Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

SFS nr
1976:430
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1187
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:444

1 § Ersättning eller bidrag av statsmedel får i mån av tillgång på
medel lämnas enligt denna förordning för vissa skador som rovdjur
orsakar på tamdjursskötseln eller för att förebygga sådana skador.
Förordning (1995:444).

2 § Bidrag får lämnas för åtgärd för att förebygga skada på tamdjur
av björn, varg, järv, lo eller örn. För tamdjur som skadats eller
dödats genom angrepp av sådant vilt får ersättning lämnas om det
dödade eller skadade djuret återfunnits. Bidraget eller ersättningen
lämnas till tamdjurets ägare.

För ren som är omärkt eller vars märke är förstört, okänt,
förfalskat eller oriktigt utformat, lämnas ersättning till den sameby
inom vars betesområde renen har påträffats.

Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas inte, om det
visas att skadan beror på uppenbar vårdslöshet vid bevakningen av
tamdjuret eller på att detta har släppts ut för bete inom ett område
där det inte får komma in för att beta. Förordning (1995:444).

3 § har upphävts genom förordning (1995:444).

4 § Ren ersätts med belopp som Statens naturvårdsverk bestämmer med
hänsyn till prisutvecklingen för ett år i sänder.

Om det finns särskilda skäl, får i det enskilda fallet ersättning
lämnas med annat belopp än som avses i första stycket.
Förordning (1995:444).

5 § För varje ren för vilken ersättning lämnas enligt 2 § lämnas
dessutom ersättning för olägenhet för renskötseln med ett belopp som
Naturvårdsverket bestämmer med hänsyn till prisutvecklingen för ett
år i sänder. Ersättningen tillfaller den sameby inom vars betesområde
renen har påträffats. Förordning (1995:444).

6 § har upphävts genom förordning (1995:444).

7 § Om det finns särskilda skäl, får ersättning lämnas för utredning
i ersättningsärendet. Förordning (1995:444).

8 § Frågor om ersättning enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen. Förordning (1995:444).

9 § har upphävts genom förordning (1995:444).

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1995:444).

11 § Naturvårdsverket meddelar de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1992:436).

Övergångsbestämmelser

1992:436

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser
tillämpas dock i fråga om ansökningar om ersättning som kommer in till
myndigheten före den 1 augusti 1992, om ansökan avser djur som dödats
eller skadats före ikraftträdandet.

1995:444

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser
tillämpas dock i fråga om ansökningar om ersättning som kommer in
till länsstyrelsen före den 1 augusti 1995, om ansökan avser djur som
dödats eller skadats före ikraftträdandet.

1995:1187

Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga
om skador som hänför sig till den tid under vilken förordningen
varit i kraft.