Naturvårdsförordning (1976:484)

SFS nr
1976:484
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
1998:1252
Upphävd
1999-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med

1. naturvårdsobjekt, områden och naturföremål för vilka förordnanden
enligt naturvårdslagen (1964:822) har meddelats,

2. naturvårdsförvaltning, sådan vård och förvaltning av naturvårdsobjekt
som behövs för att tillgodose det ändamål som avses med förordnande
enligt naturvårdslagen.

2 § Statens naturvårdsverk har det centrala ansvaret för
naturvårdsförvaltningen. Länsstyrelsen är ansvarig för
naturvårdsförvaltningen inom länet.

I frågor av vikt för vården av kulturmiljöer i landskapet skall
naturvårdsverket samråda med riksantikvarieämbetet. Förordning
(1991:1165).

3 § För naturvårdsobjekt skall naturvårdsförvaltare utses enligt denna
förordning. Till förvaltare skall den utses som med hänsyn till
kompetens samt från naturvårdssynpunkt och av ekonomiska eller andra
skäl bedöms som mest lämplig.

Vid valet av förvaltare skall behovet av samordning av
naturvårdsförvaltningen beaktas. Förordning (1988:715).

4 § Länsstyrelsen kan utse skötselråd för rådgivning inom länet i fråga
om naturvårdsförvaltning och vård av landskapet i övrigt.

Nationalparker

5 § I fråga om naturvårdsförvaltningen av nationalparker gäller vad som
föreskrivs i nationalparksförordningen (1987:938). Förordning
(1987:939).

6–8 §§ har upphävts genom förordning (1987:939).

Naturreservat

9 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter för naturvårdsförvaltningen av
naturreservat genom att fastställa en skötselplan. En skötselplan skall
ingå i varje beslut om bildande av naturreservat. Naturvårdsförvaltare
för naturreservat utses av länsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl får skötselplan fastställas efter det att
beslut om bildande av naturreservat har fattats.

Markägare, naturvårdsverket och naturvårdsförvaltaren skall snarast
möjligt underrättas om beslut som avses i första stycket. Förordning
(1991:1165).

10 § Länsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter som avses i 10 §
naturvårdslagen (1964:822). Förordning (1991:1165).

11 § Innan länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat
eller beslut enligt 8 § andra stycket eller 9 § naturvårdslagen
(1964:822), skall länsstyrelsen förelägga ägare och innehavare av
särskild rätt till marken att, om de vill framställa erinran mot
åtgärden, göra detta hos länsstyrelsen inom viss tid. Tiden får ej
sättas kortare än en månad. Har alla sakägare med känt hemvist lämnat
skriftligt godkännande, får länsstyelsen pröva ärendet utan att meddela
föreläggande.

Föreläggandet och de ifrågasatta reservatföreskrifterna skall snarast
möjligt delges varje sakägare vars rätt kan beröras av föreskrifterna
och som ej skriftligen har godkänt dessa.

12 § När föreskrift enligt 8-10 §§ naturvårdslagen (1964:822) eller
förbud enligt 11 § samma lag meddelas, ändras eller upphävs, skall
beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet
beträffande författningar i allmänhet och delges varje sakägare vars
rätt berörs av beslutet.

En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till Statens
naturvårdsverk, kommunen och naturvårdsförvaltaren. Dessutom skall en
kopia av beslutet sändas till Boverket, väghållningsmyndigheten,
lantmäterimyndigheten och skogsvårdsstyrelsen, om inte kännedom om
beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten.

Andra stycket skall också tillämpas när enligt 12 § naturvårdslagen
undantag medges från reservatföreskrift eller när tillstånd lämnas
eller vägras till en åtgärd, som enligt en sådan föreskrift inte får
vidtas utan länsstyrelsens tillstånd. När tillstånd vägras, behöver
en kopia av beslutet dock sändas endast till Naturvårdsverket och
naturvårdsförvaltaren. Förordning (1995:1433).

Naturminnen

13 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen för
naturminne och utser naturvårdsförvaltare.

Bestämmelserna i 10–12 §§ har motsvarande tillämpning på naturminne.

Markägare, statens naturvårdsverk och naturvårdsförvaltaren skall
snarast möjligt underrättas om beslut som avses i första stycket.

Särskilda bestämmelser till skydd för växt- och djurarter

14 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om förbud
enligt 14 § eller 14 a § naturvårdslagen (1964:822) för hela landet.
Länsstyrelsen får meddela motsvarande föreskrifter för länet eller
delar av länet. Myndigheter som har meddelat sådana föreskrifter
får i särskilda fall medge undantag från förbudet, om det inte finns
något annat tillfredsställande alternativ och den berörda
populationens fortbestånd inte påverkas negativt av undantaget.

Förbud som avses i första stycket skall ej utgöra hinder mot att
marken nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om ej annat föreskrives
vid dess meddelande. Har sådan föreskrift ej givits, kungöres
förbudet på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i
allmänhet. Meddelas förbudet av länsstyrelsen, skall
Naturvårdsverket underrättas.

Kan förbud som avses i första stycket medföra hinder mot att
marken nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, har 11 och 12 §§
motsvarande tillämpning. Lag (1994:1823).

15 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter som avses i 14 b §
naturvårdslagen (1964:822). Föreskrifterna får avse förbud att

1. färdas eller uppehålla sig inom området,

2. landa med båt eller annan farkost,

3. jaga eller medföra jaktredskap eller hund,

4. fiska,

5. bortföra eller skada ägg, rom eller bon,

6. ofreda djur genom fotografering eller liknande åtgärd.

