Förordning (1976:411) om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.

SFS nr
1976:411
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:348
Upphävd
2015-06-12

1 § Har järnväg mottagit meddelande om skadefall som lämnas enligt 16 §
lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, skall
järnvägen på begäran utfärda skriftligt bevis härom. I beviset skall
dagen för mottagandet anges. Har meddelandet lämnats muntligen, skall
järnvägen alltid utfärda sådant bevis.

Kan annan järnväg än den som har mottagit meddelandet vara ansvarig för
skadan, skall den mottagande järnvägen utan dröjsmål underrätta den
andra järnvägen om innehållet i meddelandet.

2 § Har järnväg mottagit framställning enligt 18 § lagen (1976:58) om
järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, skall järnvägen på
begäran utfärda skriftligt bevis härom. I beviset skall dagen för
mottagandet anges.

Om handling som åberopas till stöd för kravet inges i kopia eller
avskrift, får järnvägen begära att kopians eller avskriftens riktighet
behörigen styrkes.

Innefattar framställningen krav mot annan järnväg än den som har
mottagit framställningen, skall den mottagande järnvägen utan dröjsmål
överlämna framställningen till denna.