Förordning (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander

SFS nr
1976:536
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:863
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:937

Allmänna bestämmelser

1 § Den som är studerande för forskarutbildning vid högskoleenhet kan få
utbildningsbidrag för doktorander enligt denna förordning. Sådant
utbildningsbidrag kan också utgå till studerande för forskarutbildning
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Utbildningsbidrag avser forskarutbildning som bedrives vid högskoleenhet
här i landet. Om den studerandes handledare medger det, får bidrag utgå
även under tid då den studerande inom ramen för forskarutbildningen
bedriver studier utomlands. Förordning (1977:488).

2 § Utbildningsbidrag beviljas för högst tolv månader i sänder
(bidragsår). Förordning (1984:39).

3 § Utbildningsbidrag utgår vid heltidsstudier normalt som helt bidrag,
men kan, om den studerande begär det, utgå som del av helt bidrag. Vid
deltidsstudier utgår utbildningsbidrag som del av helt bidrag. Del av
helt bidrag får utgöra lägst 50 procent eller, om det finns särskilda
skäl, lägst 25 procent av helt bidrag.

Utbildningsbidrag får utgå under den tid som motsvarar högst åtta
bidragsår, dock ej för längre tid än som motsvarar helt bidrag under
fyra bidragsår.

Utbildningsbidrag får dock utgå för ytterligare den tid som motsvarar
högst två bidragsår

1. om den studerande under den tid som utbildningsbidrag har utgått har
varit föräldraledig och därvid enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring har varit berättigad till föräldrapenning,

2. om den studerande under den tid som utbildningsbidrag har utgått på
grund av sjukdom under en längre tid har varit oförmögen att bedriva
sina studier,

3. om den studerande inte har kunnat erbjudas handledning i normal
omfattning på grund av ämnets speciella karaktär eller andra särskilda
omständigheter,

4. om den studerande under den tid som utbildningsbidrag har utgått har
haft förtroendeuppdrag inom en facklig organisation eller
studerandeorganisation och hans studier därigenom har fördröjts, eller

5. om det finns andra särskilda skäl.

Utbildningsbidrag får utgå längst tre månader efter den månad under
vilken den studerande avlägger doktorsexamen. Förordning (1988:511).

3 a § Från den tid som avses i 3 § andra stycket skall avräknas sådan
tid under vilken den studerande har innehaft doktorandtjänst eller
tjänst som assistent eller amanuens enligt bestämmelserna i 20 kap.
högskoleförordningen (1977:263) eller 13 kap. förordningen (1977:344)
för Sveriges lantbruksuniversitet i deras lydelse vid utgången av juni
1983. Vid avräkningen skall beaktas om utbildningsbidraget har avsett
hel- eller deltidsstudier, omfattningen av den innehavda tjänsten samt
arten och omfattningen av tjänstgöringen.

Om innehavaren av en tjänst som assistent är skyldig att tjänstgöra mer
än en femtedel av full arbetstid, skall utbildningsbidrag som
innehavaren uppbär enligt denna förordning minskas i motsvarande mån.
Minskning behöver dock inte göras om minskningen kan medföra att
rekryteringen till forskarutbildningen äventyras eller det finns andra
särskilda skäl däremot. Förordning (1985:696).

4 § Helt utbildningsbidrag utgår med 10 815 kronor i månaden. Förordning
(1992:717).

Ansökan m.m.

5 § Utbildningsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan skall vara
egenhändigt underskriven av den studerande. Uppgift i ansökan avges på
heder och samvete.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som
högskolestyrelsen föresk river.

Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den har kommit
in för sent. Förordning (1992:717).

Prövning av ärende om utbildningsbidrag

6 § Frågor om utbildningsbidrag prövas av fakultets- eller
sektionsnämnden. I sådant fall då högskolestyrelsen med stöd av 8 a §
har föreskrivit att bidrag får utgå endast under förutsättning att den
studerande tar emot ett förordnande på en tjänst som assistent, skall
nämnden bereda styrelsen för den institution där tjänsten som assistent
är placerad tillfälle att yttra sig. I sådant fall då prefekten fullgör
uppgifter enligt 15 kap. 8 § andra stycket 10 och 11
högskoleförordningen (1977:263) skall i stället denne beredas tillfälle
att yttra sig. Förordning (1984:39).

