Förordning (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

SFS nr
1976:481
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1976-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:295
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
strålskyddsinstitut.

Uppgifter

2 § Institutet är som strålskyddsmyndighet enligt strålskyddslagen
(1958:110) central förvaltningsmyndighet för ärenden som skydd mot
joniserande och icke-joniserande strålning och handhar den verksamhet i
övrigt som åligger institutet enligt författning eller särskilda
bestämmelser.

3 § Det åligger institutet särskilt att

skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade med strålning
och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom de biologiska
strålningsverkningarnas och strålningsfysikens områden,

ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad strålskyddsforskning,

bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom
strålskyddsområdet,

beakta internationella normer på strålskyddsområdet,

vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet och
därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar som sysslar med
strålskyddsfrågor,

till samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor redovisa sin planerade
forskningsverksamhet angående kärnavfallshantering och avveckling av
kärntekniska anläggningar, i den mån verksamheten inte är ett led i
beredning av ärenden som institutet har att avgöra, samt resultaten av
denna forskningsverksamhet,

sprida upplysning om faror och olägenheter som kan orsakas av strålning,

tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.
Förordning (1987:350).

Organisation

4 § Institutet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst tio andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt. Förordning (1980:519).

5 § Generaldirektören är chef för institutet.

Inom institutet finns fyra huvudenheter nämligen administrativa enheten,
enheten för tillsyn på kärnenergiområdet, enheten för allmän tillsyn
samt forsknings- och utvecklingsenheten. Varje huvudenhet förestås av en
byråchef.

En av byråcheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning
(1983:217).

6 § Hos institutet är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning och annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita experter och
sakkunniga.

7 § Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd.

Till nämndens uppgifter hör att utarbeta forskningsprogram beträffande
den målinriktade strålskyddsforskningen samt planera, samordna och följa
den forskning som institutet svarar för.

8 § Ledamöter av forskningsnämnden är generaldirektören, som är nämndens
ordförande, samt högst tolv andra ledamöter som regeringen utser
särskilt. Dessa senare ledamöter förordnas för högst tre år. Nämnden
utser inom sig vice ordförande.

Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor. Förordning
(1980:519).

9 § har upphävts genom förordning (1986:608).

10 § har upphävts genom förordning (1986:608).

11 § har upphävts genom förordning (1986:608).

Ärendenas handläggning

12 § Av styrelsen avgöres

1. strålskyddsfrågor av större vikt eller principiell natur,

2. viktigare författninsfrågor,

3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänste
föreskrifter,

4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betyrelse,

5. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 19,

6. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplin
ansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1980:519).

13 § Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem
ordföranden, är närvarande. När en fråga av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:788).

14 § Vid sammanträde med styrelsen får chefen för statens livsmedels
verk eller den han sätter i sitt ställe närvara och deltaga i
överläggningarna men ej i besluten.

15 § Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av general
direktören. Förordning (1980:519).

16 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören. Förordning (1980:519).

17 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden. Förordning (1980:519).

18 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställ
företrädare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den tjänsteman
som generaldirektören bestämmer. Förordning (1980:519).

19 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av institutet meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1980:519).

20 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
huvudenhet dit ärendet hör eller särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handlägges enligt 16 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Chef för huvudenhet får närvara när ärende som hör till hans enhet
föredrages av annan. Förordning (1980:519).

21 § har upphävts genom förordning (1986:788).

22 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet.
Förordning (1980:519).

23 § Generaldirektören, byråchef eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos institutet. Förordning (1980:519).

24 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas för högst
tre år.

Byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av institutet.
Förordning (1980:519).

25 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av institutet i fråga om annan tjänst än tjänsten som
generaldirektör. Förordning (1980:519).

26 § I den utsträckning det är möjligt står institutets bibliotek,
verkstad och anordningar för undervisning och upplysningsverksamhet till
förfogande för institutionerna för radiofysisk respektive radiobiologi
vid karolinska institutet ävensom för avdelningen för sjukhusfysik vid
karolinska sjukhuset.