Förordning (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelsenämnd

SFS nr
1976:498
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1976-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:552
Upphävd
1988-07-01

Uppgifter

1 § Försvarets underrättelsenämnd skall följa underrättelsetjänsten
inom försvarsmakten på central och högre regional nivå.

2 § Vid fullgörande av sina åligganden enligt 1 § skall
underrättelsenämnden ägna särskild uppmärksamhet åt de enheter som
inhämtar underrättelser med särskilda metoder.

Dessutom skall nämnden särskilt granska anslagsframställningar rörande
underrättelsetjänsten, uppläggande och förande av de register som
behövs för verksamheten, medel och metoder för inhämtning av
underrättelser samt principer för rekrytering, utbildning m.m. av
personal inom underrättelsetjänsten.

3 § Underrättelsenämnden skall lämna överbefälhavaren de synpunkter
och de förslag till åtgärder som föranledes av
granskningsverksamheten. Om det behövs, skall nämnden också lämna
förslag till regeringen.

Organisation

4 § Underrättelsenämnden består av ordförande och fem andra ledamöter.
Ledamöterna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

5 § Hos underrättelsenämnden finns en sekreterare. Denne utses av
regeringen.

Ärendenas handläggning

6 § Underrättelsenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.
Nämnden skall sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden skall
därutöver sammanträda om det begäres av ledamot eller av
överbefälhavaren.

7 § Sekreteraren svarar för att inkommande ärenden behandlas av
underrättelsenämnden samt att nämndens beslut expedieras.

Närmare bestämmelser rörande arbetet i övrigt inom nämnden meddelas av
nämnden.

Nämndens ordförande och sekreterare får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor
om utlämnande av allmänna handlingar och överklagande av nämndens
beslut. Förordning (1986:895).

8 § Underrättelsenämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland
dem ordföranden, är närvarande. När ärenden av principiell natur eller
annars av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:895).

9 § Underrättelsenämnden får av andra myndigheter erhålla de
upplysningar och det biträde som fordras för dess verksamhet och kan
lämnas av myndigheterna.

Övriga bestämmelser

10 § Underrättelsenämndens verksamhet upphör vid krig och, om
regeringen bestämmer det, vid krigsfara.