Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

SFS nr
1976:359
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1206

Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet

1 § Har upphävts genom förordning (1995:791).

2 § Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till högre belopp
än som med erforderlig säkerhet kan anses svara mot den risk
försäkringen är avsedd att täcka med tillägg för nödvändiga
omkostnader.

Anskaffningskostnader som föranleds av konkurrensskäl får ej belasta
trafikförsäkringsrörelsen. Förordning (1995:791).

3 § Försäkringsgivaren ska varje år informera
försäkringstagaren om hur stort belopp eller hur stor andel av
trafikförsäkringspremien som hänför sig till den skatt som ska
betalas enligt lagen (2007:460) om skatt på
trafikförsäkringspremie m.m. Förordning (2007:472).

4 § Har upphävts genom förordning (1991:368).

5 § Skall trafikskadeersättning utgå i form av livränta och har
försäkringsanstalten ej rätt att ansvara för sådan ränta, skall
anstalten köpa livräntan hos behörig svensk försäkringsanstalt.
Förordning (1983:310).

6 § Samtliga försäkringsgivare som driver
trafikförsäkringsverksamhet i Sverige skall tillsammans med
trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och bekosta en
skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen.

Innan en försäkringsgivare, en representant som avses i 5 §
fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) eller
trafikförsäkringsföreningen erbjuder den skadelidande
uppgörelse i en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i
reglementet för nämnden, skall frågan hänskjutas till nämnden
för yttrande. Förordning (2007:338).

7 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor
enligt 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) när det
gäller representanter för försäkringsgivare som driver
gränsöverskridande verksamhet i Sverige.
Förordning (2007:338).

8 § Ytterligare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt
trafikskadelagen (1975:1410) eller denna förordning meddelas av
finansinspektionen. Förordning (1993:1437).

Undantag från trafikförsäkringsplikten m.m.

9 § Motordrivet fordon som inte är registrerat i Sverige får
införas hit och brukas i trafik här utan svensk
trafikförsäkring, om det tillhör en stat som har tillträtt den
europeiska konventionen d. 20 april 1959 om obligatorisk
försäkring mot skadeståndsansvar eller delstat i sådan stat.
Intyg om att fordonet tillhör en sådan stat eller delstat skall
medföras när fordonet införes hit eller brukas i trafik här.
Intyget skall vara utfärdat av statens regering eller, i fråga
om förbundsstat, av förbundsregeringen.

Motordrivet fordon som tillhör en främmande stat och som inte
är registrerat i Sverige får införas hit och brukas i trafik
här utan svensk trafikförsäkring inom ramen för internationellt
militärt samarbete eller internationell krishantering.
Förordning (2004:1007).

10 § Motordrivet fordon får införas till Sverige och
tillfälligt brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring,
om det är registrerat i Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland jämte öarna Isle of Man,
Alderney, Guernsey och Jersey, Tjeckien, Förbundsrepubliken
Tyskland, Ungern, Vatikanstaten eller Österrike.

Första stycket tillämpas även i fråga om icke registrerad moped
som är hemmahörande i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal,
San Marino, Spanien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern eller
Vatikanstaten. Förordning (2007:706).

11 § Ett motordrivet fordon som är registrerat i en annan främmande
stat än som avses i 10 § får föras in till Sverige från ett annat
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt
brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det är inrättat
huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller
godsbefordran. Förordning (1994:133).

12 § I andra fall än som avses i 9-11 §§ får ett motordrivet
fordon som är registrerat eller hemmahörande i en främmande
stat föras in till Sverige och tillfälligt brukas i trafik här
utan svensk trafikförsäkring endast om det

1. vid införseln visas upp bevis om gällande försäkring som
täcker ersättning för skada i följd av trafik med fordonet inom
Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), exempelvis s.k.
grönt kort, eller

2. genom det svenska Tullverkets försorg tecknas särskild
försäkring som täcker ersättning för skada i följd av trafik
med fordonet i länderna i EES och i Schweiz (gränsförsäkring)
för tiden till dess att fordonet förs ut till något annat land
än ett som ingår i EES. Förordning (2002:348).

13 § När ett motordrivet fordon som avses i 11 eller 12 § förs ut igen
till något annat land än ett som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, skall Tullverket kontrollera att det för fordonet
har funnits försäkring som täckt ersättning för skada i följd
av trafik med fordonet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I de
fall då gränsförsäkring har tagits, skall Tullverket
också kontrollera att premie har betalats för tiden till och med
utförseldagen. Kan bevis om detta inte visas upp, skall försäkring
tecknas eller felande premie betalas till Tullverket.

