Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring

SFS nr
1976:357
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1090

1 § Motortävlingsförsäkring skall finnas vid tävling med
motordrivet
fordon inom inhägnat tävlingsområde. Försäkringsplikten fullgöres av
den som anordnar tävlingen. Finns ej sådan anordnare, fullgöres
försäkringsplikten i stället av tävlingsområdets ägare eller, om
området har upplåtits till annan för tävling, av denne.

Med tävling likställes träning, övningskörning, uppvisning eller
liknande användning av motordrivet fordon inom inhägnat
tävlingsområde.

2 § Motortävlingsförsäkring får bara meddelas av en
försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen
samt av en EES-försäkringsgivare som är verksam här i landet
enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela motortävlingsförsäkring är
skyldig att på begäran meddela motortävlingsförsäkring och att
utfärda bevis därom enligt formulär som Finansinspektionen
fastställer. Lag (2005:1127).

3 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning för person- eller
sakskada som orsakas genom motordrivet fordon när det användes inom
inhägnat tävlingsområde för ändamål som avses i 1 §. Ersättning utgår
dock ej för

1. person- eller sakskada som tillfogas den som framför eller
medföljer motordrivet fordon när det användes inom inhägnat
tävlingsområde för ändamål som nyss nämnts.

2. skada på motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde eller
egendom i sådant fordon, vare sig fordonet användes vid
skadetillfället eller ej,

3. sakskada som tillfogas försäkringstagaren eller tävlingsområdets
ägare eller nyttjanderättshavare.

4 § I fråga om ersättning från motortävlingsförsäkring äger 5 kap. och
6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) samt lagen (1973:213) om
ändring av skadeståndslivräntor motsvarande tillämpning.

5 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning med anledning av en
och samma händelse med högst femtio miljoner kronor, ränta och ersätt
ning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej till
gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet,
utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till
dem som ej kan beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel
för var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan
nedsättning blir nödvändig, kan regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå
endast med viss kvotdel.

6 § Saknas motortävlingsförsäkring vid ett skadetillfälle, svarar
samtliga försäkringsanstalter, som vid detta tillfälle hade tillstånd
att meddela sådan försäkring, solidariskt för den ersättning som
skulle ha utgått, om försäkring hade funnits. Försäkringsanstalternas
inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållandet mellan beloppen
av de premier för direkt tecknade motortävlingsförsäkringar som för
var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

7 § I fråga om rätt för försäkringsanstalt som har utgett ersättning
från motortävlingsförsäkring att kräva ersättningen åter från annan
äger 20 § första stycket och 21 § trafikskadelagen (1975:1410)
motsvarande tillämpning.

I fråga om rätt för försäkringsanstalter som har utgett ersättning
enligt 6 § att kräva ersättningen åter från den som var skyldig att
taga motortävlingsförsäkring äger 24 § andra stycket första punkten
trafikskadelagen (1975:1410) motsvarande tillämpning.

Den som har utgett ersättning på grund av återkrav enligt första eller
andra stycket får efter vad som är skäligt kräva ersättningen åter
från annan som är ansvarig för skadan på sätt som anges i 20 § första
stycket trafikskadelagen (1975:1410).

8 § Ersättning som har utgetts enligt denna lag får utöver vad som
följer av 7 § krävas åter endast på grund av åtagande av annan än
försäkringstagaren.

9 § Så snart den som har tagit motortävlingsförsäkring har fått
kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag
skall han underrätta försäkringsanstalten om händelsen. Han är vidare
skyldig att på begäran lämna försäkringsanstalten behövliga
upplysningar och handlingar.

10 § I fråga om motortävlingsförsäkring tillämpas i övrigt
17–19 och 31–32 §§ trafikskadelagen (1975:1410). Det som sägs
om avtal om trafikförsäkring och trafikskadeersättning ska i
stället avse avtal om motortävlingsförsäkring respektive
ersättning från sådan försäkring. Lag (2013:1090).

11 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att taga
motortävlingsförsäkring dömes till böter.