Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer

SFS nr
1976:528
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1654

Allmänna föreskrifter

1 § Konstnär kan få bidrag av statsmedel enligt föreskrifterna i denna
förordning.

2 § En dramatiker, författare, översättare eller kulturjournalist kan
få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i
Sverige.

Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga
konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i
landet. Förordning (1993:1453).

3 § Bidrag kan ej utgå till den som deltar i grundläggande konstnärlig
utbildning.

4 § Bidrag kan utgå i form av konstnärsbidrag, projektbidrag eller
långtidsstipendier. Förordning (1991:925).

5 § Frågor om konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier
prövas av följande bidragsmyndigheter, nämligen

1. styrelsen för Sveriges författarfond i vad avser dramatiker,
författare, översättare och kulturjournalister samt

2. Konstnärsnämnden i vad avser andra konstnärer. Förordning (1992:462).

6 § Närmare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning meddelas av
bidragsmyndigheterna var och en för sitt verksamhetsområde.

7 § Bidragsmyndigheterna skall fortlöpande och i lämpliga former
samarbeta med varandra och med statens kulturråd i frågor som rör
principerna för bidrag enligt denna förordning.

Konstnärsbidrag

8 § Konstnärsbidrag kan utgå för att ge aktiv konstnär en sådan
ekonomisk trygghet under viss tid att han kan ägna sig åt konstnärlig
yrkesutövning utan avbrott eller åt experiment och nydanande inom
konstnärlig verksamhet.

Konstnärsbidrag kan utgå för att ge konstnär skydd av pensionskaraktär.

Konstnärsbidrag kan utgå till efterlevande till konstnär, som har haft
bidrag av pensionskaraktär, annat större bidrag eller stipendium under
längre tid eller som har varit innehavare av konstnärsbelöning eller
inkomstgaranti för konstnär.

I mån av tillgång på medel kan konstnärsbidrag utgå även för att
tillgodose annat behov hos konstnär än som avses ovan i denna paragraf.

9 § Konstnärsbidrag kan utgå till två eller flera konstnärer som
samverkar.

10 § Konstnärsbidrag kan utgå till samma konstnär utan omprövning för
högst fem år i sänder. Konstnärsbidrag av pensionskaraktär och
konstnärsbidrag till efterlevande får dock bestämmas att utgå tills
vidare.

11 § har upphävts genom förordning (1989:501).

12 § Vid fördelningen av konstnärsbidrag till aktiva konstnärer skall
hänsyn tagas till såväl konstnärlig kvalitet som mottagarens behov av
ekonomiskt bidrag. Därvid är det viktigt att konstnärer som är bosatta i
olika delar av landet och företrädare för olika konstnärliga genrer,
stilar och tekniker kommer i fråga.

Projektbidrag

13 § Projektbidrag kan utgå till målinriktat konstnärligt
utvecklingsarbete av mer kostnadskrävande natur. Sådant bidrag bör avse
avgränsat projekt. Dessutom fordras att projektet

antingen kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella
konstområdet

eller är ett försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet
till nya områden i samhället.

Permanent finansiering av konstnärlig verksamhet får ej ske genom
projektbidrag.

14 § Projektbidrag skall utgå till kostnader som är direkt förenade med
det konstnärliga utvecklingsarbetet, inbegripet ersättning för
konstnärens egen arbetsinsats. Om projektbidrag utgår samtidigt som
mottagaren får konstnärsbidrag, skall projektbidragets storlek avvägas
med hänsyn härtill.

14 a § Har upphävts genom förordning (1982:602).

15 § Projektbidrag kan utgå till en konstnär eller till konstnärer som
samverkar eller till en eller flera konstnärer som samverkar med en
eller flera andra yrkesutövare.

Långtidsstipendier

16 § Långtidsstipendium kan utgå för att ge en aktiv konstnär, som under
längre tid dokumenterat konstnärlig verksamhet av god kvalitet,
arbetsmässig trygghet för att utveckla denna verksamhet. Förordning
(1991:925).

17 § Långtidsstipendium utgår till samma konstnär för högst tio år i
sänder. Förordning (1991:925).

18 § Långtidsstipendium utgår med ett årligt belopp motsvarande
tre prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1654).

19 § De organ som avses i 5 § får besluta att
långtidsstipendiet ska upphöra om stipendiaten

1. upphör med sin konstnärliga verksamhet,

2. antar anställning tills vidare med mer än
halvtidstjänstgöring,

3. får inkomstgaranti enligt förordningen (1976:504) om
inkomstgarantier för konstnärer eller något annat med allmänna
medel finansierat stipendium som, under återstoden av
stipendietiden, utgår med ett årligt belopp motsvarande minst
ett och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, eller

4. erhåller sjukersättning, aktivitetsersättning eller
ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1654).

Övriga föreskrifter

20 § Konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier utgår efter
ansökan av den som önskar erhålla sådant bidrag. Ansökan görs på
blankett enligt formulär som bidragsmyndigheten fastställer.

Konstnärsbidrag och långtidsstipendier kan beviljas även utan ansökan.
Förordning (1991:925).

21 § Talan får ej föras mot beslut enligt denna förordning. Förordning
(1991:925).

Övergångsbestämmelser

1984:586

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

Föreskrifterna i 11 § tillämpas första gången i fråga om konstnärsbidrag
för kalenderåret 1985.

2010:1654

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter i 19 § gäller fortfarande i fråga om
långtidsstipendium som avser tid före ikraftträdandet.