Lag (1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag

SFS nr
1976:355
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1245
Upphävd
1988-01-01

1 § Denna lag syftar till att de anställda i bankinstitut och
försäkringsbolag genom styrelserepresentation skall beredas insyn och
inflytande i fråga om företagets verksamhet.

2 § Med företag avses i denna lag bankinstitut eller försäkringsbolag,
varå lagen är tillämplig.

Med koncern förstås i denna lag svenska juridiska personer som enligt
bestämmelserna i 1 kap. 3 § första eller andra stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618), 1 kap. 2 § första eller andra stycket
sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 8 § första eller andra stycket
föreningsbankslagen (1987:620) eller 1 kap. 9 § första, andra eller
fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) är moderföretag och
dotterföretag i förhållande till varandra. Lag (1987:641).

3 § Med anställd avses i denna lag

1. den som är anställd tills vidare,

2. den som är anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och
arbetar i genomsnitt minst 16 timmar per vecka.

Genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av berörda centrala arbetstagarorganisationer kan bestämmas att annan
minsta tid än som sägs i första stycket 2 skall gälla.

Med anställda i central föreningsbank avses i denna lag även anställda i
ansluten lokal föreningsbank. Lag (1987:641).

4 § I bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank,
försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag som ej är
moderföretag och som under det senast förflutna räkenskapsåret här i
landet har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare har de
anställda rätt att utse två ledamöter i styrelsen (arbetstagarledamöter)
och en suppleant för varje sådan ledamot.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på moderföretag. Därvid
skall antalet arbetstagare avse koncernen i dess helhet och rätten till
styrelserepresentation tillkomma samtliga anställda inom koncernen. Lag
(1987:641).

5 § Har arbetstagarledamöter utsetts, förändras ej de anställdas rätt
till styrelserepresentation, om därefter antalet anställda underskrider
25.

6 § Bolagsstämma, sparbanks huvudmän eller central föreningsbanks stämma
kan utan ändring av företagets bolagsordning, reglemente eller stadgar
besluta att denna lag skall äga tillämpning, även om antalet anställda
ej uppgår till 25, eller att de anställda skall ha rätt att enligt denna
lag utse flera än två arbetstagarledamöter och suppleanter för dem. Lag
(1987:641).

7 § Vid tillämpning av 7 kap. 1 § första stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618), 3 kap. 1 § första stycket sparbankslagen (1987:619), 6 kap.
1 § första stycket föreningsbankslagen (1987:620) och 8 kap. 1 § första
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) skall hänsyn inte tas till
arbetstagarledamot. Lag (1987:641).

8 § Bestämmelserna i 7 kap. 3 § tredje stycket första meningen
bankaktiebolagslagen (1987:618), 3 kap. 3 § andra stycket första
meningen sparbankslagen (1987:619) och 6 kap. 3 § tredje stycket första
meningen föreningsbankslagen (1987:620) skall inte tillämpas på
arbetstagarledamot. Lag (1987:641).

9 § Om ej annat följer av denna lag, äger vad som är föreskrivet om
styrelseledamot och styrelsesuppleant i företags styrelse motsvarande
tillämpning på arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot.

10 § Bestämmelsen i 6 kap. 3 § andra stycket föreningsbankslagen
(1987:620) gäller inte arbetstagarledamot eller suppleant för sådan
ledamot. Lag (1987:641).

11 § Beslut att inrätta styrelserepresentation för de anställda fattas
av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i
förhållande till företaget och företräder mer än hälften av de anställda
vid företaget eller av flera sådana arbetstagarorganisationer som
tillsammans har denna omfattning.

Rör beslutet moderföretag, fattas det av lokal arbetstagarorganisation
som är bunden av kollektivavtal i förhållande till företag inom
koncernen och företräder mer än hälften av koncernens anställda, eller
av flera sådana arbetstagarorganisationer som tillsammans har denna
omfattning.

Företagets styrelse skall skriftligen underrättas om beslut att inrätta
styrelserepresentation för de anställda.

12 § I företag som ej är moderföretag utses arbetstagarledamot och
suppleant för sådan (arbetstagarrepresentanter) av de lokala
arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i förhållande
till företaget. I moderföretag utses arbetstagarrepresentant av de
lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i
förhållande till företag inom koncernen.