Om inte något annat föreskrivs, gäller förbud som avses i första
stycket 1 eller 2 inte markinnehavaren eller hans folk och inte heller
statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende.

Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från förbud enligt
första stycket.

Om ett beslut enligt första stycket har betydelse för luftfarten skall
Luftfartsverket underrättas. Lag (1994:1823).

16 § I fråga om föreskrifter som avses i 15 § och som gäller
markinnehavaren eller hans folk har 11 och 12 §§ motsvarande
tillämpning.

17 § Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen för
område som avses i 15 § och utser naturvårdsförvaltare. Förordning
(1977:63).

18 § har upphävts genom förordning (1987:939).

19 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om hur minkfarm
eller liknande anläggning skall vara inhägnad samt om kontroll över
efterlevnaden av sådana föreskrifter.

Biotopskydd

19 a § Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får inte utföras
inom sådana skyddsvärda biotoper som anges i bilaga 1.

Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda
biotoper som avses i bilaga 1. Länsstyrelsen får, om det finns
särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från första
stycket. Förordning (1993:1086).

19 b § Skogsvårdsstyrelsen får besluta att sådana särskilt
skyddsvärda biotoper som anges i bilaga 2 skall omfattas av
biotopskydd enligt 21 § första stycket naturvårdslagen (1964:822).
I skogsvårdsstyrelsens beslut skall anges gränserna för den
skyddsvärda biotopen.

Skogsvårdsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda
dessa biotoper. Förordning (1994:1161).

19 c § Länsstyrelsen får besluta att följande biotoper skall
omfattas av biotopskydd enligt 21 § första stycket naturvårdslagen
(1964:822): Rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar och
naturbetesmarker. Länsstyrelsen får meddela sådant beslut även för
naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter för mark som inte
omfattas av skogsvårdslagen (1979:429). I länsstyrelsens beslut
skall anges gränserna för den skyddsvärda biotopen.

Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa
biotoper. Förordning (1994:1161).

19 d § Innan skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen fattar beslut
om biotopskydd enligt 19 b eller 19 c § skall myndigheten förelägga
de ägare eller de innehavare av särskild rätt till marken som vill
invända mot åtgärden att lämna sina invändningar till
myndigheten inom viss tid. Om alla sakägare med känt hemvist har
lämnat skriftligt godkännande, får myndigheten pröva ärendet utan
att meddela föreläggande.

Beslut om biotopskydd enligt 19 b eller 19 c § skall delges ägare eller
innehavare av särskild rätt till marken. Förordning (1994:1161).

19 e § 19 a–19 c §§ gäller inte för arbetsföretag på mark i omedelbar
anslutning till befintlig bebyggelse.

Trots vad som föreskrivs i 19 a–19 c §§ får sådana arbetsföretag
utföras som behövs för att genomföra en detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10) om planen har vunnit laga kraft när
biotopskyddet beslutas. Motsvarande gäller arbetsföretag i enlighet
med områdesbestämmelser eller arbetsplaner enligt väglagen
(1971:948) som varit utställda. Förordning (1993:1086).

19 f § Länsstyrelsen skall på begäran kostnadsfritt lämna besked om
ett mark- eller vattenområde är skyddat enligt 19 a §. Förordning
(1993:1086).

19 g § Vad som sägs om länsstyrelsen i denna förordning skall i
fråga om skyddet för biotoperna i stället gälla skogsvårdsstyrelsen,
om den myndigheten ansvarar för vården av biotopen. Förordning
(1993:1086).

Markavvattning

19 h § Förbud enligt 18 d § naturvårdslagen (1964:822) mot
markavvattning gäller i de län eller kommuner eller områden som
anges i bilaga 3.

Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet
medge undantag från första stycket. Förordning (1994:1161).

Särskilda skyddsområden

19 i § De områden som är förtecknade i bilaga 4 är sådana särskilda
skyddsområden som avses i 19 b § första stycket naturvårdslagen
(1964:822). Kartor som utvisar områdenas avgränsningar skall finnas
tillgängliga hos Statens naturvårdsverk. Förordning (1996:203).

Särskilda bestämmelser till skydd för friluftslivet och naturmiljön

20 § Länsstyrelsen får meddela förordnande och föreskrift som
avses i 15 § andra–fjärde stycket, 16 § andra och fjärde stycket och
18 c § tredje stycket samt tillstånd och föreläggande enligt 22 §
naturvårdslagen (1964:822). Länsstyrelsen får också föreskriva
anmälningsskyldighet för samråd enligt 20 § första stycket samma
lag i andra fall än som avses i 23 § denna förordning. Motsvarande
befogenhet tillkommer skogsvårdsstyrelsen i fall som avses i 23 a §.

När föreskrift enligt 18 c § tredje stycket naturvårdslagen meddelas,
skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet
beträffande författningar i allmänhet. En kopia av beslutet skall
snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk och
skogsvårdsstyrelsen.

Har länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen föreskrivit
anmälningsskyldighet som avses i första stycket, skall föreskriften
delges varje sakägare vars rätt berörs av beslutet.
Lag (1994:1823).

