Förordning (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden

SFS nr
1976:531
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:831
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15 § andra
stycket andra punkten och 16 §, tillämpas på konstnärsnämnden.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan ordföranden i
konstnärsnämndens styrelse samt i övrigt chefen för nämndens kansli.
Förordning (1985:697).

Uppgifter

2 § Konstnärsnämnden skall handha ärenden om bidrag och ersättningar
till konstnärer, i den mån detta ej ankommer på annan, och i övrigt
fullgöra de uppgifter som följer av särskilda bestämmelser.

Nämnden skall hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och
sociala förhållanden. Förordning (1985:697).

Organisation

3 § Konstnärsnämnden leds av en styrelse som består av ordförande och
åtta andra ledamöter jämte fyra suppleanter, vilka utses av
regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna skall tillika vara
ledamöter eller suppleanter i något av de organ som avses i 4 §.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:697).

4 § Inom konstnärsnämnden finns fyra organ för handläggning av ärenden
rörande bidrag och ersättningar till konstnärer, nämligen

1. styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond,

2. arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet,

3. arbetsgruppen för musiker och sångare,

4. arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer.

Närmare bestämmelser om bildkonstnärsfonden och dess användning finns
i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond. Förordning
(1985:697).

5 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av ordförande och
tolv andra ledamöter. Ordföranden och två av de andra ledamöterna,
varav en skall vara vice ordförande, utses av regeringen. Om utseendet
av övriga ledamöter finns föreskrifter i lagen (1976:1046) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde.

För ledamöterna skall finnas i samma ordning utsedda suppleanter.

5 a § Arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet består av
ordförande och fyra andra ledamöter jämte fyra suppleanter.
Ordföranden utses av regeringen. De andra ledamöterna och
suppleanterna utses av regeringen efter förslag av Konstnärliga och
litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Arbetsgruppen utser inom sig
vice ordförande. Förordning (1985:697).

5 b § Arbetsgruppen för musiker och sångare består av ordförande och
sex andra ledamöter jämte sex suppleanter. Ordföranden utses av
regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen
efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares
samarbetsnämnd. Arbetsgruppen utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1985:697).

5 c § Arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer består av ordförande
och fem andra ledamöter jämte fem suppleanter. Ordföranden utses av
regeringen. De andra ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen
efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares
samarbetsnämnd. Arbetsgruppen utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1985:697).

6 § Hos konstnärsnämnden finns ett kansli med en chef och annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag. Förordning (1985:697).

Ärendenas handläggning

7 § Konstnärsnämndens styrelse avgör ärenden, som ej ankommer på organ
som avses i 4 §.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får konstnärsnämndens
styrelse överlämna åt ordföranden eller åt chefen för nämndens kansli
eller åt annan tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
styrelsen.

Överlämnande enligt andra stycket får ej avse frågor om skiljande från
annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag
eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning. Förordning (1985:697).

8 § Konstnärsnämndens styrelse är beslutför när minst fem
ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om
möjligt samtliga ledamöter och suppleanter vara närvarande.
Förordnande (1986:932).

9 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond avgör ärenden inom
fondstyrelsens verksamhetsområde och andra ärenden som berör endast
fondstyrelsens område, om ej konstnärsnämndens styrelse eller
fondstyrelsen finner att ärendet är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på konstnärsnämndens styrelse. Förordning
(1985:697).

9 a § Arbetsgrupp som avses i 4 § avgör ärenden inom arbetsgruppens
verksamhetsområde och andra ärenden som berör endast arbetsgruppens
område, om ej konstnärsnämndens styrelse eller arbetsgruppen finner
att ärendet är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
styrelsen. Förordning (1985:697).

9 b § Konstnärsnämndens styrelse beslutar om den närmare fördelningen
av ärenden mellan de organ som avses i 4 §. Dessa har i övrigt de
beredande och rådgivande uppgifter som konstnärsnämndens styrelse
föreskriver. Förordning (1985:697).

10 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är beslutför när
minst åtta ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden, är närvarande. När ett ärende av särskild vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter och suppleanter
vara närvarande. Förordning (1986:932).

10 a § Arbetsgrupper som avses i 4 § är beslutföra när minst
fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden,
är närvarande. När ett ärende av särskild vikt handläggs, bör
om möjligt samtliga ledamöter och suppleanter vara närvarande.

En suppleant får vara närvarande vid arbetsgruppens
sammanträde, även om han inte har inträtt i ledamots ställe.
Suppleanten får därvid delta i överläggningarna men inte i
besluten. Förordning (1986:932).

11 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond får överlämna åt
ordföranden eller annan ledamot eller åt chefen för konstnärsnämndens
kansli eller annan tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller
grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör
ankomma på fondstyrelsen.

Arbetsgrupp som avses i 4 § får överlämna åt ordföranden eller annan
ledamot eller åt chefen för konstnärsnämndens kansli eller annan
tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej
är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på arbetsgruppen.
Förordning (1985:697).

12 § Ärende avgörs efter föredragning av chefen för konstnärsnämndens
kansli eller av särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller
genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 7 §
andra stycket eller 11 § avgörs utan föredragning.

Ordföranden i konstnärsnämndens styrelse eller i organ som avses i 4 §
får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

Chefen för kansliet har rätt att närvara när ärende föredrages av
annan. Förordning (1985:697).

13 § har upphävts genom förordning (1986:932).

14 § Ordföranden i konstnärsnämndens styrelse, chefen för nämndens
kansli eller, efter beslut av styrelsen, annan tjänsteman hos nämnden
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
konstnärsnämnden. Förordning (1985:697).

Tjänstetillsättning

15 § Ordföranden och de andra ledamöterna samt suppleanterna i
konstnärsnämndens styrelse utses för högst tre år. Den som under två
förordnandeperioder varit ordförande, annan ledamot eller suppleant i
nämndens styrelse får ej utses till ordförande, annan ledamot eller
suppleant i styrelsen för den närmast därpå följande perioden, om ej
särskilda skäl föranleder annat. Motsvarande gäller för ordföranden
och övriga ledamöter och suppleanter i organ som avses i 4 §.
Förordning (1985:697).

16 § Tjänsten som chef för konstnärsnämndens kansli och andra tjänster
tillsätts av konstnärsnämndens styrelse. Förordning (1985:697).