13 § Enas ej organisationerna om annat, gäller följande ordning för
utseende av arbetstagarrepresentanter.

Tillhör mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna
vid företaget samma lokala arbetstagarorganisation, får denna utse
samtliga arbetstagarrepresentanter, om ej annan sådan organisation
företräder minst en tjugondel av dessa arbetstagare. Denna organisation
får i sådant fall utse en suppleant. Företräder ej någon organisation
mer än fyra femtedelar av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna vid
företaget, får de två lokala arbetstagarorganisationer som företräder
det största antalet sådana arbetstagare utse vardera en ledamot och en
suppleant.

Vid tillämpningen av andra stycket anses lokala
arbetstagarorganisationer som tillhör samma centrala
arbetstagarorganisation som en organisation. I fråga om moderföretag
skall vad som sägs i andra stycket om antal kollektivavtalsbundna
arbetstagare avse koncernen i dess helhet.

14 § Arbetstagarrepresentant skall utses bland de anställda vid
företaget eller, i fråga om moderföretag eller försäkringsbolag som är
dotterföretag, bland de anställda inom koncernen.

15 § Tiden för arbetstagarrepresentants uppdrag bestämmes av den som
utser honom. Uppdragstiden får dock ej omfatta mer än fyra hela
räkenskapsår och skall bestämmas så, att uppdraget upphör vid slutet av
ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

Förordnas ej annat med anledning av ansökan om undantag enligt 19 §,
tillträder arbetstagarrepresentant sitt uppdrag vid tidpunkt som
bestämmes av den som har utsett honom, dock tidigast tre månader efter
det att underrättelse enligt 11 § har kommit företagets styrelse till
handa.

16 § Suppleant för arbetstagarledamot har rätt att närvara och yttra sig
vid styrelsens sammanträden, även om ledamoten är närvarande.

17 § En arbetstagarrepresentant får närvara och deltaga i
överläggningarna när ärende, som senare skall avgöras av styrelsen,
förberedes av därtill särskilt utsedda styrelseledamöter eller
befattningshavare i företaget.

Avser uppdrag enligt 7 kap. 6 § första stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618), 3 kap. 6 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 6
kap. 6 § första stycket föreningsbankslagen (1987:620) regionstyrelse,
har de anställda inom regionen rätt att bestämma att en representant för
dem jämte en suppleant skall omfattas av uppdraget. Sådan representant
har motsvarande rätt som avses i första stycket.

Enas ej arbetstagarorganisationerna om annat, utses representant som
avses i första och andra styckena av den organisation som företräder det
största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller,
i fråga om moderföretag, inom koncernen. Lag (1987:641).

18 § Arbetstagarrepresentant får ej deltaga i behandling av fråga som
rör

1. förhandling med arbetstagarorganisation,

2. uppsägning av kollektivavtal eller

3. stridsåtgärd.

19 § Skulle styrelserepresentation för de anställda medföra väsentlig
olägenhet för försäkringsaktiebolag på grund av att styrelsens
sammansättning är beroende av förhållande mellan olika aktieägare eller
aktieägargrupper, som framgår av bolagsordningen, avtal eller annan
omständighet, får regeringen medge undantag från denna lag, om
olägenheten ej kan undanröjas på annat sätt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på ömsesidigt
försäkringsbolag. Med förhållande som avses i första stycket jämställes
därvid förhållande mellan olika intressentgrupper inom bolaget.

Undantag skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt
tillgodoser arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om
företagets verksamhet.

20 § I mål om tillämpning av denna lag i annat fall än som avses i 19 §
gäller lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, i den mån
tvisten avser förhållandet mellan företaget och de anställda.

21 § Utöver vad som i övrigt gäller kan arbetsdomstolen i mål om
tillämpning av denna lag förordna att förhandling skall hållas inom
stängda dörrar, i den mån det kan antagas att offentlighet skulle
medföra risk för väsentlig skada för part eller annan genom yppande av
affärs-, drifts- eller därmed jämförligt förhållande hos företag eller
organisation.

22 § I anmälan om styrelsens sammansättning enligt 7 kap. 18 §
bankaktiebolagslagen (1987:618), 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619),
6 kap. 17 § föreningsbankslagen (1987:620) och 8 kap. 17 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall anges om ledamot eller
suppleant har utsetts enligt denna lag. Lag (1987:641).