Förordning (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden

SFS nr
1976:419
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:673
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
presstödsnämnden.

Med chefen förstås nämndens ordförande vid tillämpning av 5 §
verksstadgan och kanslichefen vid tillämpning av övriga föreskrifter i
stadgan.

Uppgifter

2 § Utöver de uppgifter som nämnden har att fullgöra enligt förordningen
(1981:409) om statligt stöd till dagstidningar och
kungörandeförordningen (1977:827) åligger det nämnden att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika
tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen,

2. rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna,

3. rapportera förändringar inom tidningsägandet och

4. vidtaga åtgärder för att undvika att lån ur pressens lånefond och
etableringsstöd leder till förlust för statsverket samt besluta om
ackord rörande fordran. Förordning (1986:945).

Organisation

3 § Nämnden består av ordförande, två vice ordförande och fem andra
ledamöter. För varje ledamot finns en personlig suppleant.

4 § Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en kanslichef.

Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

5 § Ärende avgöres av nämnden i plenum.

6 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt
ordföranden eller kanslichefen eller annan tjänsteman hos nämnden att
avgöra ärende eller grupp av ärenden. Nämnden i plenum skall dock alltid
avgöra

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning och
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning eller andra frågor av
större ekonomisk eller principiell betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,

5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande
samt

7. andra frågor som är av sådan beskaffenhet att nämnden i plenum bör
pröva dem.

7 § Nämnden är beslutför när minst fem av nämndens ledamöter, bland dem
ordföranden eller, vid förhinder för denne, en vice ordförande, är
närvarande.

Är ett ärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda, avgörs
ärendet genom meddelande mellan minst fyra av nämndens ledamöter, bland
dem ordföranden eller, vid förhinder för denne, en vice ordförande. Kan
frågan inte lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden besluta
ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta stycke
skall anmälas vid nästa plenum.

En suppleant har rätt att delta i nämndens överläggningar även om han
inte ersätter en ordinarie ledamot. Suppleanterna skall underrättas om
sammanträde med nämnden. Förordning (1986:945).

8 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på kanslichefen,
annan tjänsteman hos nämnden eller särskilt förordad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handlägges enligt 6 § första meningen får avgöras utan föredragning.

Ordföranden eller, efter ordförandens bestämmande, annan ledamot får
övertaga beredning och föredragning av ärende.

Kanslichefen får närvara när ärende föredrages av annan.

9 § har upphävts genom förordning (1986:945).

10 § Kanslichefen eller, efter beslut av honom, annan tjänsteman får
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

11 § Underrätelse om innehållet i presstödsnämndens beslut skall utan
dröjsmål lämnas till den beslutet gäller. I låneärende skall sådan
underrättelse lämnas till kammarkollegiet samt Post- och Kreditbanken.

Tjänstetillsättning m.m.

12 § Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter
förordnas av regeringen för högst tre år.

Tjänsten som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av
ordföranden.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.

Övriga bestämmelser

13 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning och i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för
central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller uppehåller
tjänsten som kanslichef. Förordning (1977:1151).