21 § Innan förordnande meddelas om utvidgning av
strandskyddsområde enligt 15 § andra stycket naturvårdslagen
(1964:822), skall, om förordnandet är avsett att gälla längre tid
än sex månader, förslag till förordnandet ha hållits tillgängligt
för granskning inom orten under viss tid, minst en månad, efter det
kungörelse därom har införts i ortstidning eller tillkännagetts på
annat lämpligt sätt. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för
sakägarna att, om de vill framställa erinran mot förslaget, göra
detta hos länsstyrelsen inom granskningstiden.

I fråga om beslut att utvidga, undanta ett område från eller
upphäva strandskydd enligt 15 § andra — fjärde stycket
naturvårdslagen tillämpas 12 § första och andra stycket denna
förordning. Om det är fråga om upphävande av strandskydd inom
ett område som avses att omfattas av en detaljplan eller
områdesbestämmelser krävs inte kungörande och delgivning enligt
12 § första stycket, om motsvarande uppgifter lämnats i
kungörelsen vid förfarandet enligt 5 kap. 24 och 25 §§ plan- och
bygglagen (1987:10). Lag (1994:1823).

21 a § Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för
skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, skall anmälan
göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen
(1964:822) om leden eller anläggningen ligger utanför ett
område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen
(1987:10). Om en sådan anmälan har gjorts innan kommunen
beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan leden eller
anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som omfattas av
förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av
allmän skoterled m.m. behöver inte anmälan göras.

Anmälan enligt första stycket skall även göras innan skoterled
eller annan anläggning för skotertrafik utförs för annan
huvudman än en kommun. Förordning (1997:714).

21 b § Innan det meddelas tillstånd att bedriva undersökning
enligt minerallagen (1991:45) inom ett område som avses i 3
kap. 5 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser,
skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket
naturvårdslagen (1964:822).

Undersökningstillstånd får beviljas endast om det kan antas att
arbetet kan utföras så att påtaglig skada för områdets natur-
eller kulturvärden inte uppkommer. Tillstånd skall förenas med
de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och
enskild rätt. Förordning (1997:714).

21 c § Innan renstängsel eller annan fast anläggning för
rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 20 §
första stycket naturvårdslagen (1964:822).
Förordning (1997:714).

22 § I fråga om naturvårdsområde har 9–12 §§ motsvarande tillämpning.

23 § Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat
skogsvårdsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark
eller om sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver
tillstånd enligt 18 c § naturvårdslagen (1964:822) skall anses
ha gjort anmälan för samråd beträffande åtgärden enligt 20 § första
stycket naturvårdslagen.

Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat länsstyrelsen
om att jordbruksmark skall tas ur jordbruksproduktion skall anses
ha gjort anmälan för samråd enligt 20 § första stycket
naturvårdslagen beträffande sådant arbetsföretag för vilket marken
tas i anspråk. Förordning (1993:1098).

23 a § De befogenheter som länsstyrelsen har enligt 20 och 39 §§
naturvårdslagen (1964:822) skall i stället utövas av
skogsvårdsstyrelsen för åtgärder på mark som omfattas av
skogsvårdslagen (1979:429) och som avser avverkning,
hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, bortförande
av avverkningsrester, skogsbilvägar, skogsgödsling och
skogsmarkskalkning.

Innan beslut fattas beträffande skogsbilvägar, skogsgödsling och
skogsmarkskalkning skall skogsvårdsstyrelsen samrada med
länsstyrelsen. Förordning (1994:1161).

24 § har upphävts genom förordning (1983:424).

25 § Ansökan om undantag enligt 12 § andra stycket eller om dispens
enligt 16 a § första stycket eller om tillstånd enligt 17 § andra
stycket, 18, 18 c, 19, 22 eller 24 a § samt anmälan om samråd enligt
20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822) skall vara åtföljd av
karta, skiss eller ritning samt i den utsträckning som behövs i det
enskilda fallet en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Om ett ärende som avses i första stycket är av stort allmänt intresse
skall kungörelse om ansökan eller anmälan och om
miljökonsekvensbeskrivningen införas i den eller de ortstidningar som
länsstyrelsen bestämmer. I kungörelsen skall anges var handlingarna i
ärendet hålls tillgängliga samt att skriftliga anmärkningar får lämnas
till länsstyrelsen inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det
att kungörelsen var införd. Platsen där handlingarna hålls tillgängliga
bör bestämmas i samråd med berörd kommun.

Överväger länsstyrelsen att i fråga om ett område som avses med en
ansökan om tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen meddela föreskrifter om
skydd för grundvattnet enligt 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291), bör
frågan om sådant tillstånd inte prövas förrän frågan om skyddet för
grundvattnet har avgjorts. Förordning (1991:1165).

26 § I ärende enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822) rörande anordning
inom område med områdesbestämmelser skall yttrande inhämtas från
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet.

Söks tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och kräver anordningen i
fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen (1971:948), skall ärendet
prövas enligt båda lagarna. Förordning (1991:1629).

26 a § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom svenskt
sjöterritorium från utländska forskningsfartyg utan tillstånd från
Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen
besluta om undantag från kravet på tillstånd.

Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter i frågor om
tillstånd. Förordning (1996:521).

27 § När dispens medges enligt 16 a § första stycket
naturvårdslagen (1964:822) eller tillstånd lämnas enligt 18, 22 eller
24 a § samma lag, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas
till Statens naturvårdsverk och kommunen. Dessutom skall en kopia av
beslutet sändas till väghållningsmyndigheten och
lantmäterimyndigheten om beslutet har betydelse för myndigheten. När
dispens eller tillstånd enligt de paragraferna vägras, skall en kopia
av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket. När
tillstånd lämnas eller vägras enligt 18 c § naturvårdslagen skall en
kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket och
skogsvårdsstyrelsen.

