Förordning (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer

SFS nr
1976:439
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:677
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Myndigheten statens konstmuseer omfattar följande institutioner,
nämligen

1. nationalmuseet,

2. moderna museet,

3. östasiatiska museet,

4. en förvaltningsenhet.

2 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på myndigheten.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan överintendenten
och i övrigt chefen för varje institution. Förordning (1984:454).

Uppgifter

Allmänna bestämmelser

3 § Myndigheten skall främja konsten, konstintresset och
konstvetenskapen. Den skall levandegöra äldre och nutida konstformer och
deras samband med samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och
kulturell förnyelse.

Myndigheten skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid till
nutid.

4 § Det åligger myndigheten särskilt att

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de
samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning
tillgängligt för allmänheten, driva och stödja utställnings- och annan
pedagogisk verksamhet samt driva utlånings- och depositionsverksamhet,

3. öva tillsyn över och förteckna samt vetenskapligt bearbeta övriga
staten tillhöriga eller av staten understödda samlingar av konst och
konsthantverk, i den mån dessa ej står under tillsyn eller vård av annan
myndighet eller inrättning som enligt särskilda bestämmelser har
betryggande sakkunskap i fråga om konst och konsthantverk,

4. hålla sig underrättad om hur statliga organ vårdar sådana konstverk
som är fast anbringade samt lämna dessa organ råd i sådana frågor.

Myndigheten får ta betalt för depositioner av konstföremål ur
myndighetens samlingar enligt grunder som föreskrivs av myndigheten efter
samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1987:718).

4 a § Myndigheten har särskilda ansvarsuppgifter inom konstmuseiområdet.
Det åligger därvid myndigheten att inom detta område

verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer
på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess
omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Myndigheten skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt
på regional nivå. Förordning (1987:718).

Fördelning inom myndigheten av uppgifter

5 § Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör
äldre måleri och skulptur, företrädesvis från tiden före år 1900, samt
teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid.
Nationalmuseet skall därvid särskilt levandegöra de äldre konstformernas
samband med den nutida konsten och främja konstnärlig och kulturell
förnyelse.

Samlingsområdet för nationalmuseet omfattar föremål som har samband med
museets uppgifter enligt första stycket.

Nationalmuseet skall svara för de uppgifter som avses i 4 § 3.

6 § Moderna museet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör
nutida måleri och skulptur samt fotografi. Moderna museet skall därvid
levandegöra sambandet såväl med äldre konstformer som med andra nutida
bildformer än måleri, skulptur och fotografi. Det åligger moderna museet
särskilt att verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Samlingsområdet för moderna museet omfattar i första hand måleri och
skulptur, företrädesvis från 1900-talet, samt fotografiska bilder.

7 § Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från
äldre tid till nutid.

Samlingsområdet för östasiatiska museet omfattar föremål av
konstvetenskapligt, kulturhistoriskt och arkeologiskt slag som härrör
från det östasiatiska kulturområdet.

8 § Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom
myndigheten. Enheten skall vidare fullgöra tekniska serviceuppgifter.

Organisation

9 § Myndigheten ledes av en styrelse, som består av en ordförande samt
överintendenten såsom självskriven ledamot och sju andra ledamöter.
Ordföranden och de icke självskrivna ledamöterna utses av regeringen
särskilt.

Styrelsen utser bland de icke självskrivna ledamöterna en vice
ordförande.

10 § Chef för nationalmuseet är en museidirektör.

Inom nationalmuseet finns fyra avdelningar, en för äldre måleri och
skulptur, en för teckning och grafik, en för konsthantverk samt en för
konstbildning.

Varje avdelning förestås av en förste intendent.

Till nationalmuseet hör ateljéer för konservering av konstföremål.
Förordning (1981:506).

11 § Chef för moderna museet är en museidirektör.

Inom moderna museet finns två avdelningar, en för modern konst och en för
fotografi (fotografiska museet). Museidirektören förestår avdelningen för
modern konst.

Till moderna museet hör en atlejé för målerikonservering.

12 § Chef för östasiatiska museet är en museidirektör.

Till östasiatiska museet hör östasiatiska biblioteket. Förordning
(1986:254).

13 § Chef för förvaltningsenheten är en avdelningsdirektör.

14 § En av museidirektörerna är även överintendent. En av de övriga
museidirektörena är överintendentens ställföreträdare.

15 § Inom myndigheten finns en avdelning för slottssamlingar, en
avdelning för depositioner och vandringsutställningar, ett bibliotek samt
en enhet som omfattar fotoateljé, bildarkiv och Svensk porträttarkiv.
Vardera avdelningen förestås av en förste intendent.

Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som
styrelsen bestämmer. Förordning (1981:506).

16 § Hos myndigheten är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita experter och
sakkunniga.

17 § För inköp av svenska konstnäres arbeten finns vid moderna museet en
inköpsnämnd som består av chefen för museet samt två konstnärer
(konstnärsledamöter). Av konstnärsledamöterna skall en vara målare och en
skulptör. För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Konstnärsledamöterna och ersättarna för dem utses av regeringen efter
förslag av akademien för de fria konsterna och av konstnärernas
riksorganisation. Varje förslag bör innehålla namnen på två målare och
två skulptörer. Ersättare för chefen för moderna museet är den tjänsteman
styrelsen bestämmer.