6 a § har upphävts genom förordning (1984:566).

7 § Vid prövning av fråga om utbildningsbidrag till studerande som
tidigare har beviljats sådant bidrag skall hänsyn tagas till om den
studerande har ägnat sig åt forskarutbildningen med framgång.

8 § Studerande har rätt att behålla utbildningsbidrag vid

1. fullgörande av tjänstgöring inom totalförsvaret eller genomgående av
sådan kurs i u-landskunskap som anges i 3 § 1 förordningen (1981:664)
med instruktion för nämnden för u-landsutbildning, om dessa omfattar
högst 60 dagar under ett bidragsår,

2. ledighet i samma omfattning som enligt 4 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenning.

Studerande får alltid inneha förtroendeuppdrag inom fackliga
organisationer eller studerandeorganisationer.

Utöver vad som följer av första och andra styckena får en studerande som
uppbär utbildningsbidrag inte ägna sig åt sådan verksamhet som kan
fördröja hans studier. Endast om det finns särskilda skäl får en sådan
studerande som uppbär helt bidrag meddela undervisning eller utföra
annat arbete omfattande mer än en femtedel av full arbetstid. Förordning
(1987:496).

8 a § Högskolestyrelsen får föreskriva att utbildningsbidrag i vissa
fall får utgå endast under förutsättning att den studerande tar emot
förordnande på tjänst som assistent med viss tjänstgöringsskyldighet.
Förordning (1982:1264).

9 § Vid beviljande av utbildningsbidrag skall företräde ges åt sådana
sökande som bedöms bäst kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Den som tidigare har beviljats utbildningsbidrag och som har ägnat sig
åt forskarutbildningen med framgång har alltid företräde till fortsatt
bidrag under den tid som anges i 3 §. Förordning (1990:744).

Utbildningsbidrag under sjukdom

10 § I 11-15 §§ ges föreskrifter om utbildningsbidrag för tid under
vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva
sina studier. I dessa paragrafer förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom
oavbrutet är oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande
bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilket han skulle
ha bedrivit studier, om han ej blivit sjuk.

Utbildningsbidrag utgår ej för sjukperiod som infaller under tid då den
studerande med stöd av medgivande enligt 1 § andra stycket skall bedriva
studier utom landet.

11 § Utbildningsbidrag utgår för sjukperiod som infaller under sådan tid
för vilken den studerande har beviljats utbildningsbidrag. Förordning
(1984:929).

12 § har upphävts genom förordning (1984:929).

13 § Utbildningsbidrag för sjukperiod utgår endast om den studerande har
ingett ansökan om bidrag före periodens början. Om synnerliga skäl
föreligger kan dock bidrag beviljas för tid under sjukperiod även om
ansökan ingetts efter periodens början. Förordning (1979:473).

14 § Studerande har rätt till utbildningsbidrag endast för sådan
sjukperiod eller del därav som har godkänts av den allmänna
försäkringskassa, hos vilken den studerande är inskriven. Förordning
(1979:473).

15 § Blir den studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva
sina studier skall han anmäla detta till den allmänna
försäkraingskassan, om han har beviljats utbildningsbidrag för
kalenderhalvåret eller om han ansökt eller avser att ansöka därom.
Anmälan skall ske enligt de närmare föreskrifter som meddelas av
riksförsäkringsverket.

Föreskrifterna i 4 kap. 34 § studiestödslagen (1973:349) om godkännande
av sjukperiod och i 4 kap. 35 § samma lag om åtgärder av allmän
försäkringskassa äger motsvarande tillämpning i fråga om
utbildningsbidrag.

Utbetalning

16 § Utbildningsbidrag betalas ut månadsvis i efterskott. Bidraget
betalas ut av myndighet som regeringen anger särskilt.

