Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

SFS nr
1976:338
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:328
Upphävd
1989-01-01

1 § Fordonsskatt och kilometerskatt betalas enligt denna lag för bilar,
motorcyklar och andra släpvagnar än påhängsvagnar som har införts till
landet för tillfälligt brukande här och som inte är registrerade här.

Beteckning som används i denna lag har samma betydelse som i
vägtrafikskattelagen (1973:601). Lag (1984:257).

2 § Fordonsskatt enligt denna lag utgår för fordon, som avses i 1 § och
vars tjänstevikt överstiger sextio kilogram. Skatten utgår för varje
påbörjat dygn enligt bilaga 1. Lag (1984:257).

3 § I främmande land registrerad bil, motorcykel eller släpvagn
undantages från fordonsskatt under ett år från införseln eller under den
längre tid temporär tullfrihet medges för fordonet under förutsättning
att fordonet ej användes här i riket för persontransport mot betalning
eller för transport av varor för industri eller handel. Som sådan
transport av varor anses icke befordran av passagerares resgods eller, i
fråga om handelsresande, befordran av prover. Bestämmelserna i detta
stycke gäller också i fråga om fordon som förhyrts utan förare.

I främmande land registrerad bil, motorcykel eller släpvagn som avses
att användas här i riket för persontransport mot betalning eller för
transport av varor för industri eller handel, undantages från
fordonsskatt under lika lång tid som motsvarande förmån i det främmande
landet tillkommer i Sverige registrerat sådant fordon, eller, om det
främmande landet är anslutet till konventionen den 14 december 1956
rörande beskattning av motorfordon vid internationell befordran av
resande eller konventionen samma dag rörande beskattning av motorfordon
vid internationell godsbefordran, under den tid temporär tullfrihet
medges för fordonet.

Släpvagn, som vid framförande på allmän väg i den stat där den hör
hemma, icke är underkastad registreringsplikt där anses vid tillämpning
av första eller andra stycket som registrerad i den staten.

4 § Kilometerskatt tas ut för brännoljedrivna lastbilar eller
brännoljedrivna bussar. Sådan skatt tas också ut för andra släpvagnar än
påhängsvagnar om de dras eller avses att dras av brännoljedriven lastbil
eller brännoljedriven buss. Utgör släpvagnen inte styraxel för
påhängsvagn tas dock kilometerskatt ut endast om dess totalvikt
överstiger 10 000 kilogram.

Kilometerskatt tas enligt bilaga 2 ut för varje helt tiotal kilometer av
den körsträcka fordonet tillryggalägger här i riket. Körsträckan
fastställs schablonmässigt. Skatt tas dock inte ut om den sammanlagda
körsträckan är högst femtio kilometer. Lag (1984:257).

5 § Vägtrafikskatt enligt denna lag betalas till tullmyndighet i samband
med att fordonet förs ut ur landet.

Förtullas ett fordon för vilket skattskyldighet föreligger enligt denna
lag, betalas skatten in i den ordning som föreskrivs av den
tullmyndighet hos vilken fordonet förtullas.

Föreligger särskilda skäl får regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer föreskriva att skatt skall betalas i annan ordning än som
anges i första stycket. Lag (1984:257).

6 § När ett fordon för vilket skatt skall betalas förs in i landet,
skall tullmyndigheten utfärda en införselhandling, där införseldagen och
övriga uppgifter som erfordras för debitering och kontroll av skatten
anges.

Införselhandlingen skall medfölja fordonet så länge det befinner sig i
Sverige. Den skall uppvisas om polisman eller tulltjänsteman begär det.
Lag (1984:257).

6 a § Vid utförsel av ett skattepliktigt fordon skall införselhandling
enligt 6 § företes av den som svarar för fordonet. Detsamma gäller när
skatt skall betalas enligt 5 § andra stycket.

Saknas införselhandling i fall som avses i första stycket, skall
kilometerskatt debiteras efter en körsträcka om 400 kilometer för varje
påbörjat dygn fordonet befunnit sig här i riket. Är det uppenbart att
körsträckan varit längre skall dock den verkliga körsträckan läggas till
grund för debiteringen. Kan antalet dygn fordonet befunnit sig här inte
utredas, skall vid debitering av fordonsskatt och kilometerskatt
vistelsens längd uppskattas efter vad som är skäligt. Lag (1984:257).