När beslut meddelas i ett ärende om föreläggande eller förbud enligt
17 §, 20 § andra stycket, 22 § andra stycket, 24 § eller 39 § första
stycket eller om handräckning enligt 39 § första stycket
naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas
till Naturvårdsverket.

När ett beslut meddelas enligt 19 b eller 19 c § eller när det till
följd av ett sådant beslut meddelas ett beslut om intrångsersättning
enligt 26 § naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast
möjligt sändas till Naturvårdsverket. En kopia av en
skogsvårdsstyrelses beslut skall sändas till länsstyrelsen i samma
län och kopia av en länsstyrelses beslut till skogsvårdsstyrelsen i
samma län.

Lantmäterimyndigheten skall snarast möjligt underrättas om beslutet
om föreläggande enligt 17 § första stycket första meningen, tillstånd
enligt 18 § samt föreskrift om samråd enligt 20 § första stycket
naturvårdslagen. Lantmäterimyndigheten skall snarast möjligt
underrättas om beslut enligt 19 b eller 19 c § samt om beslut om
intrångsersättning i sådant fall. Förordning (1995:1433).

27 a § Den som exploaterar en täkt som kräver tillstånd enligt
18 § naturvårdslagen (1964:822) eller för annat ändamål än
markinnehavarens husbehov exploaterar en täkt med tillstånd enligt
vattenlagen (1983:291) skall årligen till länsstyrelsen lämna
uppgifter om produktionen av block, sten, grus, sand, morän och torv
enligt föreskrifter som meddelas av Statens naturvårdsverk. Samma
uppgiftsskyldighet gäller för den som bedriver en stenkrossrörelse
som inte ligger i anslutning till en täkt.

Länsstyrelsen får medge undantag från skyldigheten enligt första
stycket om uppgifterna saknar betydelse för planeringen av
naturvården inom länet.

Den som innehar ett sådant tillstånd till täkt av block, sten, grus
och sand som avses i första stycket skall till länsstyrelsen lämna
uppgift om vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten.
Länsstyrelsen skall lämna uppgiften till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Förordning (1996:7).

Tillsyn

27 b § Innan en kommun gör framställning om överlåtelse av
tillsynsansvar till en kommunal nämnd enligt 18 b § naturvårdslagen
(1964:822), bör samråd ske med länsstyrelsen.

När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall
länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av tillsynen mellan
länsstyrelsen och den kommunala nämnden sker på ett sätt som är lämplig
från naturvårdssynpunkt och med hänsyn till de lokala förhållandena.
Stor vikt skall därvid fästas vid kommunens önskemål.

Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar skall sändas till statens
naturvårdsverk. Förordning (1983:424).

27 c § Naturvårdsvakt förordnas av länsstyrelsen i det län där
naturvårdsvakten har sitt hemvist.

Föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter meddelas
av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens naturvårdsverk.
Förordning (1991:1165).

28 § Innan länsstyrelsen i ett naturvårdsärende fattar beslut som kan
föranleda ersättnings- eller inlösensskyldighet enligt naturvårdslagen
(1964:822) eller annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annat
beslut av vikt, skall länsstyrelsen samråda med statens naturvårdsverk.

I naturvårdsärenden som berör skogsmark skall yttrande inhämtas från
skogsvårdsstyrelsen. Förordning (1991:79).

28 a § Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på
länsstyrelsen enligt 16 a § första stycket såvitt avser dispens för
annan åtgärd än byggande av försvarsanläggning eller allmän väg, 17 §
samt 39 § första och andra styckena naturvårdslagen (1964:822) helt
eller delvis skall tillkomma den kommunala nämnd som kommunfullmäktige
bestämmer. Detsamma gäller i fråga om befogenhet att enligt 20 § denna
förordning meddela tillstånd eller föreläggande enligt 22 §
naturvårdslagen.

Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen
enligt 7–9, 11–13 och 19 §§ naturvårdslagen helt eller delvis skall
tillkomma även den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer.
Efter ett sådant förordnande får den kommunala nämnden även meddela
föreskrifter som avses i 10 § samma lag.

I ärenden som efter förordnande enligt denna paragraf prövas av en
kommunal nämnd skall även de uppgifter i övrigt som enligt denna
förordning ankommer på länsstyrelsen i stället ankomma på den kommunala
nämnden. Samråd skall dock ske med länsstyrelsen i stället för med
statens naturvårdsverk. Förordning (1991:2011).

28 b § Ett beslut som en kommunal nämnd meddelat efter förordnande
enligt 28 a § första stycket skall expedieras enligt de föreskrifter som
gäller när länsstyrelsen har meddelat ett beslut av samma slag. Dessutom
skall en avskrift av beslutet sändas till länsstyrelsen.

Ett beslut som en kommunal nämnd meddelat efter förordnande enligt
28 a § andra stycket skall genom länsstyrelsens försorg och på kommunens
bekostnad kungöras i länets författningssamling så snart det kan ske.
Beslutet skall genom kommunens försorg anslås och underrättelse om
beslutet införas i ortstidning. Förordning (1991:1165).

