Jakttidsförordning (1976:432);

SFS nr
1976:432
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1987:905
Upphävd
1988-01-01

1 § Hela jaktåret är allmän jakttid i fråga om djur av följande arter:
näbbmöss, mullvad, vildkanin, sorkar (även bisam), lämlar, råttor,
skogsmöss, husmus, sumpbäver, mink, mårdhund, tvättbjörn, frett,
vildsvin, wapitihjort, sikahjort, vitsvanshjort, mufflon, havstrut,
gråtrut, fiskmås, skrattmås, kråka, kaja, skata, björktrast
(snöskata), gråsparv, pilfink och stadsduva.

I fråga om vildsvin gäller dock undantaget att sugga med smågrisar är
fridlyst januari–september. Förordning (1985:823).

2 § I fråga om djur av nedan angivna arter gäller följande allmänna
jakttider, om ej annat följer av 2 a § eller 3 §.

Bäver: i Värmlands och Örebro län samt i Gagnefs, Leksands, Ludvika,
Malungs, Mora, Vansbro och Älvdalens kommuner i Kopparbergs län den 1
oktober–den 30 april,

i Västernorrlands län, i Bräcke, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och
Östersunds kommuner i Jämtlands län samt i Västerbottens län den 1
oktober–den 15 maj.

Hare: i Gotlands län med undantag av Fårön samt i Blekinge län den 1
oktober–den 15 februari,

på Fårön november–januari,

på Öland i Kalmar län oktober–januari,

i Kristianstads och Malmöhus län i fråga om skogshare den 1 oktober–
den 15 februari och i fråga om fälthare oktober–december,

i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar,
Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län den 1
september–den 15 februari,

i övriga delar av riket september–februari.

Ekorre: i Gotlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län december–januari,

i övriga delar av riket september–februari.

Rödräv: i Norrbottens län den 1 augusti–den 15 april,

i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län den 1
augusti–den 31 mars,

i övriga delar av riket den 1 augusti–den 15 mars.

Grävling: den 1 augusti–den 15 februari.

Hermelin och iller: september–februari.

Mård: i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län september–mars,

i övriga delar av riket med undantag av Gotlands län december–
februari.

Lo: på renbetesfjällen i Jämtlands län den 16 februari–den 30
april,

i Västerbottens och Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen
den 16 februari–den 31 mars.

Dovhjort: i hela riket med undantag av Uppsala, Gotlands, Skaraborgs,
Värmlands, Gävleborgs och Jämtlands län den 1–20 oktober och den 16
november–den 31 december,

samt dessutom i fråga om hornbärande handjur i hela riket med undantag
av Uppsala, Gotlands, Hallands, Skaraborgs, Värmlands, Kopparbergs,
Gävleborgs och Jämtlands län september.

Kronhjort: i Kristianstads och Malmöhus län med undantag av det område
som anges i 15 § förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa
viltskador, m. m. i fråga om hondjur och årskalv den 16 oktober–den
30 november och i fråga om vuxna handjur med högst åtta taggar på
hornen den 16 oktober–den 15 november,

i Kronobergs, Blekinge och Hallands län söder om väg 25 och väster om
väg 29 och 30 över Tingsryd oktober–november.

Rådjur: i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar med undantag av Öland, Göteborgs och
Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands,
Kopparbergs och Gävleborgs län oktober–december,

på Öland i Kalmar län den 1 oktober–den 15 november,

i Norrbottens län oktober,

i övriga delar av riket med undantag av Gotlands län
oktober–november,

samt dessutom i fråga om hornbärande råbock i hela riket med undantag
av Gotlands län den 16 augusti–den 30 september.

Älg: på renbetesfjällen i Jämtlands län den första måndagen efter den
4 september samt påföljande tisdag och onsdag,

i Västerbottens län ovanför odlingsgränsen samt i Malå sameby den
första måndagen i september samt påföljande tisdag,

i Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen den första måndagen i
september samt påföljande tisdag, dock är hondjur äldre än årskalv
fridlyst.