7 § Skattskyldig för ett visst fordon är den som svarar för det när
fordonet förs ut ur landet eller när det förtullas eller skatten annars
skall betalas. Den som inför eller här i landet förvärvar, lånar, hyr,
förflyttar eller förvarar ett skattepliktigt fordon svarar tillsammans
med den som är skattskyldig för betalningen av skatten. Lag (1983:257).

7 a § Betalas inte skatt när ett skattepliktigt fordon skall föras ut ur
riket, får tullmyndigheten i utförselorten omhänderta fordonet. I fall
som avses i 5 § andra stycket får tullmyndighet omhänderta ett fordon
för vilket skatt inte betalas i föreskriven ordning.

Har ett fordon omhändertagits enligt första stycket tas skatten ut i den
ordning som föreskrivs i tullagen (1987:1065) och tullförordningen
(1987:1114) för fall när tull, annan skatt och avgift skall tas ut av en
vara. Lag (1987:1239).

8 § Kan införselhandling inte företes i fall som avses i 6 § andra
stycket eller i 6 a § första stycket, skall den som svarar för fordonet
dömas till böter, högst ettusen kronor.

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet till tullmyndighet lämnar
en felaktig uppgift om ett fordons väglängdmätarställning eller om annat
förhållande som är av betydelse för fastställande av skatt enligt denna
lag, skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om
gärningen inte är belagd med straff i skattebrottslagen (1971:69). Lag
(1984:257).

8 a § Vid förundersökning rörande brott enligt denna lag får åklagaren
eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde
av tullmyndighet. Detsamma gäller vid förundersökning rörande sådant
brott enligt skattebrottslagen (1971:69) som gäller skatt enligt denna
lag.

Innan förundersökningen hunnit inledas får tulltjänsteman hålla förhör
och vidta annan åtgärd i syfte att utreda brottet, om åtgärden inte kan
uppskjutas utan olägenhet. Lag (1984:257).

8 b § Finner tullmyndighet att ett beslut av myndigheten om skatt blivit
felaktigt, får myndigheten meddela beslut om rättelse. Har det tidigare
beslutet överklagats, eller har tiden för överklagande gått ut, får
beslut om rättelse inte meddelas. Lag (1984:257).

9 § Talan mot beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än
generaltullstyrelsen föres hos generaltullstyrelsen genom besvär.
Besvärshandlingen skall ha kommit in inom sex månader från den dag då
beslutet meddelades.

Talan mot generaltullstyrelsens beslut föres hos kammarrätt.

10 § Föreligger synnerliga skäl får regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt
enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

1984:257

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattningen
av fordon som har förts in i landet före ikraftträdandet.

1984:873

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

2. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om fordon som
har förts in i landet före den 1 mars 1985.

1987:214

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om debitering av skatt
för dygn före ikraftträdandet.

1988:109

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid
beskattningen av fordon som har förts in i landet före
ikraftträdandet.

Bilaga 1 till lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som
icke är registrerade i riket

Fordonskatt

Fordonslag Totalvikt, Skatt, kronor för
kilogram påbörjat dygn

1. Motorcykel – 0,25

2. Personbilar – 1

3. Släpvagnar, kopplade – 0,25
till eller avsedda att
kopplas till person-
bilar

4. Lastbilar, bussar 0-10 000 12
eller släpvagnar, 10 001-15 000 22
kopplade till eller 15 001-20 000 42
avsedda att kopplas 20 001- 63
till lastbilar eller
bussar

Lag (1987:214).

Bilaga 2 till lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som
icke är registrerade i riket

Kilometerskatt

Fordonslag Totalvikt, Skatt, kronor för
kilogram 10 kilometer

1 Brännoljedrivna lastbilar

1.1 med anordning för
påhängsvagn 0-10 000 4,00
10 001-15 000 5,50
15 001- 7,00

1.2 Övriga 0-10 000 2,50
10 001-15 000 4,00
15 001- 5,00

2 Brännoljedrivna bussar 0-10 000 2,00
10 001-15 000 3,25
15 001- 4,00

3 Släpvagnar kopplade till
eller avsedda att kopplas
till brännoljedrivna
lastbilar eller brännolje-
drivna bussar

3.1 Styraxel för på- 0-10 000 3,25
hängsvagn

3.2 Övriga 10 001-15 000 2,00
15 001-20 000 3,25
20 001- 4,00
Lag (1988:109).