29 § I naturvårdsärende åligger det länsstyrelsen att på statens vägnar
söka träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller
fordrar inlösen av fastighet.

Länsstyrelsen kan på begäran förskjuta medel för ändamål som avses i
30 § naturvårdslagen (1964:822).

30 § Föres vid domstol talan om ersättning eller inlösen enligt
naturvårdslagen (1964:822), företrädes staten av kammarkollegiet. I
frågor av vikt med hänsyn till naturvårdsintresset skall kammarkollegiet
samråda med statens naturvårdsverk.

31 § Ingår fastighet i häradsallmänning eller annan samfällighet som
enligt gällande bestämmelser ej får minskas, skall länsstyrelsen hålla
inne ersättningsbelopp, som tillkommer samfälligheten enligt 26 §
naturvårdslagen (1964:822) eller på grund av inlösen enligt 27 § nämnda
lag, till dess det slutligen har avgjorts hur det skall förfaras med
beloppet.

32 § Kostnad för handräckning enligt 39 § naturvårdslagen (1964:822) som
inte har sökts av en kommunal nämnd kan på kronofogdemyndighetens
begäran förskjutas av allmänna medel. Förordning (1987:594).

33 § Länsstyrelsen skall tillse att, i den mån det behövs, mätning och
kartläggning sker av område som utgör naturreservat, naturminne eller
naturvårdsområde. Närmare bestämmelser om mätning och kartläggning finns
i mätningskungörelsen (1974:339).

34 § Länsstyrelsens beslut enligt 9 §, 13 § första stycket, 15 § tredje
stycket, 17 § eller 22 § såvitt avser meddelande av föreskrifter om
naturvårdsförvaltningen och utseende av naturvårdsförvaltare eller
statens naturvårdsverks beslut enligt 19 § får överklagas hos
regeringen. Detsamma gäller länsstyrelsens beslut enligt 18 c § tredje
stycket naturvårdslagen (1964:822).

Länsstyrelsens beslut enligt 27 a § andra stycket får inte överklagas.

En kommunal nämnds beslut enligt denna förordning får överklagas hos
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (1987:939).

35 § Länsstyrelsen skall föra ett register över beslut i
naturvårdsärenden och andra förhållanden på naturvårdens område
(naturvårdsregister) i enlighet med föreskrifter som meddelas av Statens
naturvårdsverk. Naturvårdsverket skall föra ett sammanfattande register.
Förordning (1992:432).

Avgifter för vissa ärenden

36 § Avgift tas ut för en statlig myndighets prövning av ansökan enligt
naturvårdslagen (1964:822) eller denna förordning i de fall som framgår
av tredje stycket.

Bestämmelser om vissa andra avgifter finns i förordningen (1984:381) om
täktavgift.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Dispens från bestämmelserna i 16 a §
första stycket naturvårdslagen (1964:822) 5
Tillstånd till torvtäkt 7
Tillstånd till markavvattning för en
dikeslängd av
0–999 meter 2
1 000–9 999 meter 4
10 000 meter och längre 6
Tillstånd till uppsättning av sådan
anordning som avses i 22 § naturvårdslagen 5
Tillstånd till uppförande av vilthägn 5

Prövas flera ansökningar om markavvattning samtidigt och rör
ansökningarna samma eller intilliggande markområden, skall avgift tas ut
för den sammanlagda dikningslängd som ansökningarna avser. Förordning
(1992:1265).

Bilaga 1

Biotoper som avses i 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484)

1. Alléer

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst
fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden
skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.

2. Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och
där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande
vattnet högst uppgår till ett hektar.

3. Odlingsrösen i jordbruksmark

På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av
stenar med ursprung i jordbruksdriften.

4. Pilevallar

Hamlade pilar i en rad som består av minst fem träd med ett
inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen
jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är
plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl
utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen
omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans
projektion på marken utgör. För det fall vallen är bredare än
trädkronornas projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin
helhet.

5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark

Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i
jordbruksmark, som ständigt håller ytvatten eller en fuktig markyta
såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor,
märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser
inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för
bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.

6. Stenmurar i jordbruksmark

Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som
har en tydlig, långsträckt utformning i naturen.

7. Åkerholmar

Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar
som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.
Förordning (1993:1086).

Bilaga 2

Biotoper som avses i 19 b § naturvårdsförordningen (1976:484)

Brandfält
Lövbrännor
Äldre naturskogsartade lövbestånd
Äldre naturskogsartade ädellövskogsbestånd
Örtrika allundar
Ravinskogar
Örtrika bäckdråg
Urskogsartade barrskogsbestånd
Ädellövsumpskogar
Örtrika sumpskogar
Äldre skogsbeten
Åsgranskogar
Kalkbarrskogar
Rik- och kalkkärr i skogslandskapet
Alkärr
Gamla hassellundar
Källor med omgivande våtmarker inom område som omfattas av
bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429)
Myrholmar på mark som omfattas av bestämmelserna i
skogsvårdslagen (1979:429)
Ras- eller bergbranter inom område som omfattas av
bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429)
Förordning (1993:1086).

