Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse

SFS nr
1976:48
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-02-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1082
Upphävd
1989-01-01

Den som enligt kungörelsen (1974:963) om personalföreträdare i allmän
försäkringskassas styrelse har utsetts att i försäkringskassas styrelse
vara personalföreträdare eller suppleant för sådan skall erhålla arvode
enligt de grunder som gäller för arvode åt annan ledamot eller
suppleant i försäkringskassas styrelse.

Övergångsbestämmelser

1976:48

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Till personalföreträdare eller suppleant som har
utsetts före ikraftträdandet utgår arvode dock redan från och med den
dag han har tillträtt sitt uppdrag.