17 § Utgår sjukpenning eller föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring för tid under vilken den studerande uppbär
utbildningsbidrag, skall bidraget minskas med belopp som har utgått i
sjukpenning eller föräldrapenning. Detta gäller dock inte sjukpenning
eller föräldrapenning som är relaterad till inkomst som den studerande
har samtidigt som han uppbär utbildningsbidrag. Förordning (1990:744).

Särskilda bestämmelser

18 § I andra fall än som anges i 3 § fjärde stycket, 8 §, eller 10-15 §§
har den studerande ej rätt att uppbära utbildningsbidrag som avser sådan
tid under vilken han

1. ej bedriver sina studier,

2. bedriver andra studier,

3. bedriver annan verksamhet vid sidan av studierna. Förordning
(1979:473).

19 § Ändras den studerandes förhållanden på sådant sätt att
utbildningsbidrag ej skall utgå, skall den studerande omedelbart anmäla
detta till fakultets- eller sektionsnämnden. Förordning (1977:488).

20 § Försummar den studerande sina studier, skall fakultets- eller
sektionsnämnden frånta honom rätten till det utbildnignsbidrag som har
beviljats honom. Förordning (1977:488).

21 § Har någon obehörigen uppburit utbildningsbidrag och har han insett
eller bort inse detta, kan vad som har utgått för mycket omedelbart
återkrävas.

Fråga om återkrav prövas av fakultets- eller sektionsnämnden.

På belopp som återkräves enligt första stycket utgår ränta från den dag
när medlen har uppburits. Räntan utgår efter en räntesats som vid varje
tidpunkt med två procentenheter överstiger normalräntan för lån från
statens utlåningsfonder. Om särskilda skäl föreligger, kan den
återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från skyldigheten att
erlägga ränta. Förordning (1977:488).

21 a § Vad som föreskrivs i denna förordning om utbildningsbidrag för
tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen
att bedriva sina studier skall även gälla för tid under vilken denne är
att anse som smittbärare enligt lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare och på grund av beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472)
eller livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina studier.
Förordning (1989:231).

22 § Beslut av en fakultets- eller sektionsnämnd enligt 21 § får
överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan eller, såvitt avser
studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet, hos styrelsen för
universite tet. I övrigt får beslut som har meddelats av en fakultets-
eller sektionsnämnd enligt denna förordning inte överklagas.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan eller styrelsen för Sveriges
lantbruksuniversitet får inte överklagas. Förordning (1992:717).

22 a § I fråga om ärenden som i första instans handläggs av allmän
försäkringskassa tillämpas bestämmelserna om omprövning och ändring av
försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och
domstols beslut i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Förordning (1991:1088).

23 § Föreskrift i denna förordning om fakultets- och sektionsnämnd skall
med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde, såvitt gäller
Handelshögskolan i Stockholm gälla högskolans lärarråd.

Föreskrift i denna förordning om fakultets- eller sektionsnämnd skall,
såvitt gäller Sveriges lantbruksuniversitet, gälla dess
forskarutbildningsnämnd. Förordning (1977:488).

24 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet, såvitt avser
studerande vid universitetet, och av Riksförsäkringsverket i vad avser
för eskrift om åtgärd av allmän försäkringskassa. Förordning (1992:717).

Övergångsbestämmelser

1976:536

2. har upphävts genom förordning (1987:496).

3. har upphävts genom förordning (1987:496).

4. har upphävts genom förordning (1987:496)

1992:717

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Intill dess regeringen föreskriver något annat skall vid tillämpningen
av denna förordning iakttas Universitets- och högskoleämbetets
föreskrifter (UHÄ-FS 1983:16, tillägg UHÄ-FS 1984:46) för
verkställigheten av fö rordning (1976:536) om utbildningsbidrag för
doktorander.

1993:863

Den som har beviljats utbildningsbidrag före den 1 juli 1993 får
dock beviljas ytterligare sådana bidrag enligt bestämmelserna i den
upphävda förordningen fram till utgången av juni 1996, om beslutet
fattas före den 1 juli 1995. Bidrag som avser tiden efter den 30 juni
1995 lämnas enligt förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för
doktorander. Förordning (1995:937).