Bilaga 3

Län, kommuner och områden vilka skyddas enligt 19 h §
naturvårdsförordningen (1976:484)

Län

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län utom Hylte kommun
Västra Götalands län

Kommuner

Jönköpings kommun
Tranås kommun
Aneby kommun
Eksjö kommun
Vetlanda kommun
Habo kommun
Mullsjö kommun
Säffle kommun
Grums kommun
Hammarö kommun
Kristinehamns kommun
Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds församlingar
Örebro kommun
Kumla kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Askersunds kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Hallstahammars kommun
Västerås kommun

Områden

Objekt Län

Åsnen G
Kävsjö-Store Mosse F
Kilsviken O/S
Svartåområdet U
Hovranområdet W
Ånnsjön Z
Umeälvens delta AC
Tärnasjön AC
Gammelstadsviken BD
Persöfjärden BD
Tjålmejaure-Laisdalen BD
Laidaure BD
Sjaunja BD
Taavavouma BD
Förordning (1997:963).

Bilaga 4

Områden som enligt 19 i § naturvårdsförordningen (1976:484) är
förklarade som särskilda skyddsområden

Län Nr enligt Namn Skyddsform enligt
enligtEG-kod naturvårdslagen
(1964:822,NVL)

AB SE0110017 Tyresta-Åva naturreservat,
nationalpark
AB SE0110034 Angarnsjöängen naturreservat
AB SE0110083 Gunnarstenarna naturreservat
AB SE0110092 Stora Nassa naturreservat
AB SE0110096 Svenska Högarna naturreservat,14 b §
NVL
AB SE0110114 Bornsjön naaturvårdsområde

C SE0210008 Båtfors naturreservat
C SE0210023 Florarna naturreservat
C SE0210037 Fiby urskog naturreservat
C SE0210040 Västerbådan- 14 b § NVL
Lågagrundet
C SE0210041 Hållet-Blåbådan 14 b § NVL
C SE0210077 Hjälstaviken naturreservat
C SE0210152 Bleckan-Söderören 14 b § NVL
C SE0210153 Forsmarksbruk 14 b § NVL

D SE0220020 Strandstuguviken naturreservat
D SE0220034 Tullgarn naturvårdsområde,
naturreservat
D SE0220086 Hartsö-Enskär naturreservat,
14 b § NVL
D SE0220087 Sörfjärden naturreservat
D SE0220129 Skärgårdsreservaten naturreservat
D SE0220145 Båvenreservaten delvis naturreservat,
delvis oskyddad

E SE0230067 Tåkern naturreservat
E SE0230090 Bråviken naturreservat
E SE0230100 Glottern naturreservat
E SE0230124 Kungsbro naturreservat
E SE0230125 Svartåmynningen naturreservat
E SE0230126 Svensksundsviken naturreservat
E SE0230136 Sjövik naturreservat
E SE0230137 Rocksmosse naturreservat
E SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö naturreservat,
14 b § NVL
E SE0230139 Dannskären 14 b § NVL
E SE0230140 Väggö naturreservat
E SE0230141 Eknön naturreservat

F SE0310016 Draven naturreservat
F SE0310017 Fegen naturvårdsområde
F SE0310020 Store Mosse nationalpark
F SE0310102 Ko mosse naturreservat
F SE0310103 Dumme mosse naturreservat
F SE0310104 Domneådammen 14 b § NVL
F SE0310106 Uvaberget och naturreservat
Ramlaklint
F SE0310375 Kroppsjön saknas
F SE0310376 Hyllingen naturreservat

G SE0320014 Möckeln naturreservat
G SE0320022 Taglamyren naturreservat
G SE0320031 Kråketorp naturreservat
G SE0320040 Åsnen naturreservat
G SE0320101 Östra Åsnen naturreservat
G SE0320102 Långö naturreservat
G SE0320103 Storsjöområdet naturreservat
G SE0320104 Osaby naturreservat
G SE0320105 Årshultsmyren naturreservat

H SE0330034 Grytsjön naturreservat
H SE0330049 Misterhult naturreservat
H SE0330050 Norra Kvill nationalpark
H SE0330051 Ålhults urskog naturreservat
H SE0330052 Sladö-Äskeskär naturreservat
H SE0330054 Beijershamn- naturreservat
Svansholmen
H SE0330059 Petgärde naturreservat
H SE0330060 Djurstad träsk naturreservat
H SE0330062 Knisamosse naturreservat
H SE0330082 Stora Ören 14 b § NVL
H SE0330083 Ottenby naturreservat
H SE0330084 Södviken 14 b § NVL
H SE0330106 Storö naturreservat
H SE0330109 Eckelsudde 14 b § NVL
H SE0330126 Vållö naturreservat
H SE0330127 Virbo med Ekö naturreservat
H SE0330128 Ängmossen saknas
H SE0330129 Hulingen 14 b § NVL
H SE0330130 Björnnäset naturreservat

I SE0340010 Näsrevet 14 b NVL
I SE0340016 Hummelsboholm 14 b § NVL
I SE0340017 Närsholmen naturvårdsområde
I SE0340018 Ugnen 14 b § NVL
I SE0340021 Laus holmar naturreservat
I SE0340023 Stora Karlsö naturreservat
I SE0340025 Lilla Karlsö naturreservat
I SE0340045 Uppstaig naturreservat
I SE0340049 Paviken naturreservat
I SE0340098 Grötlingboudd- naturreservat
Ytterholmen
I SE0340099 Faludden 14 b § NVL
I SE0340100 Västergarns utholme naturreservat
I SE0340104 Yttre Stockviken naturvårdsområde
I SE0340105 Södra Grötlingboudd naturvårdsområde
I SE0340106 Sigdesholm naturvårdsområde

