslaget, garantitidens längd och övriga
omständigheter samt till administrationskostnader.

9 § Närmare bestämmelser för verkställigheten av denna förordning
meddelas av exportkreditnämnden.