Förordning (1976:464) om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar

SFS nr
1976:464
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1260
Upphävd
1988-01-01

1 § Ansökan till nämnden för styrelserepresentationsfrågor om tillstånd
enligt 13 § andra stycket lagen (1976:351) om styrelserepresentation för
de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar eller om undantag
enligt 18 eller 19 § samma lag skall vara skriftlig.

2 § Ansökan om tillstånd, som avses i 1 §, skall innehålla uppgift om

1. sökanden,

2. den som avses bli utsedd till arbetstagarrepresentant,

3. företaget,

4. det företag, vars styrelse den som skall utses redan tillhör,

5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för
ansökningen.

3 § Ansökan om undantag, som avses i 1 §, skall innehålla uppgift om

1. det ansökande företaget,

2. arbetstagarorganisation som har beslutat om inrättande av
styrelserepresentation i företaget,

3. förhandlingar som har hållits mellan företaget och
arbetstagarorganisation,

4. de åtgärder som sökanden har vidtagit eller är beredd att vidtaga för
att på annat sätt än genom styrelserepresentation tillgodose
arbetstagarnas intresse av insyn och inflytande i fråga om företagets
verksamhet,

5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för
ansökningen.

4 § Till ansökningshandling skall fogas de handlingar som sökanden
åberopar.

5 § Är ansökan så ofullständig att den icke kan läggas till grund för
prövning i sak och kan rättelse ej vinnas på annat sätt, får sökanden
föreläggas att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att
ansökningen annars ej upptages till prövning.

Efterkommes icke föreläggande att avhjälpa brist som avses i första
stycket, skall ansökningen avvisas. Erinran om detta skall tagas in i
föreläggandet.

6 § Nämndens beslut i ärende som avses i 1 § tillställes parterna genom
nämndens försorg.