K SE0410040 Utklippan naturreservat
K SE0410041 Torhamn- naturreservat
Hästholmen
K SE0410042 Tromtö-Almö naturreservat
K SE0410043 Tjärö-Bockö naturreservat
K SE0410044 Vållholmen 14 b § NVL
K SE0410046 Bräkne-Hoby Skärgård 14 b § NVL
K SE0410047 Björkeskärven 14 b § NVL
K SE0410048 Ronnekläppen m.fl. öar 14 b § NVL
K SE0410049 Björnön-Varö 14 b § NVL
K SE0410050 Gräsör m.fl. öar 14 b § NVL
K SE0410051 Abramsäng 14 b § NVL
K SE0410052 Majö 14 b § NVL
K SE0410053 Kristianopels skärgård 14 b § NVL
K SE0410086 Storemosse naturreservat

M SE0420002 Hallands väderö naturreservat,14 b § NVL
M SE0420124 Håslövs ängar naturreservat
M SE0420125 Fredriksdal naturreservat
M SE0420126 Gruarna 14 b § NVL
M SE0420127 Tosteberga- naturreservat,
Änggruarna 14 b § NVL
M SE0420144 Pulken och saknas
Vramsåns mynning
M SE0420145 Hammarsjö-området saknas
M SE0420146 Araslövssjö-området saknas
M SE0430002 Falsterbo-Foteviken naturreservat
M SE0430087 Klingavälsåns dalgång naturreservat,
saknas delvis
M SE0430088 Sandhammaren naturreservat,
landskapsbildsskydd
M SE0430089 Norra Fyledalen saknas
M SE0430090 Fulltofta-Ringsjön naturreservat
M SE0430091 Löddeåns mynning naturreservat
M SE0430092 Kullaberg naturreservat

N SE0510006 Laholmsbuktens sand- naturreservat
dynreservat1
N SE0510023 Porsbjärnatur reservat
N SE0510050 Balgö naturvårdsområde
N SE0510068 Sandsjöbacka naturreservat
N SE0510080 Tylön naturreservat
N SE0510081 Morups Tånge naturreservat
N SE0510082 Gamla Köpstad naturreservat
N SE0510083 Getterön naturreservat
N SE0510084 Nidingen naturreservat
N SE0510085 Tjölöholm naturreservat
N SE0510086 Äskatorp naturreservat
N SE0510087 Tira Öar naturreservat
N SE0510088 Fegen naturvårdsområde
N SE0510089 Söderängarna naturreservat

O SE0520001 Vrångöskärgården naturreservat,
14 b § NVL
O SE0520013 Ödsmålskile naturreservat
O SE0520033 Sandsjöbacka naturreservat
O SE0520034 Stigfjorden naturreservat,
naturvårdsområde
O SE0520035 Göta-Nordre älv naturreservat
O SE0520036 Sälöfjorden naturreservat,
14 b § NVL
O SE0520037 Breviks kile- naturreservat,
Toftenäs naturvårdsområde
O SE0520107 Vättlefjäll naturreservat
O SE0520141 Kynnefjäll naturreservat
O SE0520142 Svartedalen naturreservat
O SE0520144 Galtö lera – naturreservat,
Älgö lera naturvårdsområde
O SE0520146 Bredfjället västra naturreservat
O SE0520152 Svartedalen västra SPA naturvårdsområde

O SE0530001 Fegen naturvårdsområde
O SE0530008 Komosse naturreservat
O SE0530024 Svartedalen naturreservat
O SE0530027 Bredfjället naturreservat
O SE0530028 Hullsjön naturreservat
O SE0530029 Halle- och naturreservat
Hunnebergs branter
O SE0530030 Öjemossarna naturreservat
O SE0530041 Tingavallamossen naturreservat
O SE0530042 Sörknatten naturreservat
O SE0530051 Yttre Bodane- naturreservat,
Kräklingarna 14 b § NVL
O SE0530052 Baljåsen naturreservat
O SE0530073 Risveden naturreservat
O SE0540001 Dumme mosse delvis
landskapsbildsskydd
delvis 14 b § NVL
O SE0540009 Bare mosse naturvårdsområde

O SE0540044 Öjemossarna naturreservat
O SE0540045 Hunnebergs branter naturreservat
O SE0540047 Sydbillingens platå naturreservat
O SE0540062 Östen naturvårdsområde
O SE0540084 Hornborgasjön naturreservat,saknas
O SE0540120 Åråsviken- delvis
Vallholmen naturreservat

O SE0540163 Blängsmossen naturreservat

S SE0610001 Millesvik- naturreservat
Luröskärgård
S SE0610006 Värmlandsskär- naturreservat
gården
S SE0610010 Nötön-Åråsviken naturreservat
S SE0610012 Gillbergasjön naturreservat
S SE0610031 Bjursjöhöjden naturreservat
S SE0610036 Rahästen- naturreservat
Rödvattenber
S SE0610089 Ivana naturreservat
S SE0610093 Horstomyren naturreservat
S SE0610095 Brånberget naturreservat
S SE0610120 Kesebotten naturreservat
S SE0610122 Hovfjället naturreservat
S SE0610123 Geijerdalsmossen naturreservat
S SE0610126 Fänstjärnsskogen naturreservat
S SE0610127 Titjärnsskogen naturreservat

