Lag (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

SFS nr
1976:351
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1245
Upphävd
1988-01-01

1 § Denna lag syftar till att de anställda i aktiebolag och ekonomiska
föreningar genom styrelserepresentation skall beredas insyn och
inflytande i fråga om företagets verksamhet.

2 § Lagen gäller icke

1. bank- eller försäkringsaktiebolag,

2. ömsesidiga försäkringsbolag, sjukkassor, understödsföreningar, andra
försäkringsföreningar, hypoteksföreningar eller den förening av
trafikförsäkringsanstalter som försäkringsinspektionen har godkänt att
ha hand om gemensamma angelägenheter för anstalterna.

3. föreningsbank. Lag (1987:626).

3 § Med företag avses i denna lag aktiebolag eller ekonomisk förening,
varå lagen är tillämplig.

Med koncern förstås i denna lag svenska juridiska personer som enligt
bestämmelserna i 1 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 1 kap. 4
§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och
dotterföretag i förhållande till varandra. Lag (1987:626).

4 § Med anställd avses i denna lag

1. den som är anställd tills vidare,

2. den som är anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och
arbetar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

Genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av berörda centrala arbetstagarorganisationer kan bestämmas att annan
minsta tid än som sägs i första stycket 2 skall gälla.

5 § I företag som ej är moderföretag och som under det senast förflutna
räkenskapsåret här i landet har sysselsatt i genomsnitt minst 25
arbetstagare har de anställda rätt att utse två ledamöter i styrelsen
(arbetstagarledamöter) och en suppleant för varje sådan ledamot.

Består företagets styrelse av endast en ledamot, har de anställda rätt
att utse en arbetstagarledamot och en suppleant.

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på moderföretag.
Därvid skall antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet och
rätten till styrelserepresentation tillkomma samtliga anställda inom
koncernen.

6 § Har arbetstagarledamöter utsetts, förändras ej de anställdas rätt
till styrelserepresentation, om därefter antalet anställda underskrider
25 eller antalet styrelseledamöter nedgår under två.

7 § Bolagsstämma eller föreningsstämma kan utan ändring av
bolagsordningen eller stadgarna besluta att denna lag skall äga
tillämpning, även om antalet anställda ej uppgår till 25, eller att de
anställda skall ha rätt att enligt denna lag utse fler
arbetstagarledamöter och suppleanter än som följer av 5 §.

8 § Om ej annat följer av denna lag, äger bestämmelserna om
styrelseledamot och styrelsesuppleant i aktiebolagslagen (1975:1385)
eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning
på arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot. Lag (1987:626).

9 § Bestämmelserna i 2 kap. 4 § 6 aktiebolagslagen (1975:1385), 2 kap. 2
§ 6 och 6 kap. 4 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, 44 § första stycket 9 bostadsrättslagen (1971:479) samt 4 §
6 och 12 § 2 lagen (1975:417) om sambruksföreningar gäller ej
arbetagarledamot eller suppleant för sådan ledamot. Lag (1987:626).

10 § Beslut om inrättande av styrelserepresentation för de anställda
fattas av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal
i förhållande till företaget och företräder mer än hälften av de
anställda vid företaget eller av flera sådana arbetstagarorganisationer

som tillsammans har denna omfattning.

Rör beslutet moderföretag, fattas det av lokal arbetstagarorganisation
som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företag inom
koncernen och företräder mer än hälften av koncernens anställda, eller
av flera sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna
omfattning.

Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta
styrelserepresentation för de anställda.

11 § I företag som ej är moderföretag utses arbetstagarledamot och
suppleant för sådan (arbetstagarrepresentanter) av de lokala
arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande
till företaget. I moderföretag utses arbetstagarrepresentant av de
lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i
förhållande till företag inom koncernen.

12 § Enas ej organisationerna om annat, gäller följande ordning för
utseende av arbetstagarrepresentanter.

Tillhör i fall som avses i 5 § första stycket mer än fyra femtedelar av
de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid företaget samma lokala
arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga
arbetstagarrepresentanter, såvida icke annan sådan organisation
företräder minst en tjugondel av dessa arbetstagare. Denna organisation
får i sådant fall utse en suppleant. Företräder icke någon organisation
mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid
företaget, får de två lokala arbetstagarorganisationer som företräder
det största antalet sådana arbetstagare utse vardera en ledamot och en
suppleant. I fall som avses i 5 § andra stycket utses
arbetstagarrepresentanterna av den lokala arbetstagarorganisation som
företräder det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid
företaget. Vid tillämpningen av vad som nu har sagts anses lokala
arbetstagarorganisationer som tillhör samma centrala
arbetstagarorganisation som en organisation.

