Lag (1976:339) om saluvagnsskatt

SFS nr
1976:339
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1976-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:227
Upphävd
2006-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:686

1 § Saluvagnsskatt skall betalas till staten enligt denna lag
för bil, motorcykel, traktor, motorredskap eller släpvagn, som
får brukas med stöd av saluvagnslicens enligt lagen (2001:558)
om vägtrafikregister.

När saluvagnslicens har meddelats påförs saluvagnsskatt.
Beskattningsmyndighet är Skatteverket. Lag (2003:686).

2 § Skattskyldig är den för vilken saluvagnslicensen gäller.

3 § Saluvagnsskatt utgår för helt kalenderår räknat med

715 kronor för bil,

125 kronor för motorcykel,

200 kronor för traktor, motorredskap eller släpvagn.

Saluvagnsskatt erlägges för det antal fordon av varje slag som den
skattskyldige önskar använda med stöd av licensen.

Skatt anges i helt krontal, så att öretal borfaller. Lag (1984:258).

4 § Saluvagnsskatt utgår för kalenderår eller den del därav som återstår
när skatteplikt inträder.

Föreligger skatteplikt under del av kalendermånad, utgår saluvagnsskatt
för hela månaden.

5 § Upphör skatteplikt under tid för vilken skatt erlagts, återbetalas
efter ansökan överskjutande belopp till den skattskyldige, sedan
utlämnad saluvagnsskylt återställts.

6 § Bestämmelserna i 3-4, 36-38, 42-47, 55-58, 61-63, 66-68 och
84-87 §§ fordonsskattelagen (1988:327) skall också gälla
saluvagnsskatt. Lag (1995:1202).

7 § har upphävts genom lag (1995:1202).

Övergångsbestämmelser

1984:258

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna
tillämpas redan före ikraftträdandet i fråga om saluvagnsskatt för år
1985.

1988:329

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser om
överklagande gäller i fråga om beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

1992:634

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock fortfarande i fråga om restavgift.

1995:1202

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Vid överklagande av
beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.