T SE0240001 Tiveden nationalpark nationalpark
T SE0240009 Skagershultsmossen naturreservat
T SE0240011 Sotterns skärgård naturreservat
T SE0240020 Ugglehöjden naturreservat
T SE0240022 Trangärdet naturreservat
T SE0240032 Grönbo naturreservat
T SE0240036 Hammarmossen naturreservat
T SE0240037 Knuthöjdsmossen naturreservat
T SE0240045 Norra Vätterns skärgård naturreservat
T SE0240052 Fisksjön naturreservat
T SE0240058 Kvismaren naturreservat
T SE0240059 Oset-Rynningeviken naturreservat
T SE0240060 S Åsmossen saknas
T SE0240064 Östra Sälsjömossen naturreservat
T SE0240078 Björka lertag naturreservat

U SE0250005 Strömsholm naturreservat
U SE0250008 Ridöarkipelagen naturreservat
U SE0250009 Engsö naturreservat
U SE0250018 Lappland naturreservat
U SE0250019 Stora Flyten och samrådsområde
Stormossen
U SE0250022 Vitmossen samrådsområde
U SE0250027 Långhällsmossen naturreservat

U SE0250029 Ruthagsskogen naturreservat
U SE0250032 Bredmossen naturreservat
U SE0250043 Ölstabrändan naturreservat
U SE0250052 Tängsta naturreservat
U SE0250095 Askö-Tidö naturreservat
U SE0250096 Gnien naturreservat
U SE0250097 Fermansbourskog naturreservat
U SE0250098 Nötmyran naturreservat
U SE0250099 Höskovsmossen naturreservat
U SE0250100 Djupebo naturreservat
U SE0250101 Tinäset naturreservat
U SE0250102 Hedesundafjärden samrådsområde
U SE0250104 Fläckebo naturreservat
U SE0250147 Gorgen samrådsområde
U SE0250148 Gussjön samrådsområde
U SE0250151 Vrenninge samrådsområde

W SE0620001 Långfjället-Städjan- naturreservat
Nipan
W SE0620002 Vedungsfjällen naturreservat
W SE0620009 Drevfjällen naturreservat
W SE0620015 Fulufjället naturreservat,
saknas delvis
W SE0620041 Ansjovarden-Stopån- naturreservat
Våmhuskölen
W SE0620053 Gåsberget naturreservat
W SE0620062 Tandövala naturreservat
W SE0620130 Nybrännberget naturreservat
W SE0620156 Bredmossen naturreservat
W SE0620244 Kloster naturreservat

X SE0630023 Myrar öster om samrådsområde
Öjaren
X SE0630026 Orarna samrådsområde
X SE0630027 Eggegrund och naturvårdsområde
Gråsjälsbådan
X SE0630034 Axmar högmosse och naturreservat
Gnagmur
X SE0630051 Sässmanområdet samrådsområde
X SE0630061 Ysberget- naturreservat
Laxtjärnsberget
X SE0630107 Brassberget naturreservat
X SE0630108 Stensjön och naturreservat
Lomtjärnen
X SE0630125 Hagåsen naturreservat
X SE0630153 Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat
X SE0630154 Spjutholmen naturreservat
X SE0630155 Stenöorm naturreservat
X SE0630156 Ålsjön naturreservat
X SE0630163 Gammelstilla- naturreservat
Bredmossen
X SE0630164 Testeboåns natur- naturreservat
reservat
X SE0630166 Axmar-Gåsholma naturreservat

Y SE0710033 Jämtgaveln naturreservat
Y SE0710054 Skuleskogen nationalpark

Z SE0720226 Sånfjället nationalpark,
naturreservat,saknas
Z SE0720033 Rogen naturreservat
Z SE0720084 Vålådalen naturreservat
Z SE0720094 Ändsjön naturreservat
Z SE0720134 Offerdalsberg naturreservat
Z SE0720160 Oldflån-Ansätten saknas
Z SE0720164 Skäckerfjällen naturreservat
Z SE0720171 Sjösjöfjällen naturreservat,saknas
delvis
Z SE0720183 Frostvikenfjällen naturreservat,saknas
delvis
Z SE0720201 Helvetesbrännan saknas
Z SE0720202 Öjsjömyrarna saknas
Z SE0720215 Brötarna saknas

AC SE0810001 Kronören naturreservat
AC SE0810002 Bonden naturreservat
AC SE0810010 Holmöarna naturreservat
AC SE0810016 Björnlandet nationalpark
AC SE0810039 Vitbergen naturreservat
AC SE0810051 Alsberget naturreservat
AC SE0810054 Blaikfjället naturreservat
AC SE0810056 Oxfjället naturreservat
AC SE0810057 Gitsfjället naturreservat
AC SE0810059 Marsfjället naturreservat
AC SE0810080 Vindelfjällen naturreservat
AC SE0810096 Stenbithöjden naturreservat

BD SE0820216 Sjauna naturreservat
BD SE0820257 Pessinki naturreservat
BD SE0820108 Haparanda skärgård nationalpark
BD SE0820167 Muddus nationalpark
BD SE0820201 Padjelanta nationalpark
BD SE0820035 Rödkallen-Sör-Espen naturreservat
BD SE0820042 Gammelstadsviken naturreservat
BD SE0820275 Alajaure naturreservat
BD SE0820276 Påkketanjaure naturreservat
BD SE0820018 Lamburträsket naturreservat
Förordning (1998:38).

Övergångsbestämmelser

1995:1433

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.