Ärendenas handläggning

18 § Av styrelsen avgöres

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. principiella frågor om konservering, utlåning eller deposition av
föremål som ingår i museisamlingarna,

5. frågor om tillsättning av tjänst,

6. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning,

7. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

8. annat ärende än som avses i 1-7, om ärendet berör två eller flera av
institutionerna,

9. andra frågor som hänskjutes till styrelsen av överintendenten eller
chefen för den institution som berörs.

19 § Styrelsen är beslutför när fem ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden och överintendenten eller, i fall som avses i 24
§, hans ställföreträdare är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst
fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
överintendenten eller, i fall som avses i 24 §, hans ställföreträdare.
Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överintendenten
eller, i fall som avses i 24 §, hans ställföreträdare besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:927).

20 § Styrelsen får överlämna åt överintendenten att avgöra ärende eller
grupp av ärenden som avses i 18 § 5 eller 8 och som icke är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

I beslut om överlämnande enligt första stycket får överintendenten medges
rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende eller viss
grupp av ärenden.

21 § I handläggningen av ärenden som avgörs av moderna museets
inköpsnämnd deltar när det gäller

fördelning av tillgängliga inköpsmedel på måleri och skulptur, samtliga
ledamöter,

inköp av måleri, chefen för moderna museet och den konstnärsledamot som
är målare,

inköp av skulptur, chefen för moderna museet och den konstnärsledamot som
är skulptör.

Kan de ledamöter som handlägger ett ärende om inköp av måleri eller
skulptur inte enas, skall även ersättarna för dessa ledamöter tillkallas
för att delta i handläggningen.

Vid omröstning enligt 18 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas vad som
sägs om ordföranden på chefen för moderna museet. Förordning (1986:927).

22 § Hör ärende, som ej ankommer på styrelsen enligt 18 § eller på
inköpsnämnden, till en enda institution avgöres ärendet av chefen för
institutionen.

23 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än överintendenten eller chef för institution att avgöra
ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på överintendenten eller chef för institution.

24 § När överintendenten är förhindrad att utöva den chefsuppgift som
enligt 2 § andra stycket ankommer på honom, utövas den av hans
ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av överintendenten även i
övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av
ärenden.

25 § Uppkommer hinder för såväl överintendenten som dennes
ställföreträdare, fullgöres den chefsuppgift som enligt 2 § andra stycket
ankommer på överintendenten av den tjänsteman överintendenten bestämmer.

Om hinder i övrigt uppkommer för chef för institution, fullgöres dennes
åligganden av den tjänsteman chefen för institutionen bestämmer.

26 § I överintendentens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som
rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade
grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på överintendenttjänsten, till
dess regeringen bestämmer annat.

27 § Ärende avgöres, utom i fall som avses i 21 §, efter föredragning. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handlägges enligt 23 § avgöres utan föredragning.

28 § Styrelseärende föredrages av överintendenten eller, i fråga om
ärende som hör till annan institution än den överintendenten förestår, av
chefen för institutionen. Föredragning får även ske av särskilt förordnad
föredragande.

Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av styrelseärende.

Chef för institution har rätt att närvara när styrelseärende som hör till
hans institution föredrages av annan.

29 § Föredragning av ärende, som icke skall avgöras av styrelsen eller
moderna museets inköpsnämnd, ankommer på chefen för den avdelning dit
ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande.

Chef för institution får övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chef för avdelning har rätt att närvara när ärende som hör till hans
avdelning föredrages av annan,

När överintendenten avgör ärende som avses i beslut enligt 20 § har även
chef för institution som beröres rätt att närvara.

30 § har upphävts genom förordning (1986:927).

31 § Överintendenten eller chef för institution får meddela beslut utan
föredragning i ärende som ankommer på honom, om

1. han befinner sig på tjänsteresa eller fråga är om annat tillfälle, när
ärende är så brådskande att föredraganden ej kan tillkallas, och

2. beslutet ej utan olägenhet kan uppskjutas.

32 § Ordföranden i styrelsen, överintendenten eller chef för institution
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
myndigheten. Efter beslut av överintendenten eller chef för institution
får även annan tjänsteman vidtaga sådana åtgärder.

Tjänstetillsättning

33 § Ordföranden och de ledamöter i styrelsen som regeringen utser
särskilt förordnas för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en
gång. Om särskilda skäl föreligger, kan förordnande förlängas mer än en
gång.

Överintendenten förordnas av regeringen för högst sex år. Förordnande för
museichef att vara överintendentens ställföreträdare meddelar regeringen
för högst tre år efter anmälan av överintendenten.

Konstnärsledamöterna i moderna museets inköpsnämnd och ersättare för dem
förordnas för två år. Ordinarie konstnärsledamot får icke meddelas
fortsatt förordnande.

Tjänst som museidirektör tillsättes av regeringen efter anmälan av
ordföranden i styrelsen. Chefen för moderna museet förordnas för högst
fem år.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av myndigheten.

Övriga föreskrifter

34 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
överintendent. Förordning (1982:384).

35 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på överintendent.
Förordning (1982:384).

36 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas av myndigheten även i fråga om museidirektörerna. Förordning
(1982:384).