Andra stycket äger motsvarande tillämpning i fall som avses i 5 § tredje
stycket, dock att vad som sägs i andra stycket om antal arbetstagare
skall avse koncernen i dess helhet.

13 § Arbetstagarrepresentant bör utses bland de anställda vid företaget
eller, i fråga om moderföretag, bland de anställda inom koncernen.

Till arbetstagarrepresentant får ej utan särskilt tillstånd utses den
som i sådan egenskap tillhör annat företags styrelse. Vad som nu har
sagts gäller ej om företagen medger annat eller om de ingår i samma
koncern.

14 § Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestämmes av den som
utser honom. Uppdragstiden får dock ej omfatta mer än fyra hela
räkenskapsår och skall bestämmas så, att uppdraget upphör vid slutet av
ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

Förordnas ej annat med anledning av ansökan om undantag enligt 18 eller
19 §, tillträder arbetstagarrepresentant sitt uppdrag vid tidpunkt som
bestämmes av den som har utsett honom, dock tidigast tre månader efter
det att underrättelse enligt 10 § har kommit företagets styrelse
tillhanda.

15 § Suppleant för arbetstagarledamot har rätt att närvara och yttra sig
vid styrelsens sammanträden, även om ledamoten är närvarande.

Vad som sägs i 8 kap. 9 § första stycket andra meningen aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 6 kap. 9 § första stycket andra meningen lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar om styrelseledamot äger motsvarande
tillämpning på suppleant för arbetstagarledamot. Lag (1987:626).

16 § En arbetstagarrepresentant får närvara och deltaga i
överläggningarna när ärende, som senare skall avgöras av styrelsen,
förberedes av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter.

Enas ej arbetstagarorganisationerna om annat, utses representant som
avses i första stycket av den organisation som företräder det största
antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller, i fråga
om moderföretag, inom koncernen.

17 § Arbetstagarrepresentant får ej deltaga i behandling av fråga som
rör

1. förhandling med arbetstagarorganisation,

2. uppsägning av kollektivavtal eller

3. stridsåtgärd.

18 § Skulle styrelserepresentation för de anställda medföra väsentlig
olägenhet för aktiebolag på grund av att

1. styrelsens sammansättning är beroende av politiska styrkeförhållanden
eller av förhållande mellan olika aktieägare eller aktieägargrupper, som
framgår av bolagsordningen, avtal eller annan omständighet, eller

2. bolagsordningen innehåller föreskrift om särskild röstmajoritet vid
fattande av styrelsens beslut,

kan undantag medgivas från denna lag, om olägenheten ej kan undanröjas
på annat sätt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på ekonomisk förening. Med
förhållande som avses i första stycket 1 jämställes därvid förhållande
mellan olika intressentgrupper inom föreningen.

Undantag skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt
tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om
företagets verksamhet.

19 § Bestämmelserna i 18 § äger motsvarande tillämpning, om olägenhet
som där sägs skulle uppkomma genom att styrelserepresentation för de
anställda införs i företag där staten har utsett offentlig
styrelseledamot enligt lagen (1976:350) om styrelserepresentation för
samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

20 § Fråga om tillstånd enligt 13 § andra stycket eller undantag enligt
18 eller 19 § prövas av nämnden för styrelserepresentationsfrågor.

Mot nämndens beslut får talan ej föras.

21 § I mål om tillämpning av denna lag i övrigt, i den mån tvisten avser
förhållandet mellan företaget och de anställda, gäller lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.

22 § har upphävts genom lag (1980:236).

23 § I anmälan om styrelsens sammansättning enligt 8 kap. 15 §
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar skall anges om ledamot eller suppleant har utsetts
enligt denna lag. Lag (1987:626).

Övergångsbestämmelser

1987:626

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

De nya bestämmelserna i 3, 8, 9, 15 och 23 §§ tillämpas först efter
utgången av år 1987. Intill dess gäller i stället bestämmelserna i deras
äldre lydelse.