Förordning (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd

SFS nr
1976:493
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1976-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1110
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på handelsflottans kultur- och fritidsråd.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan kanslichefen.
Förordning (1980:788).

Uppgifter

2 § Rådet har till uppgift att planlägga, samordna och genomföra
kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk.

3 § Rådet skall varje år före den 1 november till
kommunikationsdepartementet avge en berättelse om rådets verksamhet
under det senaste budgetåret. Förordning (1980:788).

Organisation

4 § Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande, en vice
ordförande och högst sju andra ledamöter.

För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas ersättare till
det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1980:788).

5 § Hos rådet finns ett kansli som förestås av en kanslichef.

Till kansliet hör sjömansbiblioteket i Göteborg, som förestås av en
bibliotekarie, och de platsombud inom och utom riket som enligt beslut
av styrelsen skall finnas. Förordning (1980:788).

6 § Hos rådet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån
av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag. Förordning (1980:788).

Ärendenas handläggning

7 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. frågor om inriktningen av rådets verksamhet,

3. viktigare frågor om rådets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 13,

6. frågor om skiljande från tjänster eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som kanslichefen hänskjuter till styrelsen. Förordning
(1980:788).

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden.
Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att styrelsens befogenheter att besluta kan vara
begränsade i vissa hänseenden. Förordning (1986:1064).

9 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
kanslichefen.

10 § I den mån ärendena inte är av det slag att de behöver prövas av
kanslichefen får de avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning
som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. Förordning
(1980:788).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen
eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller
genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10
§ avgörs utan föredragning.

Kanslichefen får närvara när ett ärende föredras av någon annan.
Förordning (1980:788).

12 § har upphävts genom förordning (1986:1064).

13 § Kanslichefen eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet.
Förordning (1980:788).

Tjänstetillsättning m.m.

14 § Ledamöterna i styrelsen samt ersättare för dessa förordnas av
regeringen för högst tre år.

Tjänst som kanslichef tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet. Förordning
(1980:788).

Övriga bestämmelser

15 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall gälla den som innehar eller
uppehåller tjänsten som kanslichef. Förordning (1980:788).