För ett motordrivet fordon som avses i 12 § och som inte är inrättat
huvudsaklig en för att självständigt användas till person- eller
godsbefordran gäller första stycket även när fordonet förs ut till
Danmark, Finland eller Norge.

Första och andra styckena skall tillämpas även när fordon som avses där
förtullas i Sverige i stället för att föras ut till annan stat.
Förordning (1999:488).

14 § Särskild ersättning får ej uttagas för Tullverkets
handläggning av ärende som avses i denna förordning.
Förordning (1999:488).

15 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 9-14 § meddelas av
Tullverket. Förordning (1999:488).

Motiverat besked om ersättning

15 a § Försäkringsgivaren eller dennes
skaderegleringsrepresentant enligt 27 § trafikskadelagen
(1975:1410) skall lämna ett motiverat besked om ersättning till
den skadelidande inom tre månader från det att ett
försäkringsfall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning
avses

1. ett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då
försäkringsgivaren inte motsätter sig ersättningsansvar och
skadeersättningen har beräknats och

2. ett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av
försäkringsfallet för sådana fall då försäkringsgivaren
antingen motsätter sig ersättningsansvar eller ansvaret inte
har fastställts eller beräknats fullständigt.

Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även
trafikförsäkringsföreningen när en skada enligt 16 och 33 §§
trafikskadelagen skall ersättas av föreningen.
Förordning (2007:338).

Intyg om trafikskadeersättning

15 b § Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran
lämna ett intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut
under de senaste fem åren av försäkringstiden och som har lett
till en höjning av årspremien för trafikförsäkringen. Om någon
sådan ersättning inte har betalats ut, skall intyget innehålla
uppgift om det. Intyget skall lämnas senast 15 dagar från det
att det begärdes. Förordning (2007:338).

Skada under resa inom EES m.m.

16 § En sådan skaderegleringsrepresentant som avses i 27 §
trafikskadelagen (1975:1410) skall gentemot den skadelidande
kunna sköta skaderegleringen på det eller de språk som är
officiella i det EES-land där den skadelidande är bosatt.
Förordning (2002:348).

17 § Har upphävts genom förordning (2007:338).

18 § När ett ärende enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410)
har anmälts till Trafikförsäkringsföreningen skall föreningen
lämna en underrättelse om detta till försäkringsgivaren eller
dennes skaderegleringsrepresentant här enligt 27 §
trafikskadelagen och till den som vållat skadan, om denne är
känd. En sådan underrättelse skall lämnas även till den som i
det land där försäkringsgivaren är etablerad har utsetts till
skadeersättningsorgan enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon
samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG3.
Av underrättelsen skall framgå att föreningen kommer att
påbörja skaderegleringen inom den tid som anges i 28 §
trafikskadelagen. Förordning (2002:348).

19 § Den som enligt 5 § första stycket 1 trafikskadelagen
(1975:1410) meddelar trafikförsäkring skall underrätta
Trafikförsäkringsföreningen om namn och adress på de
skaderegleringsrepresentanter som har utsetts enligt 27 §
trafikskadelagen. En sådan underrättelse skall lämnas även till
dem som i övriga länder inom EES har utsetts till
informationscentrum enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon
samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG4.

När en gränsförsäkring har tecknats enligt 12 och 13 §§ skall
Tullverket underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.
Förordning (2002:348).

Övriga bestämmelser

20 § När en trafikförsäkring har meddelats skall
försäkringsanstalten utfärda ett bevis om trafikförsäkringen,
om försäkringstagaren begär det. Gäller försäkringen en moped
klass II, skall dock beviset utfärdas utan någon särskild
begäran. Beviset skall utfärdas enligt formulär som
Finansinspektionen fastställer.

När avtal om trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är
registrerat i vägtrafikregistret har upphört att gälla, skall
försäkringsanstalten eller, i fall som avses i 5 § tredje
stycket trafikskadelagen (1975:1410), representanten för
försäkringsgivaren anmäla detta hos Transportstyrelsen eller,
om interimslicens har utfärdats för fordonet, hos Tullverket.
Förordning (2008:1206).

21 § Väcks talan om skadestånd i följd av trafik med motordrivet
fordon, skall domstolen i god tid före huvudförhandlingen i målet
lämna underrättelse därom till den försäkringsanstalt som har
meddelat trafikförsäkring för fordonet eller, i fall som avses i 5 §
tredje stycket trafikskadelagen (1975:1410), till representanten för
försäkringsgivaren eller, i fall som avses i 15 eller 16 § samma lag,
till den myndighet som därvid företräder staten respektive till
trafikförsäkringsföreningen. Förordning (2002:348).

Övergångsbestämmelser

1998:1260

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 §
fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1
november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt
48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november
1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 §
nämnda kungörelse, skall vad som sägs om moped klass II gälla.