Berberisförordning (1976:452)

SFS nr
1976:452
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:325
Upphävd
1994-07-01

1 § Statens jordbruksverk anger växtarter och sorter enligt 1 § 2
berberislagen (1976:451).

Det åligger jordbruksverket att offentliggöra förteckning över växtarter
och sorter som omfattas av berberislagen. Förordning (1991:1445).

2 § Jordbruksverket fastställer bekämpningsplan enligt 2 § första
stycket berberislagen (1976:451).

När bekämpningsplan fastställes, ändras eller upphäves, skall beslutet
ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande
författningar i allmänhet. Underrättelse om beslutet skall därjämte
införas i ortstidning. Förordning (1991:1445).

3 § Bekämpningsskyldighet enligt 2 § andra stycket berberislagen
(1976:451) gäller ej i fråga om botanisk trädgård som är förbunden med
universitet eller högskola.

Fråga om befrielse från skyldighet enligt 2 § andra stycket
berberislagen i annat fall än som avses i första stycket prövas av
jordbruksverket. Beträffande naturreservat prövas frågan om
befrielse efter samråd med länsstyrelsen. Förordning (1991:1445).

4 § Förbud enligt 4 § berberislagen (1976:451) gäller ej överlåtelse
till eller plantering i botanisk trädgård som är förbunden med
universitet eller högskola.

Fråga om undantag från förbud enligt 4 § berberislagen i annat fall än
som avses i första stycket prövas av jordbruksverket. Beträffande
naturreservat prövas frågan om undantag efter samråd med länsstyrelsen.
Förordning (1991:1445).

5 § Tillsyn över efterlevnaden av berberislagen (1976:451) och med stöd
av lagen meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och
inom varje län av länsstyrelsen. Förordning (1991:1445).

6 § Länsstyrelsens beslut enligt berberislagen (1976:451) får överklagas
hos jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt berberislagen eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos kammarrätten. Förordning (1991:1445).

7 § har upphävts genom förordning (1990:849).

Övergångsbestämmelser

1990:849

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.