Gräsand: i Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Blekinge
län inom ett område längs kusten som begränsas, mot norr av
gränsen mot Stockholms län, mot landets inre delar av en linje
från nämnda gräns längs väg E 4 till Norrköping samt därifrån
längs väg E 66 till gränsen mot Kristianstads län och mot
sydväst av sistnämnda gräns samt i Gotlands län
september–november,

i Kristianstads och Malmöhus län den 21 augusti–den 30 november,

i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och
Västerbottens län den 25 augusti–den 15 november,

i Norrbottens län inom det område som ligger öster och norr
om en linje dragen 100 meter in på land från Torne älvs
utflöde i Bottenviken till Haparanda, därifrån längs väg 99 till
Övertorneå, därifrån längs väg 400 till Kengis, därifrån över
Kengisforsen–Kungstrand och längs väg 880 till Aareavaara,
därifrån längs väg 400 till Parkajoki och därifrån norrut 100
meter från älv- respektive sjöstrand in på land- eller
tillflödesområden till norska gränsen den 20 augusti klockan
11.00–den 15 november,

i övriga delar av Norrbottens län den 25 augusti–den 15
november,

i övriga delar av riket den 21 augusti–den 15 november.

Storskarv, kricka, bläsand, stjärtand, skedand, bergand, vigg,
brunand, alfågel, svärta, sjöorre, knipa, småskrake, storskrake,
ejder, sothöna och enkelbeckasin: i Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län inom ett område
som begränsas, mot norr av gränsen mot Gävleborgs län, mot
väster av en linje från norr till söder längs följande vägar och
genom följande orter, nämligen väg E 4–Älvkarleby–väg
76–Frötuna–väg 276–Rosenkälla–väg 76–Stockholm–väg 73–Ösmo–väg
225–Södertälje–väg E 4–Norrköping–väg E 66–Ryssby samt mot söder
av en linje längs väg 592 till Revsuddens östra spets och av räta
linjer från nämnda spets över Slottsbredan och Blå Jungfrun samt
vidare i bäring 25N till territorialgränsen den 16 september–den 31
januari, dock i fråga om svärta oktober–december och i Stockholms
och Uppsala län, i fråga om kricka, bläsand, stjärtand, sothöna och
enkelbeckasin, den 21 augusti–den 15 november,

i Kalmar och Blekinge län inom ett område längs kusten som begränsas,
mot norr av sydgränsen för det ovan angivna kustjaktområdet, mot
landets inre delar av en linje längs väg E
66 och mot väster av gränsen mot Kristianstads län samt i Gotlands län
september–januari, i fråga om svärta dock september–december,

i Kristianstads och Malmöhus län september–december, i fråga om
kricka och enkelbeckasin dock den 21 augusti–den 31 december,

i Hallands län väster om väg E 6 november–januari, i fråga om kricka,
bläsand, stjärtand, skedand, sothöna och enkelbeckasin dock den 21
augusti–den 15 november,

i Göteborgs och Bohus län väster om väg E 6 november–januari,
i fråga om storskarv och ejder dock oktober–januari och i fråga om
kricka, bläsand, stjärtand, skedand, sothöna och enkelbeckasin den 21
augusti–den 15 november,

i Kopparbergs, Jämtlands och Västerbottens län, utom i fråga om svärta
och ejder, samt i Gävleborgs och Västernorrlands län, utom i fråga om
svärta, den 25 augusti–den 15 november,

i Norrbottens län, utom i fråga om svärta och ejder, inom det område
som ligger öster och norr om en linje dragen 100 meter in på land från
Torne älvs utflöde i Bottenviken till Haparanda, därifrån längs väg 99
till Övertorneå, därifrån längs väg 400 till Kengis, därifrån över
Kengisforsen–Kungstrand och längs väg 880 till Aareavaara, därifrån
längs väg 400 till Parkajoki och därifrån norrut 100 meter från älv-
respektive sjöstrand in på land- eller tillflödesområden till norska
gränsen den 20 augusti klockan 11.00–den 15 november,

i övriga delar av Norrbottens län, utom i fråga om svärta och ejder,
den 25 augusti–den 15 november,

i övriga delar av riket den 21 augusti–den 15 november.

Grågås: i Gotlands län på huvudön och Fårön den 20 juli–den
31 augusti.

Bläsgås: i Kristianstads och Malmöhus län den 1–21 november, dock är
jakt förbjuden dagligen efter klockan 11.00.

Sädgås: i Kristianstads och Malmöhus län samt i Blekinge län väster om
väg 29 den 1–21 november, dock är jakt förbjuden dagligen efter
klockan 11.00,

i Norrbottens län väster och norr om väg E 4 den 1–15 september.

Kanadagås: i Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län den 21
augusti–den 31 december, dock är jakt förbjuden dagligen efter
klockan 11.00,

i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och
Västerbottens län den 25 augusti–den 15 oktober,

i övriga delar av riket utom i Gotlands och Norrbottens län den 21
augusti–den 30 november.

