Förordning (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

SFS nr
1976:527
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1136
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §,
tillämpas på statens ungdomsråd.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan rådets
ordförande samt i övrigt chefen för rådets kansli. Förordning
(1985:602).

Uppgifter

2 § Statens ungdomsråd skall inom ramen för samhällets fritids- och
kulturpolitik främja verksamhet bland barn och ungdomar.

Det åligger rådet särskilt att inom sitt verksamhetsområde

fortlöpande överväga mål och riktlinjer för de statliga insatserna för
att förbättra barns och ungdomars fritidsförhållanden och möjligheter
till kulturellt engagemang,

verka för en samordning av statliga insatser som avser verksamhet
bland barn och ungdom,

följa och stimulera forskning och utvecklingsarbete på barn- och ung
domsrådet,

genomföra utredningar, vid större omfattning efter regeringens
medgivande, i syfte att kartlägga behovet av samhälleliga åtgärder för
att förbättra barns och ungdomars situation i samhället,

efter medgivande av regeringen bedriva eller stödja försöksverksamhet
i frågor av central betydelse för ungdomsarbetet samt

bedriva upplysningsverksamhet i barn- och ungdomsfrågor.

Statens ungdomsråd skall vid fullgörande av sina uppgifter fortlöpande
samråda och samverka med barn- och ungdomsorganisationer, med statliga
myndigheter, kommuner och landstingskommuner samt med institutioner och
andra organisationer. Detta skall ske genom regelbundna konferenser och
i annan lämplig ordning.

3 § Statens ungdomsråd handlägger ärenden om statsbidrag till
ungdomsorganisationer, i den mån detta ej ankommer på annan, och fullgör
i övrigt de uppgifter som följer av särskilda föreskrifter. Förordning
(1977:407).

Organisation

4 § Statens ungdomsråd består av ordförande och högst tolv andra
ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.

Rådet utser inom sig vice ordförande. Förordning (1986:535).

5 § Inom statens ungdomsråd finns ett arbetsutskott. Arbetsutskottet
består av rådets ordförande och vice ordförande, tillika ordförande
respektive vice ordförande i utskottet, samt två andra ledamöter som
rådet utser inom sig.

6 § Statens ungdomsråd får för utrednings- och planeringsarbete,
ledning av försöksverksamhet samt informations- och serviceverksamhet
tillsätta särskilda arbetsgrupper.

7 § Hos statens ungdomsråd finns ett kansli med en chef samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

Rådet får anlita experter och sakkunniga. Förordning (1985:602).

Ärendenas handläggning

8 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får statens ungdomsråd
överlämna åt arbetsutskottet, arbetsgrupp som avses i 6 §,
ordföranden, chefen för kansliet eller annan tjänsteman hos rådet att
avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet
att prövningen bör ankomma på rådet.

Överlämnande enligt första stycket får inte avse frågor om skiljande
från annan anställning än provanställning eller om skiljande från
uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning. Förordning (1985:602).

9 § Statens ungdomsråd är beslutfört när minst sju ledamöter, bland
dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende
av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande. Förordning (1986:947).

10 § Ärende avgörs efter föredragning av chefen för kansliet eller av
särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt
beslut får medges att ärende eller grupp av ärenden som handläggs av
ordföranden eller tjänsteman med stöd av beslut enligt 8 § första
stycket avgörs utan föredragning.

Ordföranden i statens ungdomsråd eller arbetsutskottet får själv
överta beredning och föredragning av ärende.

Chefen för kansliet har rätt att närvara när ärende föredras av
annan. Förordning (1985:602).

11 § har upphävts genom förordning (1986:947).

12 § Ordföranden i statens ungdomsråd, arbetsutskottet, arbetsgrupp
som avses i 6 §, chefen för kansliet eller, efter beslut av rådet,
annan tjänsteman hos rådet får infordra förklaring, upplysning eller
yttrande i ärende som rådet handlägger. Förordning (1985:602).

Tjänstetillsättning m.m.

13 § Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter utses för
högst två år.

Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av statens ungdomsråd. Förordning
(1985:602).

14 § I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänsten som chef för
kansliet prövas frågor som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning av statens ansvarsnämnd. Förordning (1985:602).

15 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av statens ungdomsråd i fråga om chefen för kansliet.
Förordning (1985:602).

16 § Beslut av statens ungdomsråd om fördelning av statliga bidrag för
information om droger får inte överklagas. Förordning (1985:602).