Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

SFS nr
1976:504
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1439

1 § Har upphävts genom förordning (2010:698).

2 § En konstnär som tidigare beviljats inkomstgaranti för att
han eller hon står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet
och stor betydelse för svenskt kulturliv, utses årligen under
sin återstående livstid åter till innehavare av
inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Styrelsen för Sveriges författarfond utser innehavare när det
gäller dramatiker, författare, översättare och
kulturjournalister. Konstnärsnämnden utser innehavare när det
gäller övriga konstnärer. Förordning (2010:698).

3 § Inkomstgaranti utgår för ett helt kalenderår med det
belopp som motsvarar fem gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken vid kalenderårets ingång.
Beloppet minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett
prisbasbelopp och med 75 procent av årsinkomsten i övrigt.
Förordning (2010:1653).

4 § Med årsinkomst förstås den fastställda förvärvsinkomsten
året före det kalenderår inkomstgarantin avser ökad med
överskott av kapital eller minskad med underskott av kapital
samma år. Avdrag ska ske för den inkomstgaranti som kan ha
ingått i den fastställda förvärvsinkomsten.

Har innehavare av inkomstgaranti inte beskattats, inte varit
bosatt här i landet eller inte varit bosatt här i landet under
hela det beskattningsår, som den fastställda förvärvsinkomsten
avser, ska såsom hans eller hennes årsinkomst räknas hans
eller hennes faktiska inkomst under samma beskattningsår med
avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.

Visar innehavare av inkomstgaranti, att hans eller hennes
inkomster under kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin
kan väntas uppgå till väsentligt lägre belopp än som följer av
första eller andra stycket, ska det lägre beloppet anses som
hans eller hennes årsinkomst. Förordning (2011:1439).

5 § I fall som avses i 4 § andra eller tredje stycket skall särskild
ansökan göras på blankett enligt formulär som fastställes av
kammarkollegiet. Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

Kammarkollegiet fastställer i övrigt närmare föreskrifter för sådan
ansökan.

6 § Inkomstgaranti utbetalas av Kammarkollegiet.

Inkomstgaranti utbetalas månadsvis i efterskott med en
tolftedel av det belopp, som skall utgå för helt kalenderår.
Årsbeloppet avrundas till närmast hela krontal, som är jämnt
delbart med tolv. Förordning (2001:825).

7 § Avlider innehavare av inkomstgaranti, upphör denna att utgå från
och med månaden därefter.

8 § Har inkomstgaranti beräknats enligt 4 § tredje stycket och
har innehavaren varit bosatt i landet hela det kalenderår
under vilket inkomstgarantin utgår, ska inkomstgarantins
storlek omprövas, när beslut om slutlig skatt för kalenderåret
har fattats av Skatteverket.

Vid omprövningen ska innehavarens årsinkomst för kalenderåret
beräknas på det sätt som anges i 4 § första stycket.

Har innehavaren av inkomstgaranti för kalenderåret uppburit
högre belopp än det, vartill inkomstgarantin har fastställts
enligt andra stycket, och har han eller hon utsetts till
innehavare av inkomstgaranti även för följande kalenderår ska
på denna inkomstgaranti avräknas vad han eller hon uppburit
för mycket.

Fastställs inkomstgarantin vid omprövningen till högre belopp
än det som har utbetalats under kalenderåret, ska skillnaden
utges till innehavaren. Förordning (2011:1439).

9 § Har upphävts genom förordning (2001:825).

10 § Andra beslut enligt denna förordning än som avses i 2 §
fattas av Kammarkollegiet.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 §
första stycket får inte överklagas. Förordning (2001:825).

Övergångsbestämmelser

1992:1262

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före
ikraftträdandet.

1995:230

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats av Kammarkollegiet före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.

2010:1653

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som
avser tid före ikraftträdandet.

2011:1439

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare
års taxeringar.