Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

SFS nr
1976:447
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:116

Erkänd arbetslöshetskassa får pröva fråga om statsbidrag till sådana
fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av
beslut om fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som
meddelas av regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas,
tillämpas bestämmelserna i 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:
223). Lag (1989:116).

Övergångsbestämmelser

1989:116

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.