Förordning (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

SFS nr
1976:465
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:909
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:292

Uppgifter

1 § Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd
enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda och om undantag enligt 17 § samma lag.
Förordning (1987:1261).

2 § har upphävts genom förordning (1996:426).

Organisation

3 § Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.
Ledamöterna utses av regeringen. Ordföranden, som skall vara
eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer som inte
kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. De
övriga ledamöterna utses efter förslag av Föreningen Svenskt
Näringsliv, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet,
Arbetsgivaralliansen, Kooperationens förhandlingsorganisation,
Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens
centralorganisation. Föreningen Svenskt Näringsliv föreslår två
ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och
varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.
Förordning (2001:529).

4 § Hos nämnden finns en sekreterare. Förordning (1987:1261).

Ärendenas handläggning

5 § Sekreteraren utses av nämnden i plenum. Andra ärenden avgörs av
nämnden i plenum, om deras beskaffenhet kräver det. Förordning
(1987:1261).

6 § I prövningen av ärenden som avses i 1 § deltar ordföranden
och fyra andra ledamöter. Två av dessa skall vara utsedda på
förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen
Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda
ledamöterna inträder

– när ärendet gäller ett företag där en kommun har ett
bestämmande inflytande, den ledamot som har utsetts på förslag
av Svenska kommunförbundet,

– när ärendet gäller ett företag där en landstingskommun har
ett bestämmande inflytande, den ledamot som har utsetts på
förslag av Landstingsförbundet,

– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till
Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av
denna organisation,

– när ärendet gäller ett företag som är anslutet till
Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har
utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får
dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera
arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Förordning (2002:292).

7 § Bestämmelserna i 6 § om nämndens sammansättning skall också
tillämpas vid avgörande av andra ärenden än som där sägs, om ett ärende
inte är sådant att det bör avgöras av nämnden i plenum. Förordning
(1987:1261).

8 § Ordföranden prövar fråga om avvisning eller avskrivning i ett ärende
som avses i 1 §.

Administrativa ärenden avgörs av ordföranden. Nämnden får överlåta åt
ordföranden att avgöra även andra ärenden, dock inte avgörande i sak av
ett ärende som avses i 1 §. Förordning (1987:1261).

9 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål. Förordning (1987:1261).

10 § Ordföranden leder beredningen av ärende. Om det behövs, hålls
muntlig förberedelse. Förordning (1987:1261).

11 § har upphävts genom förordning (1987:1261).

12 § Ett ärende avgörs efter muntlig förhandling, om det inte finns
särskilda skäl till något annat. Förordning (1987:1261).

13 § Skall muntlig förhandling inte hållas, avgörs ärendet efter
föredragning. Föredragningen ankommer på sekreteraren eller en särskilt
förordnad föredragande.

Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende. Förordning
(1987:1261).

14 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden. Förordning (1987:1261).

15 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:840).

16 § Sekreteraren får utfärda föreläggande att avhjälpa brist i en
ansökan samt infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
nämnden. Förordning (1987:1261).

Övriga bestämmelser

17 § har upphävts genom förordning (1987:1261).

18 § har upphävts genom förordning (1987:1261).

19 § Av 18 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda framgår att nämndens beslut i fråga som avses i 1 §
inte får överklagas. Andra beslut av nämnden får överklagas enligt 35 §
verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:426).