Dalripa och fjällripa: i Jämtlands län samt i Västerbottens och
Norrbottens län ovanför lappmarksgränsen den 25 augusti–den
28 (29) februari,

i övriga delar av Västerbottens och Norrbottens län samt i
Västernorrlands län den 25 augusti–den 15 november,

i Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län den 25 augusti–den
31 oktober.

Orre, tjäder och järpe: i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län
september, i fråga om orrtupp och tjädertupp i Stockholms och Uppsala
län även den 10–31 januari och i Södermanlands län den 10–20
januari,

i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län den
25 augusti–den 31 oktober, i fråga om orrtupp och tjädertupp även den
10–31 januari,

i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
den 25 augusti–den 15 november, i fråga om orrtupp och
tjädertupp även den 10–31 januari,

i övriga delar av riket med undantag av Gotlands län, i fråga
om orrtupp och tjädertupp den 1–15 september och den 10–20
januari,

i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, i
fråga om järpe den 1–15 september.

Rapphöns: i Gotlands län den 16 september–den 20 oktober,

i övriga delar av riket med undantag av Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län den 16 september–den 15 oktober.

Fasan, endast tupp: på Öland i Kalmar län den 1 oktober–den
15 november,

i Gotlands län den 16 oktober–den 15 november,

i övriga delar av riket med undantag av Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län den 16 oktober–den 31 december.

Morkulla: i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län den 1 juli–den 31 oktober,

i övriga delar av riket den 1 juli–den 30 november.

Silltrut: i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län hela jaktåret,

i övriga delar av riket den 16 augusti–den 30 april.

Ringduva: i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län den 1
augusti–den 15 april,

i övriga delar av riket augusti–december.

Korp: i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
hela jaktåret,

i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län den
16 juli–den 15 februari,

i övriga delar av riket den 1 september–den 15 februari.

Råka: i Kristianstads och Malmöhus län den 10 maj–den 28 (29)
februari.

Nötskrika: i hela riket den 1 augusti–den 31 mars. Förordning
(1985:823).

2 a § I fråga om sjöfågel får länsstyrelsen besluta om begränsningar
av jakttiden i januari, om detta är påkallat av viltvårdshänsyn.
Förordning (1982:979).

3 § I fråga om rödräv och grävling, som förekommer tillfälligt på ö,
holme eller skär, samt årsunge av rödräv är hela jaktåret allmän
jakttid, i den mån jakten behövs för att tillgodose viltvården. Samma
jakttid gäller i fråga om rödräv inom område för uppfödning av
nötkreatur och får, i den mån jakten behövs för att skydda kalv eller
lamm.

I fråga om årsunge av grävling är juni och juli allmän jakttid, i den
mån jakten behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården.

I fråga om grågås som uppehåller sig på besådda fält i Södertälje
kommun i Stockholms län, i Tierps och Östhammars kommuner i Uppsala
län, i Norrköpings och Söderköpings kommuner i Östergötlands län samt
i Kalmar län är den 20 juli–den 31 augusti allmän jakttid, i den mån
jakten behövs för att tillgodose lantbruket.

I fråga om kanadagås som uppehåller sig på besådda fält i Kalmar och
Hallands län är den 20 juli–den 20 augusti allmän jakttid, i den mån
jakten behövs för att tillgodose lantbruket.

I fråga om djur av nedan angivna arter gäller följande allmänna
jakttider för jakt inom anläggning av nedan angivna slag samt inom ett
avstånd av tvåhundra meter från sådan anläggning, i den mån jakten
behövs för att hindra skada inom anläggningen.

Rödräv, grävling, hermelin, dvärgvessla, småvessla, iller, mård och
duvhök: område för viltuppfödning, hönsgård eller därmed jämförlig
anläggning hela jaktåret.

Koltrast och stare: trädgård eller annan anläggning för yrkesmässig
bär- eller fruktodling juli–september. Förordning (1985:823).

4 § Samordnad älgjakt enligt 13 § 1 mom. jaktstadgan (1938:279)
börjar

1. i Älvdalens kommun och i Transtrands församling i Malungs kommun
samt i de delar av Mora och Orsa kommuner som ligger norr om
Österdalälven, Orsasjön, Ore älv och Skattungen i Kopparbergs län samt
i Jämtlands län med undantag av renbetesfjällen den första måndagen
efter den 4 september,

2. i Västernorrlands län den andra måndagen i september,

3. i Västerbottens län nedanför odlingsgränsen med undantag av Malå
sameby den första måndagen i september,

4. i övriga delar av riket där sådan jakt får bedrivas den andra
måndagen i oktober. Förordning (1985:823).